Back to homepage

Finansije, računovodstvo i bankarstvo

Finansije, računovodstvo i bankarstvo – 396 mesta (57 budžet, 339 samofinansiranje)

R.br. Šif. Pred. Naziv predmeta Sem. Broj časova ESPB
PRVA GODINA
1. 001 Ekonomija I 3+2

7

2.

002

Poslovna ekonomika

I

3+2

7

3.

147

Matematika

I

3+2

7

4.
545 Uvod u poslovnu informatiku

I

3+2

6

5.
006 Računovodstvo

II

3+2 6
6.
548 Finansijska statistika

II

2+2 6
7.
418 Poslovno pravo

II

2+2 6
8.
262 Engleski jezik 1

II

3+2 5
9.

003

515

Izborni predmet 11.a. Sociologija u biznisu

1.b. Ekonomske integracije

II 2+1 6
542 Stručna praksa

II

0+8 4

Fakultativni predmeti*

265

Nemački jezik 1

II

2+2

550

Španski jezik 1

II

2+2

UUkupno časova aktivne nastave

42

Ukupno ESPB

60

DRUGA GODINA

10.

029 Finansijsko računovodstvo

III

2+2 6

11.

074 Finansijska tržišta

III

3+2 7

12.

007 Menadžment

III

3+2 6

13.

416 Engleski jezik 2

III

3+2 6

14.

476
478
059
477
522
491
091
489
479
492
Izborni predmet 2
2.a. Javne nabavke
2.b. Javne službe
2.v. Javne finansije
2.g. Lokalna samourava
2.d. Marketing komuniciranje
2.đ. Menadžment ljudskih resursa u turizmu
2.e. Menadžment malih i srednjih preduzeća
2.ž. Menadžment turstičkih destinacija
2.z. Finansiranje javne uprave
2.i. Hotelski menadžment

III

2+2 6

15.

030 Poslovne finansije

IV

3+2 6

16.

076 Monetarne i javne finansije

IV

3+2 7

17.

537 Principi marketinga

IV

3+2

6

18.

060
481
045
042
494
531
431
015
538
Izborni predmet 3
3.a. Elektronsko poslovanje
3.b. Javno-privatno partnerstvo
3.v. Logistika
3.g. Marketing istraživanja
3.d. Menadžment kvaliteta turističkih usluga
3.đ. Osnovi carisnkog postupka
3.e. Poresko knjigovodstvo i evidencija
3.ž. Projektovanje informacionih sistema
3.z. Računarske mreže

IV

3+2 6

543

Stručna praksa 2

IV

0+8

4

Fakultativni predmeti*

397

Nemački jezik 2

III

2+2

551

Španski jezik 2

III,IV

2*(2+2)

Ukupno časova aktivne nastave

42

Ukupno ESPB

60

TREĆA GODINA

19.

031 Kontrola i revizija

V

3+2 7

20.

192 Bankarstvo

V

3+2 7

21.

032 Upravljačko računovodstvo

V

3+2 7

22.

510
483
496
089
464
097
528
057
220
Izborni predmet 4
4.a. Veb dizajn
4.b. E-uprava
4.v. Marketing u turizmu
4.g. Marketing usluga
4.d. Menadžment informacioni sistemi
4.đ. Menadžment porodičnog biznisa
4.e. Osnovi menadžmeta ljudskih resursa
4.e. Poreski postupak
4.ž. Upravno pravo

V

3+2 7
23. 098 Osiguranje VI 3+2 6
24. 471 Međunarodne finansije VI 3+2 7
25. 084
467
096
534
079
Izborni predmet 5
5.a. Ekonomija Evropske unije
5.b. Krivično pravo
5.v. Menadžment inovacija
5.g. Pravne osnove informacionih sistema
5.d. Spoljnotrgovinsko poslovanje
VI 3+2 6
26. 508
506
540
Izborni predmet 6
6.a. Bankarsko poslovanje i platni promet
6.b. Aktuarski modeli
6.v. Savremeni privredni razvoj
VI 3+2 7
468 Stručna praksa i projektni rad VI 0+8 6

Ukupno časova aktivne nastave

40

Ukupno ESPB

60

* Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB, ali se odslušani i položeni ispiti evidentiraju u Dodatku diplome.
Završetkom studijskog programa Finansije, računovodstvo i bankarstvo osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni ekonomista i ukupno 180 ESPB.