Back to homepage

Informacioni sistemi

Opšte informacije

Sve aktivnosti studenta boduju se po Evropskom sistemu za prenos kredita (ESPB), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), tako da svaki semestar nosi 30 ESPB bodova. Osnovne strukovne studije traju tri godine, odnosno šest semestara i nose 180 ESPB bodova.Studije su realizovane u obliku klasične nastave (face-to-face) na srpskom jeziku. Studijski program se ostvaruje u okviru polja Tehničko-tehnoloških nauka, stručna oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo.

Kvalifikacija

Nakon završenih osnovnih strukovnih studija student stiče zvanje strukovni inženjer informacionih tehnologija i sistema. Prema Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (NOKS), završavanjem osnovnih strukovnih studija stiče se šesti nivo, podnivo jedan (nivo 6.1). Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 4 NOKS-a i položena opšta, stručna odnosno umetnička matura.

Nastava i ispiti

Nastava se izvodi po jednosemestralnim predmetima. Aktivnosti studenta tokom semestra (predispitne obaveze), kao što su kolokvijumi, seminarski rad i domaći zadaci, se boduju. Srazmera broja poena stečenih u predispitnim obavezama i na ispitu utvrđena je za svaki predmet pojedinačno, pri čemu predispitne obaveze učestvuju sa najmanje 30, a najviše 70 poena. Finalni ispiti se polažu u Školi u odgovarajućim ispitnim rokovima, a to su: januarski, februarski, junski, septembarski i oktobarski. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena, pri čemu je za ocenu šest potrebno ostvariti najmanje 51 poen, ocenu sedam 61 poen, ocenu osam 71, ocenu devet 81 i ocenu deset 91 poen.

Ciljevi i ishodi

Studijski program Informacioni sistemi ima za cilj da osposobi studente za projektovanje, realizaciju i primenu informacionih sistema, kao i primenu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanju.

Ciljevi studijskog programa Informacioni sistemi su:

 • osposobljavanje za projektovanje, realizaciju i administraciju informacionih sistema;
 • osposobljavanje za projektovanje i izradu softverskih aplikacija za potrebe klijenata, uključujući i dinamičke veb sajtove-elektronske prodavnice;
 • osposobljavanje za poslove implementacije elektronskog poslovanja u privrednim društvima, finansijskom sektoru, lokalnoj i državnoj upravi i javnim službama;
 • osposobljavanje za projektovanje, implementaciju i održavanje računarskih mreža;
 • planiranje i realizaciju marketing kampanja preko različitih kanala oglašavanja, uključujući i Internet;
 • osposobljavanje za menadžment malim i srednjim preduzećima, finansijskim sektorom i javnim službama.

Savladavanjem studijskog programa Informacioni sistemi, student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

 • da prati i primenjuje savremene programske alate i tehnike;
 • za projektovanje, realizaciju i administraciju informacionih sistema;
 • da projektuje i realizuje internet aplikacija;
 • da povezuje znanja iz informacionih tehnologija, elektronskog poslo-vanja, menadžmenta i marketinga;
 • da uspešno upravlja preduzećem;
 • da analizira složene sisteme elektronskog poslovanja i izradi biznis plan sa analizom rizika;
 • da analizira složene sistema elektronskog poslovanja;
 • za projektovanje, izradai publikovanje dinamičkih veb lokacija;
 • za timski rad i poslovnu komunikaciju sa ljudima drugih kultura.

Nastavak studija

Nakon završenih osnovnih strukovnih studija, student može da se upiše na specijalističke strukovne studije ili na master strukovne studije.