Back to homepage

Porezi i carine

Porezi i carine – 198 mesta (28 budžet, 170 samofinansiranje)

R.br. Šif. Pred. Naziv predmeta Sem. Broj časova ESPB
PRVA GODINA
1. 001 Ekonomija I 3+2

7

2.

002

Poslovna ekonomika

I

3+2

7

3.

147

Matematika

I

3+2

7

4.
007 Menadžment

I

3+2

6

5.
532 Osnovi carinskog sistema

II

3+2 6
6.
539 Računovodstvo poreskih obveznika

II

2+2 6
7.
536 Privredno pravo sa osnovama međunarodnog privrednog prava

II

2+2 6
8.
262 Engleski jezik 1

II

3+2 5
9.

003

515

008

Izborni predmet 11.a. Sociologija u biznisu

1.b. Ekonomske integracije

1.v. Marketing

II 2+1 6
542 Stručna praksa

II

0+8 4

Fakultativni predmeti*

265

Nemački jezik 1

II

2+2

550

Španski jezik 1

II

2+2

UUkupno časova aktivne nastave

41

Ukupno ESPB

60

DRUGA GODINA

10.

059 Javne finansije

III

2+2 6

11.

533 Poreski sistem

III

3+2 8

12.

526 Osnove poslovne informatike

III

2+2 6

13.

416 Engleski jezik 2

III

3+2 6

14.

476
478
477
522
491
091
489
029
479
492
Izborni predmet 2
2.a. Javne nabavke
2.b. Javne službe
2.v. Lokalna samourava
2.g. Marketing komuniciranje
2.d. Menadžment ljudskih resursa u turizmu
2.đ. Menadžment malih i srednjih preduzeća
2.e. Menadžment turstičkih destinacija
2.ž. Finansijsko računovodstvo
2.z. Finansiranje javne uprave
2.i. Hotelski menadžment

III

2+2 6

15.

531 Osnovi carisnkog postupka

IV

3+2 7

16.

431 Poresko knjigovodstvo i evidencija

IV

3+2 6

17.

400 Osnovi statističke analize

IV

3+2

6

18.

060
481
045
042
494
030
015
538
Izborni predmet 3
3.a. Elektronsko poslovanje
3.b. Javno-privatno partnerstvo
3.v. Logistika
3.g. Marketing istraživanja
3.d. Menadžment kvaliteta turističkih usluga
3.đ. Poslovne finansije
3.e. Projektovanje informacionih sistema
3.ž. Računarske mreže

IV

3+2 6

543

Stručna praksa 2

IV

0+8

4

Fakultativni predmeti*

397

Nemački jezik 2

III

2+2

551

Španski jezik 2

III,IV

2*(2+2)

Ukupno časova aktivne nastave

42

Ukupno ESPB

60

TREĆA GODINA

19.

085 Poznavanje robe

V

3+2 8

20.

057 Poreski postupak

V

3+2 7

21.

220 Upravno pravo

V

3+2 7

22.

192
510
483
089
496
464
097
528
Izborni predmet 4
4.a. Bankarstvo
4.b. Veb dizajn
4.v. E-uprava
4.g. Marketing usluga
4.d. Marketing u turizmu
4.đ. Menadžment informacioni sistemi
4.e. Menadžment porodičnog biznisa
4.ž. Osnovi menadžmeta ljudskih resursa

V

3+2 7
23. 467 Krivično pravo VI 3+2 6
24. 084 Ekonomija Evropske unije VI 3+2 6
25. 096
098
534
079
Izborni predmet 5
5.a. Menadžment inovacija
5.b. Osiguranje
5.v. Pravne osnove informacionih sistema
5.d. Spoljnotrgovinsko poslovanje
VI 3+2 6
26. 549
530
Izborni predmet 6
6.a. Carinski delikti
6.b. Osnovi carinske tarife
VI 3+2 7
468 Stručna praksa i projektni rad VI 0+8 6

Ukupno časova aktivne nastave

40

Ukupno ESPB

60

* Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB, ali se odslušani i položeni ispiti evidentiraju u Dodatku diplome.
Završetkom studijskog programa Porezi i carine osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni ekonomista i ukupno 180 ESPB.