Back to homepage

Menadžment turizma

Menadžment turizma – 198 mesta (28 budžet, 170 samofinansiranje)

R. br.

Šif. pred.

Naziv predmeta

Sem.

Broj časova

ESPB

PRVA GODINA

1.

3001

Ekonomija

I

3+2

6

2.

3085

Osnove menadžmenta

I

3+2

6

3.

3086

Ekonomika turizma

I

3+2

6

4.

3003

Matematika

I

3+2

6

5.

3087

Informacione tehnologije u turizmu

I

3+2

6

6.

3088

Osnove turizma

II

3+2

7

7.

3006

Računovodstvo

II

3+2

6

8.

3089

Statistika u turizmu

II

3+2

6

9.

3009

Engleski jezik I

II

2+2

5

10.

Izborni predmet 1

II

2+1

6

3090

Sociologija u turizmu

3091

Poslovno komuniciranje u turizmu

 

 

 

3064

3102

Fakultativni predmeti*:Ruski jezik I

Francuski jezik I

II

2+1

Ukupno časova aktivne nastave

50

Ukupno ESPB

60

DRUGA GODINA

11.

3092

Menadžment turističkih destinacija

III

3+2

6

12.

3093

Menadžment turističkih agencija

III

3+2

6

13.

3094

Menadžment ljudskih resursa u turizmu

III

3+2

6

14.

3095

Hotelski menadžment

III

3+2

6

15.

3096

Elektronsko poslovanje u turizmu

III

3+2

6

16.

3097

Menadžment kvaliteta turističkih usluga

IV

3+2

6

17.

3010

Engleski jezik II

III, IV

2h(2+2)

6

18.

3098

Nemački jezik u turizmu

III, IV

2h(2+2)

6

19.

Izborni predmet 2**

IV

3+2

6

20.

Izborni predmet 3**

IV

3+2

6

3065

3103

Fakultativni predmeti*:Ruski jezik II

Francuski jezik II

III, IV

2h(2+2)

Ukupno časova aktivne nastavee

64

Ukupno ESPB

60

TREĆA GODINA

21.

3099

Marketing u turizmu

V

3+2

7

22.

3099A

Marketing u turizmu – praktikum (case study)

VI

0+2

1

23.

3100

Poslovno pravo u turizmu

V

3+2

6

24.

3100A

Poslovno pravo u turizmu – praktikum (case study)

VI

0+2

1

25.

3101

Engleski jezik III

V i VI

2x(2+2)

6

26.

Izborni predmet 4*** V

3+2

6

27.
Izborni predmet 4 – praktikum (case study)

VI

0+2

1

28.

Izborni predmet 5***

V

3+2

6

29. Izborni predmet 5 – praktikum (case study)

VI

0+2

1

30.

Izborni predmet 6***

V

3+2

6

31.
Izborni predmet 6 – praktikum (case study)

VI

0+2

1

3068

Stručna praksa i projektni rad

VI

0+12

8

3069

Diplomski rad

VI

0+8

10

Ukupno časova aktivne nastave

63

Ukupno ESPB

60

* Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB bodove, ali se pohađanje ovih predmeta evidentira u Dodatku diplome.
** Student bira izborni predmet 2 i 3 sa drugih studijskih programa (oni predmeti za koje se nastava realizuje u četvrtom semestru)
***Student bira izborni predmet 4,5,6 sa drugih studijskih programa (oni predmeti za koje se nastava realizuje u trećem ili petom semestru na drugim studijskim programima)

Završetkom studijskog programa Menadžment turizma osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni menadžer i ukupno 180 ESPB.