Back to homepage

Marketing i trgovina

Marketing i trgovina – 198 mesta (28 budžet, 170 samofinansiranje)

R.br. Šif. Pred. Naziv predmeta Sem. Broj časova ESPB
PRVA GODINA
1. 001 Ekonomija I 3+2

7

2.

002

Poslovna ekonomika

I

3+2

7

3.

147

Matematika

I

3+2

7

4.
007 Menadžment

I

3+2

6

5.
544 Trgovinsko pravo

II

2+2 6
6.
008 Marketing

II

3+2 6
7.
275 Osnovi statistike

II

3+2 6
8.
262 Engleski jezik 1

II

3+2 5
9.

003

515

Izborni predmet 11.a. Sociologija u biznisu

1.b. Ekonomske integracije

II 2+1 6
542 Stručna praksa

II

0+8 4

Fakultativni predmeti*

265

Nemački jezik 1

II

2+2

550

Španski jezik 1

II

2+2

UUkupno časova aktivne nastave

42

Ukupno ESPB

60

DRUGA GODINA

10.

522 Marketing komuniciranje

III

2+2 6

11.

046 Ponašanje potrošača

III

3+2 7

12.

525 Osnove informacionih sistema

III

2+2 6

13.

416 Engleski jezik 2

III

3+2 6

14.

476
478
059
477
491
091
489
029
479
492
Izborni predmet 2
2.a. Javne nabavke
2.b. Javne službe
2.v. Javne finansije
2.g. Lokalna samourava
2.d. Menadžment ljudskih resursa u turizmu
2.đ. Menadžment malih i srednjih preduzeća
2.e. Menadžment turstičkih destinacija
2.ž. Finansijsko računovodstvo
2.z. Finansiranje javne uprave
2.i. Hotelski menadžment

III

2+2 6

15.

524 Menadžment prodaje

IV

3+2 7

16.

042 Marketing istraživanja

IV

3+2 6

17.

006 Računovodstvo

IV

3+2

6

18.

060
481
045
494
531
431
030
015
538
Izborni predmet 3
3.a. Elektronsko poslovanje
3.b. Javno-privatno partnerstvo
3.v. Logistika
3.g. Menadžment kvaliteta turističkih usluga
3.d. Osnovi carisnkog postupka
3.đ. Poresko knjigovodstvo i evidencija
3.e. Poslovne finansije
3.ž. Projektovanje informacionih sistema
3.z. Računarske mreže

IV

3+2 6

543

Stručna praksa 2

IV

0+8

4

Fakultativni predmeti*

397

Nemački jezik 2

III

2+2

551

Španski jezik 2

III,IV

2*(2+2)

Ukupno časova aktivne nastave

42

Ukupno ESPB

60

TREĆA GODINA

19.

516 Elektronski marketing

V

3+2 7

20.

521 Kanali marketinga

V

3+2 7

21.

089 Marketing usluga

V

3+2 7

22.

192
510
483
496
464
097
528
057
220
Izborni predmet 4
4.a. Bankarstvo
4.b. Veb dizajn
4.v. E-uprava
4.g. Marketing u turizmu
4.d. Menadžment informacioni sistemi
4.đ. Menadžment porodičnog biznisa
4.e. Osnovi menadžmeta ljudskih resursa
4.ž. Poreski postupak
4.z. Upravno pravo

V

3+2 7
23. 047 Međunarodni marketing VI 3+2 7
24. 079 Spoljnotrgovinsko poslovanje VI 3+2 6
25. 084
467
096
098
534
Izborni predmet 5
5.a. Ekonomija Evropske unije
5.b. Krivično pravo
5.v. Menadžment inovacija
5.d. Osiguranje
5.g. Pravne osnove informacionih sistema
VI 3+2 6
26. 513
509
081
523
Izborni predmet 6
6.a. Ekološki marketing
6.b. Brend menadžment
6.v. Marketing u trgovini
6.g. Menadžment lanca snabdevanja
VI 3+2 7
468 Stručna praksa i projektni rad VI 0+8 6

Ukupno časova aktivne nastave

40

Ukupno ESPB

60

* Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB, ali se odslušani i položeni ispiti evidentiraju u Dodatku diplome.
Završetkom studijskog programa Marketing i trgovina osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanjestrukovni ekonomista i ukupno 180 ESPB.