Back to homepage

Nove energetske tehnologije

Opšte informacije

Sve aktivnosti studenta boduju se po Evropskom sistemu za prenos kredita (ESPB), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), tako da svaki semestar nosi 30 ESPB bodova. Osnovne strukovne studije traju tri godine, odnosno šest semestara i nose 180 ESPB bodova.Studije su realizovane u obliku klasične nastave (face-to-face) na srpskom jeziku. Studijski program se ostvaruje u okviru polja Tehničko-tehnoloških nauka, stručna oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo.

Kvalifikacija

Nakon završenih osnovnih strukovnih studija student stiče zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva. Prema Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (NOKS), završavanjem osnovnih strukovnih studija stiče se šesti nivo, podnivo jedan (nivo 6.1). Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 4 NOKS-a i položena opšta, stručna odnosno umetnička matura.

Nastava i ispiti

Nastava se izvodi po jednosemestralnim predmetima. Aktivnosti studenta tokom semestra (predispitne obaveze), kao što su kolokvijumi, seminarski rad i domaći zadaci, se boduju. Srazmera broja poena stečenih u predispitnim obavezama i na ispitu utvrđena je za svaki predmet pojedinačno, pri čemu predispitne obaveze učestvuju sa najmanje 30, a najviše 70 poena. Finalni ispiti se polažu u Školi u odgovarajućim ispitnim rokovima, a to su: januarski, februarski, junski, septembarski i oktobarski. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena, pri čemu je za ocenu šest potrebno ostvariti najmanje 51 poen, ocenu sedam 61 poen, ocenu osam 71, ocenu devet 81 i ocenu deset 91 poen.

Ciljevi i ishodi

Studijski program Nove energetske tehnologije ima za cilj da osposobi studente za obavljanje poslova održavanja, eksploatacije i projektovanja u elektroenergetskim sistemima i pogonima primenom savremenih energetskih i informacionih tehnologija.

Ciljevi studijskog programa Nove energetske tehnologije su:

 • da studenti ovladaju aktuelnim znanjima i veštinama iz oblasti elektroenergetskih postrojenja, obnovljivih izvora energije, električnih mašina, elektromotornih pogona, energetske elektronike i električnih instalacija;
 • da osposobistručni kadar za eksploataciju, održavanje i projektovanje elektroenergetskih sistema, pogona i uređaja, primenom savremenih energetskih i informacionih tehnologija;
 • da se studenti osposobe za timski rad.

Savladavanjem studijskog programa Nove energetske tehnologije, student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

 • da primenjuje osnovne zakone elektroenergetike;
 • da primenjuje principe proizvodnje električne energije iz obnovljivih i konvencionalnih izvora energije;
 • da primenjuje osnovna znanja o strukturi elektroenergetskog sistema i funkcionisanju osnovnih elemenata elektroenergetskog sistema;
 • da projektuje i proračuna glavne elemente električne opreme elektroenergetskog sistema i industrijskih pogona;
 • da koristi električne merne opreme u elektroenergetskim sistemima i industrijskim pogonima;
 • da izračuna troškove u proizvodnji, prenosu i distribuciji električne energije;
 • da održava elemente elektroenergetskih sistema i električnu opremu industrijskih pogona;
 • da eksploatiše i održava postrojenja za proizvodnju i prenos električne energije;
 • da eksploatiše i održava distributivna postrojenja i mreže, izvrši odgovarajuća merenja i obračuna utrošenu električnu energiju;
 • da eksploatiše i održava elektrane električne energije na obnovljive izvore energije;
 • da pripremii realizuje programe održavanja i ispitivanja elektro-energetske opreme;
 • da primenjuje osnovne principe očuvanja životne sredine.

Nastavak studija

Nakon završenih osnovnih strukovnih studija, student može da se upiše na specijalističke strukovne studije ili na master strukovne studije.