Back to homepage

Ekološki inženjering

Opšte informacije

Sve aktivnosti studenta boduju se po Evropskom sistemu za prenos kredita (ESPB), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), tako da svaki semestar nosi 30 ESPB bodova. Osnovne strukovne studije traju tri godine, odnosno šest semestara i nose 180 ESPB bodova.Studije su realizovane u obliku klasične nastave (face-to-face) na srpskom jeziku. Studijski program se ostvaruje u okviru polja Tehničko-tehnoloških nauka, stručna oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine.

Kvalifikacija

Nakon završenih osnovnih strukovnih studija student stiče zvanje strukovni inženjer zaštite životne sredine. Prema Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (NOKS), završavanjem osnovnih strukovnih studija stiče se šesti nivo, podnivo jedan (nivo 6.1). Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 4 NOKS-a i položena opšta, stručna odnosno umetnička matura.

Nastava i ispiti

Nastava se izvodi po jednosemestralnim predmetima. Aktivnosti studenta tokom semestra (predispitne obaveze), kao što su kolokvijumi, seminarski rad i domaći zadaci, se boduju. Srazmera broja poena stečenih u predispitnim obavezama i na ispitu utvrđena je za svaki predmet pojedinačno, pri čemu predispitne obaveze učestvuju sa najmanje 30, a najviše 70 poena. Finalni ispiti se polažu u Školi u odgovarajućim ispitnim rokovima, a to su: januarski, februarski, junski, septembarski i oktobarski. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena, pri čemu je za ocenu šest potrebno ostvariti najmanje 51 poen, ocenu sedam 61 poen, ocenu osam 71, ocenu devet 81 i ocenu deset 91 poen.

Ciljevi i ishodi

Studijski program Ekološki inženjering ima za cilj da osposobi studente za obavljanje poslova koji se odnose na upravljanje otpadom, održivi razvoj, monitoring i zaštitu životne sredine korišćenjem novih tehnologija.

Ciljevi studijskog programa Ekološki inženjering su:

  • da studenti ovladaju aktuelnim znanjima i veštinama iz oblasti praćenja stanja i zaštite životne sredine, održivog tehnološkog i ekonomskog razvoja društva, energetske efikasnosti i ekološkog dobijanja i racionalne potrošnje energije, upravljanja tokovima otpada, mogućnosti njegovog korišćenja i načinima bezbednog odlaganja; načinima prevencije i smanjenja štetnih uticaja različitih privrednih grana na životnu sredinu;
  • da se osposobi stručan kadar koji će biti nosilac donošenja, primene i kontrole sprovođenja normativnih akata kojima je određena oblast zaštite životne sredine;
  • da se studenti osposobe za timski rad na poslovima zaštite životne sredine.

Savladavanjem studijskog programa Ekološki inženjering student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

  • da primeni načela zaštite životne sredine;
  • da poznaje svojstva različitih vrsta otpadnih materija;
  • da primeni nacionalnu i Evropsku pravnu regulativu;
  • da prikupi i tumači podatke dobijene u procesima vezanim za zaštitu životne sredine;
  • da predlaže mere za poboljšanje postupaka vezanih za zaštitu životne sredine;
  • da koristi svoje znanje u oblasti ekološkog inženjerstva na profesionalan način;
  • da učestvuje u multidisciplinarnim projektima, u oblasti ekološkog inženjerstva.

Nastavak studija

Nakon završenih osnovnih strukovnih studija, student može da se upiše na specijalističke strukovne studije ili na master strukovne studije.