U prvom konkursnom roku (junski konkurs) školske 2020/2021. godine, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Univerziteta u Kragujevcu u prvu godinu Osnovnih akademskih studije upisuje:

 1. Studijski program Mašinsko inženjerstvo
  • 80 studenata koji se finansiraju iz budzeta Republike Srbije
  • 2 studenata koji se finansiraju iz sopstvenih sredstava
 2. Studijski program Građevinsko inženjerstvo
  • 40 studenata koji se finansiraju iz budzeta Republike Srbije
  • 2 studenata koji se finansiraju iz sopstvenih sredstava
 3. Studijski program Inženjerstvo zaštite na radu
  • 40 studenata koji se finansiraju iz budzeta Republike Srbije
Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje
Mašinsko inženjerstvo
80
2
Građevinsko inženjerstvo
40
2
Inženjerstvo zaštitte na radu
40
0
UKUPNO
160
4

Odlukom Vlade Republike Srbije, takođe je utvrđen i broj studenata čije će studiranje biti finansirano iz budzeta Republike Srbije na osnovu afirmativnih mera: 

 • lica sa invaliditetom – 2,
 • pripadnici romske nacionalne manjine – 2,
 • državljani RS koji su srednju školu u školskoj 2020/2021. godini završili u inostranstvu – 2

U prvu godinu osnovnih akademskih studija mašinsko i građevinsko inženjerstvo ima pravo da se upiše lice sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju, koje položi prijemni ispit iz MATEMATIKE i zauzme mesto na rang listi u okviru broja studenata koji Fakultetu odobri Univerzitet u Kragujevcu i Vlada Republike Srbije za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija.

U prvu godinu osnovnih akademskih studija inženjerstvo zaštite na radu ima pravo da se upiše lice sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju, koje položi prijemni ispit iz MATEMATIKE ili MATEMATIKE SA PROVEROM SKLONOSTI i zauzme mesto na rang listi u okviru broja studenata koji Fakultetu odobri Univerzitet u Kragujevcu i Vlada Republike Srbije za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija.

MERILA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis na osnovne akademske studije utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu. Opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju boduje se tako što se zbir prosečnih ocena sa sve četiri godine srednje škole pomnoži brojem 2, pri čemu je maksimalni broj poena koje kandidat stiče po ovom osnovu jednak 40. Rezultati postignuti na prijemnom ispitu boduju se maksimalno sa 60 poena. Maksimalan broj poena koje kandidat može da ostvari pri rangiranju je 100.

Kandidat, koji je kao učenik III ili IV razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom takmičenju koje organizuje resorno Ministarstvo ili na međunarodnom takmičenju iz Matematike, ne polaže prijemni ispit. Takvom kandidatu vrednuje se prijemni ispit maksimalnim brojem bodova.

Studentima koji su položili prijemni ispit iz matematike na drugim srodnim tehničkim fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija priznaju se rezultati prijemnog ispita i mogu se upisati na Fakultet bez ponovnog polaganja prijemnog ispita.

Kandidat može biti upisan na teret budzeta ako se nalazi na rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budzeta i ima više od 51 boda.

Kandidat može biti upisan kao samofinansirajući student ukoliko se na rang listi nalazi do utvrđenog ukupnog broja studenata i ima najmanje 30 bodova.

Kandidati su dužni da se pridržavaju utvrđenih rokova za upis. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po Konkursu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na konačnoj rang listi, u roku utvrđenom Konkursom

OPŠTI USLOVI

U prvu godinu studija na Fakultet se može upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Izbor kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi.

Opšti uspeh u srednjoj školi se dobija kao zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Na prijemnom ispitu iz matematike kandidat može steći maksimalno 60 bodova.

Da bi se kandidat u prvom konkursnom roku kvalifikovao za upis, mora da ima u zbiru:

 • za studije iz sredstava budzeta, najmanje 51 bod,
 • za studije samofinansiranjem, najmanje 30 bodova.

Kandidat, koji je kao učenik III ili IV razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete i sporta, odnosno na saveznom ili međunarodnom takmičenju iz matematike ili fizike ili informatike, ne polaže prijemni ispit. Takvom kandidatu vrednuje se prijemni ispit maksimalnim brojem bodova.

ZA SVE STUDENTE VAN KRALjEVA JE OBEZBEĐEN SMEŠTAJ U STUDENTSKOM DOMU.

VAŽNI DATUMI ZA UPIS

 • Termini za prijavljivanje kandidata za polaganje prijemnog ispita: od 24., 25. do 26. juna od 09:00 do 14:30 časova u prostorijama Studentske službe ili tokom celog dana preko online obrazca (obrazac konkursa se u svakom slučaju mora popuniti preko formulara na sajtu)
 • Termin za polaganje prijemnog ispita iz Matematike: 29. jun sa početkom od 11:00 do 13:00 časova
 • Termin za polaganje prijemnog ispita iz Matematike sa proverom sklonosti: 30. jun sa početkom od 11:00 do 13:00 časova
 • Objavljivanje preliminarne rang lista: 1. jul do 15:00 časova
 • Objavljivanje konačne rang lista: 2. jul
 • Upis kandidata od 6. do 8. jula od 10:00 do 14:00 časova u prostorijama Studentske službe Fakulteta

OPŠTI USLOVI UPISA

U prvu godinu studija na Fakultet se može upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Izbor kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi.

Opšti uspeh u srednjoj školi se dobija kao zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Na prijemnom ispitu iz matematike kandidat može steći maksimalno 60 bodova.

Da bi se kandidat u prvom konkursnom roku kvalifikovao za upis, mora da ima u zbiru:

 • za studije iz sredstava budzeta, najmanje 51 bod,
 • za studije samofinansiranjem, najmanje 30 bodova.

Kandidat, koji je kao učenik III ili IV razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete i sporta, odnosno na saveznom ili međunarodnom takmičenju iz matematike ili fizike ili informatike, ne polaže prijemni ispit. Takvom kandidatu vrednuje se prijemni ispit maksimalnim brojem bodova.

NAČIN I ROKOVI ZA PODNOŠENJE ŽALBE NA UTVRĐENI REDOSLED

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 24 sata od dana objavljivanja preliminarne rang liste na oglasnoj tabli Fakulteta.

Žalba se podnosi Komisiji za upis Fakulteta, na čiji predlog dekan donosi rešenje po žalbi.

Nakon odlučivanja o žalbi Komisija utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima.

Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS

Prijavljivanje kandidata obaviće se elektronski putem linka koji će biti aktiviran u periodu  od 24. – 26. juna, odnosno mogu se pojaviti i u prostorijama Studentske službe Fakulteta. Prilikom prijave na konkurs kandidati skeniraju FOTOKOPIJE i to:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • svedočanstva za sva četiri razreda završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu.
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (u iznosu od 3.500,00 dinara),

DOKUMENTA ZA UPIS

Kanidati koji steknu uslov za upis podnose:

 • originalna dokumenta
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • svedočanstva za sva četiri razreda završene srednje škole i
  • diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu).
 • dva obrasca ŠV-20 (dobijaju se na fakultetu),
 • obrazac indeksa (dobija se na fakultetu),
 • dve fotografije 3,5 x 4,5 cm
 • novčana nadoknada studentske aktivnosti, osiguranje i indeks
  • Uplata na račun: 840-1042666-89
  • Primalac: Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Univerziteta u Kragujevcu
  • Svrha: Upis u prvu godinu 2020/2021.
  • Iznos: 3.500,00 dinara

Školarina za studente koji sami snose troškove studija iznosi 45.000,00 dinara.

Školarina za strane studente iznosi 1.500 €.

Pogledajte još