Back to homepage

Javna uprava

Javna uprava – 198 mesta (28 budžet, 170 samofinansiranje)

R.B.

Šif. pred.

Naziv predmeta

Sem.

Broj časova

ESPB

PRVA GODINA

1.

3070

Osnovi prava

I

3+2

7

2.

3071

Ustav i ljudska prava

II

3+2

6

3.

3072

Informacione tehnologije u javnoj upravi

I

3+2

6

4.

3073

Menadžment u javnoj upravi

I

3+2

6

5.

3074

Osnovi ekonomije

I

3+2

6

6.

3011

Privredno pravo

II

3+2

6

7.

3075

Administrativno i kancelarijsko poslovanje

I

3+2

6

8.

3076

Sociologija i pravna etika

II

3+2

6

9.

3008

Statistika

II

3+2

6

10.

 

 

3009

3066

Izborni predmet 1
Engleski jezik I
Nemački jezik I

II

2+2

5

 

 

 

3064

3102

Fakultativni predmeti*
Ruski jezik I
Francuski jezik I

I

2+2

Ukupno časova aktivne nastave

49

Ukupno ESPB

60

DRUGA GODINA

11.

3077

Javne nabavke

III

3+2

6

12.

3078

Lokalna samouprava

III

3+2

6

13.

3079

Javne službe

III

3+2

6

14.

3080

Finansiranje javne uprave

III

3+2

6

15.

3081

Pravno normiranje

III

3+2

6

16.

3082

Javno-privatno partnerstvo

IV

3+2

6

17.

3083

Službeničko pravo

IV

3+2

7

18.

Izborni predmet 2**

IV

3+2

6

19.
Izborni predmet 3**

IV

3+2

6

20.

3010
3067

Izborni predmet 4
Engleski jezik II
Nemački jezik II

IV

2+2

5

3065
3103

Fakultativni predmeti:
Ruski jezik II
Francuski jezik II

III i IV

2x(2+2)

Ukupno časova aktivne nastave

49

Ukupno ESPB

60

TREĆA GODINA

21.

3062

Krivično pravo

V

3+2

6

22.

3062A

Krivično pravo – praktikum (case study)

VI

0+2

1
23.

3063

Upravno pravo

V

3+2

6

24.

3063A

Upravno pravo – praktikum (case study)

VI

0+2

1
25.

3084

E-uprava

V

3+2

6

26.

3084A

E-uprava – praktikum (case study)

VI

0+2

1
27.
Izborni predmet 5***

V

3+2

6

28.
Izborni predmet 5 – praktikum (case study)

VI

0+2

1
29.
Izborni predmet 6***

V

3+2

6

30.
Izborni predmet 6 – praktikum (case study)

VI

0+2

1
31.
Izborni predmet 7***

V

3+2

6

32.
Izborni predmet 7 – praktikum (case study)

VI

0+2

1

3068

Stručna praksa i projektni rad

VI

0+12

8

3069

Diplomski rad

VI

0+8

10

Ukupno časova aktivne nastave

62

Ukupno ESPB

660

* Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB bodove, ali se pohađanje ovih predmeta evidentira u Dodatku diplome.
** Student bira izborni predmet 2 i 3 sa drugih studijskih programa (oni predmeti za koje se nastava realizuje u četvrtom semestru)
***Student bira izborni predmet 5,6,7 sa drugih studijskih programa (oni predmeti za koje se nastava realizuje u trećem ili petom semestru na drugim studijskim programima)

Završetkom studijskog programa Javna uprava osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni pravnik i ukupno 180 ESPB.