Back to homepage

Upis i prijemni ispit

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Broj mesta

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Informacioni sistemi i tehnologije
28
170
198
Porezi i carine
28
170
198
Menadžment
28
170
198
Finansije, računovodstvo i bankarstvo
57
339 396
Marketing i trgovina
28
170
198
Javna uprava
28
170
198
Menadžment turizma
28
170
198
UKUPNO 225 1359 1584

Opcije polaganja prijemnog ispita

A – Za studijske programe:

1. Menadžment
2. Finansije, računovodstvo i bankarstvo
3. Marketing i trgovina
4. Porezi i carine
5. Menadžment turizma

Kandidati slobodno biraju 2 predmeta od sledećih 6 predmeta:

1. Informatika
2. Sociologija
3. Ekonomija
4. Poslovna ekonomija
5. Matematika
6. Statistika

B – Za studijski program javna uprava

Kandidati imaju jedan obavezan predmet – Ustav i ljudska prava, a slobodno biraju još jedan od sledećih 5 predmeta:

1. Informatika
2. Sociologija
3. Ekonomija
4. Poslovna ekonomija
5. Statistika

V – Za studijski program Informacioni sistemi i tehnologije

Kandidati imaju jedan obavezan predmet -Informatika, a slobodno biraju još jedan od sledećih 5 predmeta:

1. Sociologija
2. Ekonomija
3. Poslovna ekonomija
4. Statistika

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Dokumenta za upis

Prilikom prijave na konkurs podnosi se čitko popunjen prijavni list koji se nalazi u informatoru. Uz prijavni list podnose se na uvid sledeća originalna dokumenta i njihove fotokopije:

1. Izvod iz matične knjige rođenih;
2. Svedočanstva svih razreda završene srednje škole;
3. Diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
4. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000 din.; naknada za polaganje prijemnog ispita plaća se na šalteru banke u prostorijama Akademija poslovnih strukovnih studija u Beogradu ili u bilo kojoj banci na ž.r. br. 840-1875666-03 (napomena: pri- likom popunjavanja naloga za uplatu, u rubrici „poziv na broj“ upisuje jedinstveni matični broj građana iz lične karte).

Pripremna nastava

PRIPREMNA NASTAVA JE BESPLATNA I ORGANIZUJE SE ZA PREDMETE:

1. Informatika (obavezan predmet na prijemnom ispitu za upis na studijsi program Informacioni sistemi i tehnologije)
2. Sociologija
3. Ekonomija
4. Poslovna ekonomija
5. Matematika
6. Statistika
7. Ustav i ljudska prava (obavezan predmet na studijskom programu Javna uprava)

Primeri zadataka i materijal za vežbanje:

Komisija Akademija poslovnih strukovnih studija u pripremi testova za polaganje prijemnog ispita za navedene predmete, koristi sledeću literaturu koja je preporučena od strane Misnistarstva za nastavu u srednjim stručnim školama i gimnazijama.

Rang liste iz prethodnih godina