Back to homepage

Konkurs za studentske domove

Studentski domovi predstavljaju smeštaj za studente, koji se, nakon prijave, dobija na osnovu sistema rangiranja koji uključuje razne faktore, određene Zakonom o učeničkom i studentskom standardu.

Smeštaj u domovima namenjen je pre svega studentima koji se školuju o trošku države, dok je određen broj mesta namenjen i studentima koji pripadaju nekoj od osetljivih društvenih grupa. Ukoliko ostane slobodnih mesta, za mesto u domu mogu konkurisati i samofinansirajući studenti.

Za studente koji pripadaju nekoj osetljivoj društvenoj grupi, nakon što podnesu dokumentaciju koja svedoči o njihovom statusu, formiraju se posebne rang liste.

Konkurs za prijem studenata u ustanove za smeštaj studenata raspisuje Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.


Pravo na smeštaj

U studentskim domovima mogu biti smešteni:

1) studenti visokoškolskih ustanova prvog stepena 

 • osnovne akademske studije
 • osnovne strukovne studije

2) studenti visokoškolskih ustanova drugog stepena studija

 • diplomske akademske studije – master
 • specijalističke strukovne studije
 • specijalističke akademske studije

3) studenti visokoškolskih ustanova trećeg stpena studija

 • doktorske studije

4) studenti koji su prvi put upisani u odgovarajuću godinu osnovnih studija prvog stepena osnovnih akademskih studija i osnovnih strukovnih studija na visokoškolskih ustanovama u Republici Srbiji u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i studnti osnovnih studija koji zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta u organičenom trajanju po isteku redovnog studiranja prema Zakonu o izmeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju (produžena godina)

5) studenti prvi put upisani u II, III, IV, V i VI godinu i apsolventi koji u toku trajanja studija nisu izgubili više od jedne godine (za studente druge i treće godine), odnosno dve godine (za studente četvrte, pete i šeste, apsolvente i studente produžene godine), koji će završiti studije po započetom nastavnom planu i programu

6) studenti koji su prvi put upisani na drugi stepen studija (diplomske akademske studije – master, specijalističke strukovne studije, specijalističke akademske studije) čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, pod uslovom da nisu u radnom odnosu

7) studenti koji su prvi put upisani na treći stepen studija (doktorske studije) čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije o čemu odličuje Ministarstvo, pod uslovom da nisu u radnom odnosu.

Svi kandidati moraju odgovarajućim originalnim dokumentima, odnosno overenim fotokopijama dokumanata, dokazati ispunjavanje uslova.


Dokumenta za Konkurs

Prilikom prijavljivanja na konkurs, kandidati moraju podneti sledeća dokumenta:

 • prijavu na konkurs (kupuje se u Studentskom centru)
 • uverenje o upisu prvi put I godine studija o trošku budžeta Republike Srbije i svedočanstva o završetku svih razreda srednje škole (originali ili overene fotokopije) – za studente I godine studija
 • potvrdu visokoškolske ustanove o studiranju koja sadrži:

prosečnu ocenu u toku studija, godinu upisa osnovnih studija, broj ostvarenih ESPB bodova, potvrdu o školovanju na teret budžeta Republike Srbije, podatak koliko traju studije (studenti produžene godine osnovnih studija prilažu potvrdu o statusu produžene godine) – za studente ostalih godina studija i studente sa produženom godinom

prosečnu ocenu u toku studija, godinu upisa osnovnih studija, broj zaostalih ispita, naznaka o upisu odgovarajuće godine, potvrdu da se kandidat školu je o trošku Republike Srbije, podatak koliko traju studije (apsolventi obavezno naglašavaju trajanje apsolvetskog staža) – za studente po starom nastavnom planu i apsolvente

uverenje o završenom prethodnom stepenu studija i godina upisa I godine drugog stepena studija – za studente I godine drugog stepena studija

uverenje o završenom I i II stepenu studija i godina upisa I godine trećeg stepena studija – za studente I godine trećeg stepena studija

 • uverenje o prihodima po članu porodice za period od januara do juna tekuće godine koju izdaje nadležni opštinski organ iz mesta prebivališta kandidata
 • za studente II i III stepena studiranja za uslov da nisu u radnom odnosu – izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu nadležnog organa, koji se potvrđuje da student nije u radnom odnosu i ličnu kartu, odnosno potvrdu o prebivalištu

Dokumentacija se predaje lično, a kandidati, radi provere podataka, moraju uz sebe imati ličnu kartu i indeks na uvid.

Prijavljivanje za dom se vrši dostavljanjem konkursne dokumentacije Studentskoj službi visokoškolske ustanove na kojoj studiraju, što važi za sve kandidate, sem za studente I godine.

Prilikom useljavanja u studentski dom, kandidati moraju priložiti i lekarsko uverenje o opštem zdravstvenom stanju, koje ne sme biti starije od 30 dana. Osim toga, prilikom useljavanja kandidati moraju dostaviti i potvrdu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju, da se njihovo školovanje u tekućoj školskog godini finansira iz budžeta Republike Srbije.

Obrazac za uverenje o prihodima po članu porodice preuzmite OVDE.


Rok za prijavljivanje

Studenti I godine studija mogu da predaju konkursnu dokumentaciju od 03. do 18. septembra 2018. godine.

Prijave sa potrebnom konkursnom dokumentacijom podnose Službi smeštaja.

Studenti ostalih godina studija (sem I godine) mogu da predaju konkursnu dokumentaciju od 19. septembra do 31. oktobra 2018. godine.

Studenti drugog i trećeg stepena studija mogu da predaju konkursnu dokumentaciju od 1. oktobra do 5. novembra 2018. godine.

Od ukupnog broja mesta u studentskim domovima, 10 odsto je određeno za smeštaj studenata iz osetljivih društvenih grupa.


Rangiranje kandidata

Nakon što istekne rok za prijavljivanje na konkurs, utvrđuje se redosled kandidata za prijem na osnovu dostavljene dokumentacije koja svedoči o uspehu ostvarednom u prethodnom školovanju, kao i o socijalno-ekonomskom statusu porodice kandidata.

Bodovanje uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju:

1) za studente I godine prvog stepena studija

BB = PO x 8

(BB = broj bodova sveden na dve decimale; PO = ukupna prosečna ocena svih razreda srednje škole iskazana ocenom od 2 do 6; 8 = korektivni faktor)

2) za studente ostalih godina prvog stepena studija (kao i studenti koji su u statusu produžene godine)

BB = PO x 5 + ESPB/C x 0,8

(BB = broj bodova sveden na dve decimale; PO = ukupna prosečna ocena u toku studija; 5 = korektivni faktor; ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova; C = broj godina studiranja; 0,8 = korektivni faktor)

3) za studente ostalih godina prvog stepena studija koji prema propisima iz oblasti visokog obrazovanja, imaju pravo da završe studije prema započetom nastavnom planu i programu i uslovima i pravilima studija (odnosi se na apsolvente)

BB = PO x 8 – BZI x 2

(BB = broj bodova sveden na dve decimale; PO = prosečna ocena u toku studija; BZI = broj zaostalih ispita iz svih godina studija; 8 = korektivni fakor)

Dodatni bodovi za godinu studija:

 • za studente II godine = 3 boda
 • za studente III godine = 8 bodova
 • za svaku narednu godinu dodaje se po još 2 boda (osim za apsolvente koji zadržavaju broj bodova završne godine)

Oduzimanje bodova za izgubljenu godinu:

 • za svaku izgubljenu godinu gubi se po 2 boda

4) za studente I godine drugog stepena studija

BB = PO x 5 + ESPB/C x 0,8

(BB = broj bodova sveden na dve decimale; PO = prosečna oceena iz završenog prvog stepena studija; 5 = korektivni faktor; ESPB = broj ukupno ostvarenih odova; C = broj godina studiranja; 0,8 = korektivni faktor)

5) za studente II godine drugog stepena studija

BB = PO x 5 + ESPB/C x 0,8

(BB = broj bodova sveden na dve decimale; PO = prosečna ocena sa prvog stepena studija i I prve godine drugog stepena studija; 5 = korektivni faktor; ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova; C = broj godina studiranja; 0,8 = korektivni faktor)

6) za studente I godine trećeg stepena studija

BB = PO x 5 + ESPB/C x 0,8

(BB = broj bodova sveden na dve decimale; PO = prosečna ocena iz prvog i drugog stepena studija; 5 = korektivni faktor; ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova; C = broj godina studiranja; 0,8 = korektivni faktor)

7) za studente II i III godine trećeg stepena studija

BB = PO x 5 + ESPB/C x 0,8

(BB = broj bodova sveden na dve decimale; PO = prosečna ocena sa prvog i drugog stepena studija i prethodnih godina trećeg stepena studija; 5 = korektivni fakotr; ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova; C = broj godina studiranja; 0,8 = korektivni faktor)

Korektivni faktor:

 • za studente koji su osvojili 120 do 240 ESPB bodova dodati – 1 bod
 • za studente koji su osvojili 240 ESPB bodova i više – 2 boda

*** U slučajevima kada broj ostvarenih ESPB bodova po godini studiranja prelazi 60 bodova, zbog potreba rangiranja, računaće se maksimalno 60 ESPB bodova ***

Bodovanje socijalno-ekonomskog statusa porodice

Socijalno-ekonomski status porodice iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda, po članu porodice studenta, za period od januara do juna tekuće godine.

Bodovanje:

ukoliko je iznos mesečnih prihoda po članu porodice:

do 50 odsto prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji = 1 bod
do 100 odsto i preko prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji = 0 bodova

Studentima čije je prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, a koji nisu u mogućnosti da pribave uverenje o prihodu po članu porodice, biće dodeljen 1 bod.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji za period od januara do juna tekuće godine računa se prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.


Sprovođenje konkursa

Rangiranje

Rangiranje se vrši nakon isteka roka za predaju konkursne dokumentacije.

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenim po svim osnovama koje se vrednuju za prijem u ustanovu.

Rang-lista za smešta u ustanovu za studente I godine studija radi se odvojeno od ostalih rang-lista studenata.

Prednost u rangiranju

Ukoliko veći broj kandidata ima ostvari isti broj bodova za prijem u ustanovu, prednost se daje kandidatu:

 • koji je ostvario veći broj ESPB bodova
 • koji ima manji broj godina studiranja
 • koji ima veću prosečnu ocenu
 • koji ima manji prihod po članu porodice

Podnošenje žalbe (Prigovor)

Služba smeštaja studentskog standarda ili studentska služba visokoškolske ustaove je dužna da stavi na uvid zainteresovnom studentu podatke vezane za sprovođenje postupka po raspisanom konkursu za smeštaj studenata u ustanovu, u skladu sa zakonom.

Svi kandidati imaju pravo na prigovor ukoliko smatraju da su oštićeni prilikom bodovanja, a rok za podnošenje žalbe je osam dana od dana objavljivanja preliminarne rang-liste.

Ustanova, odnosno služba smeštaja ustanove studentskog standarda ili studentska služba visokoškolske ustanove je dužna da o svim prigovorima odluči u toku od osam dana od dana isteka roka za podnošenje žalbi.

Nakon odluke o prigovorima objavljuje se konačna rang-lista kandidata za smeštaj.

Službe visokoškolskih ustanova su u obavezi da najkasnije 10 dana od isteka roka za prijavu na konkurs dostave konačne rang-liste odgovarajućoj službi, odnosno ustanovi studentskog standarda.

Na rang-listi se NE objavljuju javno sledeći podaci o studentima:

 • jedinstveni matični broj građana
 • adresu stanovanja
 • broj telefona
 • naročito osetljive podatke o studentima.

Smeštaj u domove

Na osnovu broja bodova na konačnoj rang-listi ustanova, odnosno služba smeštaja ustanove vrši raspoređivanje kandidata po objaktima, odnosno sobama.

Smeštaj studenata organizuje se odvojeno prema polu i uzrastu, u skladu sa mogućnostima ustanove.

Prilikom useljavanja u ustanovu, studenti su u obavezi da dostave lekarsko uverenje o opštem zdravstvenom stanju u skladu sa tačkom 2, ovog konkursa. Lekarsko uverenje ne sme da bude starije od 30 dana.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa

Kandidati koji pripadaju nekoj od osetljivih društenih grupa koji prema redosledu na konačnoj rang-listi nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli, imaju pravo da podnesu zahtev ustanovi, odnosno odgovarajućoj službi da se posebno rangliraju u okviru namenski opredeljenih kapaciteta ustanove.

Kako bi bili rangirani u okviru namenski opredeljenih kapaciteta ustanove potrebno je da u roku od osam dana nakon isticanja konačne rang-liste podnesu zahtev.

Pored zahteva, kandidati koji pripadaju nekoj od osetljivih drutšvenih grupa moraju predati i dokumentaciju kojom se potvruje njihova pripadnost određenoj osetljivoj društvenoj grupi.

Potrebna dokumentacija:

 • za kandidata iz materijalno ugrožene porodice – rešenje Centra za socijalni rad da su primaoci stalne socijalne pomoći (overena fotokopija)
 • za studente bez roditeljskog staranja – potvrda da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja
 • za kandidate iz jednoroditeljskih porodica – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih studenta
 • za studente pripadnike romske nacionalne manjine – potvrda Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma
 • za kandidate sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima i rekovalecvente – odluka komisije koju formira ustanoa u skladu sa Pravilnikom o smeštaju i ishrani učenika i studenta i konkursom
 • za kandidate čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivšte SFRJ – potvrda odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica
 • za studente izbeglice i raseljena lica na teritoriji Republike Srbije – potvrda da se korisnik nalazi u evidenciji o izbeglim ili raseljenim licima, koja se pribavlja u Komesarijatu za izbeglice i migracije RS, a preko Povereništva za izbeglice sa teritorije opštine prebivališta
 • za kandidate povratnike po sporazumu o readmisiji i deportovne studente – potvrda MUP-a

Za svaku osetljivu društvenu grupu formira se posebna rang-lista na osnovu bodova iz konačne redovne rang-liste.

Za studente iz osetljivih društvenih grupa određen je broj od 10 odsto ukupnog broja mesta u studentskim domovima.


Celokupan tekst Konkursa za studentski smeštaj i ishranu za akademsku 2018/2019. godinu pročitajte OVDE.

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

1 Comment
najnoviji
najnoviji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
Živka
4 godine ranije

Kada najkasnije tj do kog datuma javljate studentu koji je konkurisao za dom Beograd po ekonomskoj ceni da li je dobio dom ili ne. Ovo pitam iz razloga zato sto nakon rang lista vi vec znate koliko vam je mesta ostalo. Trebate u svakom slucaju javiti da li su i od kada dobili dom. Najbolje cete razumeti ako se stavite u njihovu poziciju, jer su oni sada u nekom medju prostoru. Mozete da zamislite kako je njima. Obicno za dom konkurisu deca koja nisu u situaciji da se snadju za drugi smestaj. Mozete li da shvatite kako oni uce sada… Učitaj još »