Raspisan je konkurs za upis na master studije na Odseku vinogradarstvo i vinarstvo

19/02/2018 14:44

Raspisan je konkurs za upis na master studije na Odseku vinogradarstvo i vinarstvo

Centar za strategijske i napredne studije raspisuje konkurs za upis na master akademske studije na Odsek vinogradarstvo i vinarstvo na Univerzitetu u Novom Sadu.

Uslovi konkrsa

Ukupno, na master studije ovog odseka prima se 16 studenata, a od toga 3 njih će studirati o trošku države.   Kandidati koji su u prethodnom školovanju studirali u statusu budžetskih studenata, nemaju pravo ponovnog upisa na isti nivo studija u ovom statusu.

Uslovi konkurisanja

Završene osnovne četvorogodišnje akademske studije na Poljoprivrednom fakultetu studijski program Voćarstvo i vinogradarstvo i Tehnološkom fakultetu studijski program Biotehnologija (240 ESPB).

Pod uslovima i na način propisan Pravilima studijskog programa master akademskih studija Vinogradarstvo i vinarstvo koji realizuje Univerzitet u Novom Sadu u okviru Centra za strategijske i napredne studije u prvu godinu studija mogu se upisati i:
– lice koje je završilo osnovne akademske studije srodne odgovarajućim studijskim programima i steklo najmanje 240 ESPB bodova,
– lice koje je završilo osnovne akademske studije drugih studijskih programa i steklo najmanje 240
ESPB bodova uz savladavanje dopunskih programskih sadržaja odgovarajućih studijskih programa
prvog stepena akademskih studija,
– lice sa završenim četvorogodišnjim studijama po zakonima koji su važili pre stupanja na snagu
Zakona o visokom obrazovanju.

Krajnji rok za prijavu jeste 26. februar, a 28. februara biće objavljena preliminarna rang lista.

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list (nalazi se na veb sajtu Univerziteta – www.uns.ac.rs) podnose:
1. kopiju diplome o završenim osnovnim akademskim studijama i kopiju dodatka diplomi (ili
uverenje o položenim ispitima);
2. dokaz o uplati prijave na Konkurs.
Kandidat koji je ostvario pravo na upis podnosi:
1. dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;
2. kopiju lične karte (original na uvid) – u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti
očitanu ličnu kartu;
3. dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata;
4. dokaz o uplati naknade za samofinansirajuće studente.

Potrebnu dokumentaciju dostaviti lično ili poslati poštom na adresu:
Univerzitet u Novom Sadu
Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad

19/02/2018 14:44

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments