Back to homepage

Menadžment

Menadžment – 198 mesta (28 budžet, 170 samofinansiranje)

R.br. Šif. Pred. Naziv predmeta Sem. Broj časova ESPB
PRVA GODINA
1. 001 Ekonomija I 3+2

7

2.

002

Poslovna ekonomika

I

3+2

7

3.

147

Matematika

I

3+2

7

4.

007

Menadžment

I

3+2

6

5.
262 Engleski jezik 1

II

3+2 5
6.

035

Privredno pravo

II

2+2 6
7.
240 Poslovna statistika

II

3+2 6
8.
527 Osnovi marketinga

II

3+2 6
9.

003

515

Izborni predmet 11.a. Sociologija u biznisu

1.b. Ekonomske integracije

II 2+1 6
542 Stručna praksa

II

0+8 4

Fakultativni predmeti*

265

Nemački jezik 1

II

2+2

550

Španski jezik 1

II

2+2

UUkupno časova aktivne nastave

42

Ukupno ESPB

60

DRUGA GODINA

10.

091

Menadžment malih i srednjih preduzeća

III

2+2 6

11.

416 Engleski jezik 2

III

3+2 6

12.

005 Informacione tehnologije u biznisu

III

2+2 6

13.

050 Menadžment kvaliteta

III

3+2 7

14.

476
478
059
477
522
491
489
029
479
492
Izborni predmet 2
2.a. Javne nabavke
2.b. Javne službe
2.v. Javne finansije
2.g. Lokalna samourava
2.d. Marketing komuniciranje
2.đ. Menadžment ljudskih resursa u turizmu
2.e. Menadžment turstičkih destinacija
2.ž. Finansijsko računovodstvo
2.z. Finansiranje javne uprave
2.i. Hotelski menadžment

III

2+2 6

15.

045

Logistika

IV

3+2 6

16.

090 Preduzetništvo

IV

3+2 7

17.

529 Osnovi računovodstva za menadžere

IV

3+2

6

18.

060
481
042
494
531
431
030
015
538
Izborni predmet 3
3.a. Elektronsko poslovanje
3.b. Javno-privatno partnerstvo
3.v. Marketing istraživanja
3.g. Menadžment kvaliteta turističkih usluga
3.d. Osnovi carisnkog postupka
3.đ. Poresko knjigovodstvo i evidencija
3.e. Poslovne finansije
3.ž. Projektovanje informacionih sistema
3.z. Računarske mreže

IV

3+2 6

543

Stručna praksa 2

IV

0+8

4

Fakultativni predmeti*

397

Nemački jezik 2

III

2+2

551

Španski jezik 2

III,IV

2*(2+2)

Ukupno časova aktivne nastave

42

Ukupno ESPB

60

TREĆA GODINA

19.

088

Menadžment neprofitnih organiѕacija

V

3+2 7

20.

097 Menadžment porodičnog biznisa

V

3+2 7

21.

528 Osnovi menadžmenta ljudskih resursa

V

3+2 7

22.

192
510
483
496
089
464
057
220
Izborni predmet 4
4.a. Bankarstvo
4.b. Veb dizajn
4.v. E-uprava
4.g. Marketing u turizmu
4.d. Marketing usluga
4.đ. Menadžment informacioni sistemi
4.e. Poreski postupak
4.ž. Upravno pravo

V

3+2 7
23. 096 Menadžment inovacija VI 3+2 6
24. 541 Strategijski menadžment VI 3+2 7
25. 084
467
098
534
079
Izborni predmet 5
5.a. Ekonomija Evropske unije
5.b. Krivično pravo
5.v. Osiguranje
5.g. Pravne osnove informacionih sistema
5.d. Spoljnotrgovinsko poslovanje
VI 3+2 6
26. 087
086
546
514
Izborni predmet 6
6.a. Menadžment u saobraćaju
6.b. Menadžment turizma i ugostiteljstva
6.v. Upravljanje projektima
6.g. Ekološki menadžment
VI 3+2 7
468 Stručna praksa i projektni rad VI 0+8 6

Ukupno časova aktivne nastave

40

Ukupno ESPB

60

* Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB, ali se odslušani i položeni ispiti evidentiraju u Dodatku diplome.
Završetkom studijskog programa Menadžment osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni menadžer i ukupno 180 ESPB.