Formalna pravila pisanja seminarskog rada

26/10/2017 16:18

Formalna pravila pisanja seminarskog rada

Iako pisanje seminarskog rada u mnogome zavisi od politike fakulteta, ali i teme, postoje neka univerzalna pravila koja treba da se poštuju.

Seminarski rad treba da sadrži naslovnu stranu, sadržaj, razradu (podeljenu u nekoliko naslova i podnaslova) i zaključak. Format stranice treba da bude A4, a na svim marginama, razmak je 2,5 cm. Što se fonta tiče, uglavnom se preporučuje Times New Roman ili Arial, a veličina je uglavnom 12pt. Prored treba da bude singl.Između pasusa ne treba ostavljati red razmaka.

Pogledajte još: Numerisanje strana u Wordu tako da treća strana bude prva

Sve stranice, sem početne sa podacima i sadržaja, moraju da budu numerisane. Takođe, sve tabele i fotografije i grafički prikazi moraju biti numerisani i u fus noti naznačeni šta predstavljaju. Za tekst u tabelama treba koristiti font Arial, 10pt, a prored treba da bude singl.

Literatura

Navođenje izvora seminarskog rada najčešće se stavlja na kraj rada, a ukoliko citirate nešto u samom radu, izvori se stavljaju u fus note.

Za fusnote navodi se ime i prezime, delo, mesto gde je delo izdato, godina i broj stranice. Primer: D. Ćosić, Kosovo, „Novosti“, Beograd, 2004, 51.

Za popis literature navodi se prezime pa ime, naziv dela, mesto i godinu gde je i kada delo izdato. Primer: Ćosić, Dobrica, Kosovo, „Novosti“, Beograd, 2004.

26/10/2017 16:18

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments