Back to homepage

Zakoni u obrazovanju

Zakoni u obrazovanju

Visoko obrazovanje se uređuje Zakonom o visokom obrazovanju. Njime se određuju uslovi i način obavljanja delatnosti visokog obrazovanja, kao i druga relevantna pitanja vezana za ovu delatnost. Njime se utvrđuju principi i ciljevi visokog obrazovanja, kao i organizacija i rad odgovarajućih ustanova, razna prava i obaveze i slično. Ovde možete da pronađete informacije o zakonima koji su bitni za studente i visoko obrazovanje.


Osnovne činjenice o Bolonji

Brucoši koji se upisuju poslednjih par godina upisuju se po bolonjskom sistemu studija jer je većina fakulteta već primenila taj sistem. Princip bolonjskog sistema je da se sve boduje – od prisustva na predavanjima i vežbama, seminarskih radova, kolokvijuma, ispita, i vannastavnih aktivnosti, a za lošu prolaznost na ispitu profesori snose posledice.

Po bolonjskom sistemu i predmeti se boduju – tačnije, nose određen broj ESP bodova (Evropski Sistem Prenosa Bodova), u zavisnosti od toga koliko je koji predmet težak, a istovremeno predstavlja i najveću novinu koju Bolonja nosi. Jedan bod predstavlja 25 do 30 sati rada studenta. Bodovi se skupljaju za upis u sledeću godinu, a svaka godina nosi najviše šezdeset bodova.

Za sada je za upis na budžet potrebno 48 bodova, a zbog izmena Zakona o visokom obrazovanju predviđa se da će od 2014/15. godine biti potrebno 60 bodova, odnosno da se očisti cela godina.

Što se tiče usvajanja bolonje, najdalje je otišao Univerzitet u Beogradu, gde studenti moraju da prisustvuju vežbama i predavanjima da bi položili, a neki profesori dozvoljavaju da se na predispitnim obavezama i kolokvijumima skupi dovoljno bodova za šesticu, tako da studenti ne moraju da izlaze na ispit ako ne žele.

Još jedna novina je način na koji su studije struktuirane – više o organizaciji visokog obrazovanja možete pročitati na stranici Vrste i nivoi studija.

Prema bolonji, postoji i rok do kada studenti upisani prema ovom sistemu mogu da završe, a to je dvostruko vreme ukupnog trajanja studija, što znači da ako studije traju četiri godine, studenti imaju rok od osam godina da ih završe.


Zakon o visokom obrazovanju

Zakonom o visokom obrazovanju uređuje se sistem visokog obrazovanja, uslovi i način obavljanja delatnosti visokog obrazovanja, finansiranje, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje ove delatnosti.

Ovaj zakon i njegove odredbe možete da pronađete na stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.