Back to homepage

Audio i video tehnologije

Opšte informacije

Sve aktivnosti studenta boduju se po Evropskom sistemu za prenos kredita (ESPB), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), tako da svaki semestar nosi 30 ESPB bodova. Osnovne strukovne studije traju tri godine, odnosno šest semestara i nose 180 ESPB bodova.Studije su realizovane u obliku klasične nastave (face-to-face) na srpskom jeziku. Studijski program se ostvaruje u okviru polja Tehničko-tehnoloških nauka, stručna oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo.

Kvalifikacija

Nakon završenih osnovnih strukovnih studija student stiče zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva. Prema Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (NOKS), završavanjem osnovnih strukovnih studija stiče se šesti nivo, podnivo jedan (nivo 6.1). Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 4 NOKS-a i položena opšta, stručna odnosno umetnička matura.

Nastava i ispiti

Nastava se izvodi po jednosemestralnim predmetima. Aktivnosti studenta tokom semestra (predispitne obaveze), kao što su kolokvijumi, seminarski rad i domaći zadaci, se boduju. Srazmera broja poena stečenih u predispitnim obavezama i na ispitu utvrđena je za svaki predmet pojedinačno, pri čemu predispitne obaveze učestvuju sa najmanje 30, a najviše 70 poena. Finalni ispiti se polažu u Školi u odgovarajućim ispitnim rokovima, a to su: januarski, februarski, junski, septembarski i oktobarski. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena, pri čemu je za ocenu šest potrebno ostvariti najmanje 51 poen, ocenu sedam 61 poen, ocenu osam 71, ocenu devet 81 i ocenu deset 91 poen.

Ciljevi i ishodi

Studijski program Audio i video tehnologije ima za cilj da osposobi studente za obavljanje poslova u oblasti audio i video tehnike i uslužnih delatnosti u oblasti multimedija.

Ciljevi studijskog programa Audio i video tehnologije su:

  • da prenese znanja i veštine iz oblasti audio i video tehnike;
  • da integriše osnovna tehnička, računarska informaciona i umetnička znanja u skladu sa potrebama proizvodnih, obrazovnih i uslužnih delatnosti iz audio i video tehnologije;
  • da se studenti osposobe za poslove u privredni i društvenom sektoru;
  • da se studenti osposobe za timski rad i rad u multikulturalnoj sredini.

Savladavanjem studijskog programa Audio i video tehnologije, student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

  • da prati i primenjuje novine u struci sticanjem znanja iz oblasti produkcije i postprodukcije slike i zvuka, kao i oblasti primene tehnologija u 2D i 3D kompjuterskoj animaciji u cilju kreiranja i prezentacije multimedijalnih sadržaja;
  • da razvija veštine i spretnosti u upotrebi znanja osposobljavanjem za projektovanje, kao i dizajniranje audio i video sistema;
  • da upotrebljava informaciono-komunikacionu tehnologiju u ovladavanju znanjima iz odgovarajućeg područja (upotreba znanja obrade audio/video signala i principa digitalnih sistema u projektovanju, korišćenju i održavanju medijskih i telekomunikacionih sistema, upotreba znanja o korišćenju računarske tehnologije i uređaja, sa softverom, normama, pravilima i standardima u radu sa audio i video signalima, kao i u oblasti kompjuterske animacije);
  • da projektuje i organizuje radne procese, organizuje kontrolu proizvodnje audio i video uređaja, kao i medijskog materijala (audio i video snimaka), donosi operativne o implementaciji, uvođenju i načinu praćenja poslova vezanih za tehničku podršku medijima;
  • o značaju i strategiji zaštite životne sredine, kao i obaveznom uključivanju zaštite životne sredine pri gradnji objekata, radeći pre svega na projektovanju zaštita od buke u poslovnim i stambenim objektima i monitoringu buke u radnoj i životnoj sredini.

Nastavak studija

Nakon završenih osnovnih strukovnih studija, student može da se upiše na specijalističke strukovne studije ili na master strukovne studije.