Back to homepage

Inženjerstvo zaštite na radu

STANDARD 1. STRUKTURA ZAJEDNIČKOG STUDIJSKOG PROGRAMA

Zajednički studijski program osnovnih akademskih studija „Inženjerstvo zaštite na radu“ sadrži sve elemente utvrđene zakonom i to:

Naziv i ciljevi studijskog programa: Osnovne akademske studije Inženjerstvo zaštite na radu, čiji su ciljevi postizanje stručnih kompetencija studenata iz oblasti zaštite na radu kroz naučno-stručne i stručne aplikativne predmete; primena savremene filozofije održivog razvoja, zaštite na radu, zaštite životne sredine, i primene savremenih standarda u zaštiti radnika u procesu rada; razvoj kreativnih sposobnosti studenata za razmatranje inženjerskih problema u oblasti zaštite na radu i sposobnosti njihovog kritičnog mišljenja; razvijanje sposobnosti za timski rad; razvijanje profesionalne etike; razvijanje spsosbnosti za javno prezentovanje rezultata rada; osoposobljavanje za upotrebu uobičajenih računarskih alata za izradu dokumenata, prezentaciju, sprovođenje proračuna i simulaciju; razvijanje sposobnosti kod studenata za razumevanje sprege zaštite na radu sa drugim inženjerskim oblastima; osposobljavanje za nastavak obrazovanja na višim nivoima i zapošljavanje na odgovarajućim poslovima u javnom i privatnom sektoru.

Vrste studija i ishod procesa učenja: Osnovne akademske studije koje   studentu treba da pruže opšta i posebna teorijska i praktična znanja, veštine i sposobnosti kako bi omogućile kvalitetno i kompetentno obavljanje poslova u zemlji i inostranstvu i dalje stručno usavršavanje.

Stručni naziv: inženjer zaštite na radu, inž. zašt. na radu

Uslovi za upis na studijski program: Program može upisati kandidat koji je završio srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju pod uslovima  utvrđenim Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom i opštim aktima Univerziteta i Fakulteta.

Kandidat koji  je završio srednju školu u inostranstvu, može upisati program osnovnih akademskih studija uz prethodnu nostrifikaciju diplome.

Lista obaveznih i izbornih predmeta sa okvirnim sadržajem i bodovnom vrednošću: Studijski program osnovnih akademskih studija Inženjerstva zaštite na radu traje tri godine i vrednuje se sa 180ESPB. Studijski program obuhvata akademsko-opšteobrazovne, teorijsko-metodološke, naučno-stručne i stručno-aplikativne predmete. Studijski program nema module već sadrži obavezne i izborne predmete. Studijski program ima sedam izbornih polja, a u svakom od njih student bira jedan od ponuđenih predmeta koji su predloženi za dato izborno polje. U suštini studijski program predstavlja zajedničke osnove u inženjerstvu zaštite na radu sa blagim usmeravanjem prema bazičnim studijskim programima na master studijama.

Izborom predmeta koje će položiti studentu je omogućeno da razvije svoje afinitete posvetivši se izučavanju različitih oblasti Inženjerstva zaštite na radu. Obavezni predmeti, kao i izborni predmeti, su definisani na osnovu dominantnih identifikovanih problema zaštite na radu u industriji, privredi i nauci, za održivo rešavanje ozbiljnih i akumuliranih problema u radnoj sredini, u našoj zemlji, regionu i globalno, kao i na osnovu iskustava i sličnih studijskih programa u EU i zemljama širom sveta.

Predmeti na ovom studijskom programu su jednosemestralni i pri tome donose odgovarajući broj ESPB bodova.

Način izvođenja studija i potrebno vreme za izvođenje pojedinih oblika studija:  Način izvođenja nastave odvija se kroz sledeće tipove: 1) aktivna nastava, 2) samostalni rad studenta, 3) kolokvijumi, 4) ispiti, 5) stručna praksa, 6) izrada završnog rada, itd.

Aktivna nastava se ostvaruje kroz predavanja, vežbe, stručnu praksu, konsultacije, mentorski rad. Predavanja, vežbe i konsultacije se održavaju svake nedelje u semestru prema rasporedu. Prilikom upisa svakom studentu određuje se tutor koji ga usmerava, shodno interesovanjima studenta, i to koje predmete sa izbornih pozicija da odabere, gde da odradi stručnu praksu, i koju temu diplomskog rada da odabere. Tutor tokom školovanja na Fakultetu prati rad i napredovanje studenta koji mu je dodeljen.

Stručna praksa je usmerena prema završnom radu i traje 90 časova koja se obavlja u naučnoistraživačkim ustanovama, u organizacijama za obavljanje inovacione aktivnosti, u organizacijama za pružanje infrastrukturne podrške inovacionoj delatnosti, u privrednim društvima i javnim ustanovama.Katedra određuje nastavnika koji će voditi i kontrolisati realizaciju prakse.

Zavšni rad student radi  iz grupe obaveznih ili izbornih predemta koje je tokom studija položio. Nastavnik u neposrednom kontaktu sa studentom ostvaruje mentorski rad u toku izrade završnog rada.

Studijski program osnovnih akademskih studija Inženjerstva zaštite na radu traje tri godine odnosno šest semestara i vrednuje se sa 180ESPB. Studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i sakupi najmanje 180 ESPB (položi sve predviđene predmete, odbrani završni rad).

Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova (ESPB): Predmeti na ovom studijskom programu su jednosemestralni i pri tome donose odgovarajući broj ESPB bodova u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova.

Bodovna vrednost završnograda: 4 ESPB.

Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta: Nisu predviđeni preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta u okviru studijskog programa.

Način izbora predmeta iz drugih studijskih programa: Na fakultetu ne postoje studijski programi sa zajedničkim obaveznim i zajedničkim izbornim predmetima.

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ilih srodnih oblasti studija: Prelazak studenata sa drugih studijskih programa u okviru srodnih oblasti studija, može se ostvariti pod uslovom da se studijski programi poklapaju u dvotrećinskoj meri.Ocenu o poklapanju vrši Nastavno-naučno veće, u  skladu sa Pravilnikom o osnovnim i master akademskim studijama Fakulteta.

STANDARD 2. SVRHA ZAJEDNIČKOG STUDIJSKOG PROGRAMA

Zajednički studijski program iz oblasti inženjerstvazaštite na radu sa izvođenjem kompletne nastave na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevuima direktnu društvenu svrhu da obrazuje kadrove čija je uloga u ukupnom razvoju društva od presudne važnosti. Studijski program obrazuje i osposobljava studente za stručno, kreativno i samostalno obavljanje svih inženjerskih i drugih odgovarajućih poslova, kako u  privrednim i svim drugim društvenim organizacijama u Srbiji, njenom neposrednom okruženju i Evropskoj uniji. Studirajući po ovom programu, studenti stiču teorijska i stručna znanja, kao i profesionalne veštine koje ih osposobljavaju za njihovu stručnu i praktičnu primenu u praksi.

Zajednički studijski program osnovnih akademskih studija „Inženjerstvo zaštite na radu“  obrazuje studente za profesiju inženjera zaštite na radu u skladu sa potrebama i razvojem države i vrlo kompleksnim inženjerskim problemima u radnoj sredini, koji se u cilju razvoja društva i održivog razvoja moraju rešavati.Programski sadržaji ovih studija omogućuju studentima sticanje i usvajanje širokog spektra interdisciplinarnih znanja i sposobnosti iz oblasti upravljanja rizicima u oblasti zaštite životne sredine i zaštite na radu. Ovi programski sadržaji omogućuju školovanje visokostručnih kadrova koji će raditi na složenim multidisciplinarnim poslovima zaštite na radu.Studijski program Inženjerstvo zaštite na radu je koncipiran tako da omogućuje sticanje kompetencija, znanja i veština koje su društveno opravdane i korisne.

Ovaj studijski program ima za svrhu da podstiče studente da konstantno unapređuju i razvijaju svoja znanja, sposobnosti i veštine, osposobljavajući ih da pri tome koriste savremena naučna i tehnička sredstva i dostignuća. Takođe, studijski program osnovnih akademskih studija Inženjerstvo zaštite na radu osposobljava studente da kompetentno planiraju i organizuju, kako samostalan, tako i timski rad, zasnovan na valjanim profesionalnim osnovama i stručnoj komunikaciji. Pored toga, ovaj studijski program omogućava  studentima da u značajnoj meri, birajući izborne predmete, u skladu sa svojim željama i interesovanjima, samostalno kreiraju svoje studije. Studentima se omogućava da po uspešnom okončanju studijskog programa, u skladu sa svojim interesovanjima, nastave produbljivanje i usavršavanje svojih stručnih znanja i veština upisom na master akademske studije.

Svrha studijskog programa Inženjerstvo zaštite na radu je potpuno u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta tehničkih nauka i Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu.Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa školuju se inženjeri zaštite na radu koji poseduju kompetentnost u evropskim i svetskim okvirima

STANDARD 3. CILJEVI ZAJEDNIČKOG STUDIJSKOG PROGRAMA

Ciljevi studijskog programa osnovnih akademskih studija Inženjerstvo zaštite na radu su u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta tehničkih nauka i Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, kao i sa ciljevima visokog obrazovanja koji su određeni Zakonom o visokom obrazovanju, vodeći pri tome računa o potrebi za kvalitetnim visokoobrazovanim kadrom struke zaštite na radu na području više okruga koji gravitiraju Univerzitetu u Kragujevcu.

Cilj studijskog programajepostizanjekompetencijai akademskih saznanjai veštinaiz oblasti inženjerstvazaštitenaradu. To, pored ostalog uključujei razvojkreativnih inženjerskih sposobnosti razmatranjaproblemazaštitenaradu, sposobnost kritičkog i analitičkog mišljenja, razvijanjesposobnosti za timski rad, kooperativnosti, komunikativnosti,razvijanje profesionalne etike i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim zaoptimalan profesionalan rad.

Posebni ciljevi programa su usmereni ka sticanju opštih i specifičnih teorijskih znanja i praktičnih veština zaocenu profesionalnog rizika radnih mesta, idenrifikaciju, evaluaciju i kreiranje zaštiteod fizičkih i hemijskih štetnosti u radnoj sredini, ergonomskih karakteristika radnog mesta, mašina, proizvoda, prepoznavanje grešaka uslovljenih ljudskim faktorom, psihološkim zahtevima vezanim za monotoniju u uslovimaautomatizacije proizvodnje i sl.

Ciljstudijskogprograma je da se obrazuje stručnjakkojiposeduje dovoljno potrebnogznanja iz osnovnihnaučnihdisciplina (matematike, fizike, hemije itd.) kao i inženjerskih oblasti mašinstva, elektrotehnike, građevinarstva i zaštite životne sredine, radistvaranja jasne slike o procesima kojise odvijajuuindustrijskimsistemima i radnoj sredini, kako bi na osnovu celokupnog sagledavanja situaciju mogao da ponudi adekvatna rešenja sa aspekta zaštite na radu, kao i razvijanje sposobnosti kod studenata za razumevanje sprege zaštite na radu sa drugim inženjerskim oblastima.

Da se kroz proces studiranja budućiinženjeri osposobe za neposredno uključivanje u rad na poslovima zaštite na radu, uz mogućnost nadogradnje stečenog znanja kroz nastavak školovanja na master akademskim studijama iz iste ili srodne oblasti na drugim visokoškolskim ustanovama.

Jedan od posebnih ciljeva, koji je u skladu sa ciljevima obrazovanja stručnjaka na Fakultetu tehničkih nauka, je razvijanje nivoa znanja i svesti kod studenata za potrebom permanentnog obrazovanja, razvoja društva u celini i zaštiti na radu. Ciljstudijskogprograma je i obrazovanje stručnjaka sposobnihza saopštavanje iizlaganje rezultata stručnoj iširoj javnosti.

 • Ciljevi studijskog programa su potpuno u skladu saosnovnim zadacima i ciljevima Fakultetaza mašinstvo i graševinarstvo u Kraljevu, Univerziteta u Kragujevcu i Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu.

STANDARD 4. KOMPETENCIJE DIPLOMIRANIH STUDENATA

Po završetku programa osnovnih akademskih studija Inženjerstvo zaštite na radu student stiče opšte akademske i lične sposobnosti za:

 • prepoznavanje, analizu, sintezu i predviđanje rešenja i posledica inženjerskih problema,
 • primenu fundamentalnih znanja za rešavanje praktičnih problema iz oblasti zaštite na radu,
 • razumevanje sprege zaštite na radu i okoline
 • korišćenje uobičajenih računarskih alata za izradu dokumenata, prezentacija, sprovođenje proračuna i simulacija,
 • razmenjivanje informacija, ideja, problema i rešenja sa osobama u struci i van struke,
 • sarađivanje u timskom stručnom radu,
 • zauzimanje etičkog stava u rešavanju inženjerskih problema,
 • ovladavanja metodama, postupcima i procesima istraživanja;
 • nastavak obrazovanja na master akademskim studijama iz oblasti zaštite na radu ili drugih srodnih oblasti.

Po završetku studija student stiče sledeće kompetencije specifične za oblast Zaštite na radu:

 • analiza, sinteza i predviđanje rešenja i posledica iz oblasti zaštite na radu,
 • reševanje kompleksnih inženjerskih problema iz domena zaštite na radu,
 • na adekvatan način dizajniraju i prezetuju rezultate iz domena zaštite na radu,
 • ovladavanje metaodama, postupcima i procesima istraživanja,
 • da samostalno radi eksperimente, tumači i statistički obrađuje rezultate,
 • da formuliše i donese korektne, relane i primenljive zaključke,
 • neguje i razvija sposobnost za timski rad i razvoj profesionalne etike,
 • da razvija kritičko i samokritičko mišljenje i pristup u istraživanjima,
 • rešava probleme na svim nivoima i saradnju sa užim socijalnim, lokalnim društvenim i međunarodnom okruženjem,
 • povezivanje fundamentalnih i tehničkih disciplina, holističkog prisupa, i poznavanje osnovnoh znanja iz različitih oblasti i njihova primena,
 • da u praksi realizuje projekte iz oblasti zaštite na radu i da dobiju licence nadležnih organa,
 • da ovladaju metodama, postupcima i procesima istraživanja iz domena zaštite na radu.
  • sprvđenje preventivnihmera ublastibezbednstiizdravlja na radu;
  • monitoring i kontrolu zagađenja radne i životne sredine;
  • evidentiranje, analizu i interpretaciju podataka fizičkim, hemijskim biohemijskim i mikrobiološkim parametrima radne sredine;
  • prcenu uticaja zračenja na bezbednost i zdravlje na radu;
  • blast bezbednsti i zaštite na radu pri izvđenju građevinskih bjekata;
  • blast bezbednsti i zaštite na radu u oblasti upravljanja otpadom;
  • blast zaštite na radu u pgnima i pstrnjima;

Kompetencije diplomiranih studenata uključuju, pre svega, razvoj sposobnostikritičnogmišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja, predviđanje iprocenuposledica odabranogrešenja sa jasnompredstavomdobrihilošihstrana odabranogrešenja.

S obzirom na interdisciplinarni karakter oblasti zaštite na radu posebnoje važna sposobnost povezivanja znanja iz osnovnih naučnih i tehničkih disciplina iz različitih oblasti i njihova primena.

Diplomirani studenti prvog nivoaakademskih studija Inženjerstva zaštite na radu su sposobni da naadekvatan način dizajniraju, modeluju, projektuju i prezentuju rezultate i aktivnosti inženjerskog rada. Tokom studija se insistira na što intenzivnijem korišćenju savremenih informacionih tehnologija i alata, razvoju sposobnosti i veština komunikacije sa neposrednim i širim okruženjem, kao i razvoju profesionalneetike

Kada je reč o specifičnimsposobnostima studenta, usvajanjemstudijskogprograma studentstiče fundamentalno poznavanje irazumevanje disciplina tehničkihiinženjerskihstruka, kao isposobnostrešavanja konkretnihproblema zaštite na raduuzimplementacijunaučnihmetoda ipostupaka.

Savladavanjem studijskog  programa student stiče profesionalne kompetenciju za:

 • primenu metoda i postupaka analize i procene rizika u radnoj sredini;

Diplomirani studenti ovog nivoa studija poseduju kompetenciju za primenu znanja u praksii praćenje i primene novina u struci, rešavanje problema na svim nivoima i saradnju sa lokalnim društvenim i međunarodnim okruženjem.

Studenti su osposobljeni da projektuju, organizuju i upravljaju u oblasti zaštite na radu.

Tokom školovanja student stiče sposobnost da samostalno radi eksperimente, tumači i statistički obrađuje rezultate kao i da formuliše i donese korektne, realne i primenljive zaključke.

Diplomirani studenti Inženjerstva zaštite na radu su kompetentni i kvalifikovani da rešavaju realne probleme iz prakse kao i da nastave školovanje na master studijama iste ili srodnih oblasti ukoliko se za to opredele.

STANDARD 5. KURIKULUM

Zajednički studijski program osnovnih akademskih studija Inženjerstvo zaštite na radu, realizuje se u trajanju od tri godine, odnosno 6 semestara. Svaki semestar nosi približno po 30 ESPB bodova, odnosno godišnje po 60 ESPB bodova,  što ukupno čini 180 ESPB.

Upis na studijski program je jedinstven. Studijski program nema module. Tokom trajanja studijskog programa studenti slušaju 24 obavezna zajednička predmeta (bez stručne prakse i završnog rada), koja su raspoređena u 24 polja, i 14 izbornih predmeta u 7 izbornih polja. Izbornost na studijskom programu je 20%  u odnosu na ukupan broj bodova. Stručna praksa i Završni rad predviđeni su u šestom semestru i nose3, odnosno 4 ESPB.

Struktura Zajedničkog studijskog programa osnovnih akademskih studija Inženjerstvo zaštite na radu sadrži:

 • 15,56 %  akademsko opšteobrazvonih,
 • 20,00%  teorijsko metodoloških,
 • 32,78 %  naučno stručnih i
 • 31,67 %  stručno aplikativnih predmeta.

Knjiga predmeta koja je sastavni deo elaborata Zajedničkog studijskog programa osnovnih akademskih studija sadrži: naziv predmeta, semestar u kojem se predmet sluša, preduslove za pohađanje predmeta, cilj, ishode učenja, sadržaj predmeta, preporučenu literaturu, metode realizacije nastave, broj časova aktivne nastave, samostalnog rada studenta, način ocenjivanja i način provere znanja

STANDARD 6. KVALITET, SAVREMENOST I MEĐUNARODNA USAGLAŠENOST ZAJEDNIČKOG STUDIJSKOG PROGRAMA

Studijski  program  osnovnih  akademskih  studija  je  usklađen  sa  savremenim  svetskim  tokovima i stanjem struke,  nauke i uporediv je sa sličnim  programima  na  inostranim visokoškolskim ustanovama, a posebno u okviru evropskog obrazovnog prostora.

Studijski program je usaglašen sa evropskim standardima u pogledu uslova upisa, nivoa i trajanja obrazovanja Inženjerstva zaštite na radu, uslova prelaska u narednu godinu, kao i načina sticanja diplome. Kada se uporede sadržaji koji se realizuju na poređenim institucijama, uviđa se da studijski program sadrži srazmerno sličan udeo akademsko-obrazovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih, stručno-aplikativnih i izbornih predmeta. Studenti Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu provode srazmerno isto vreme u neposrednoj praksi kao i njihove kolege koje se za navedene pozive obrazuju u inostranstvu. Dok je u nešto nižem obimu zastupljena u prvim semestrima studija, profesionalna praksa se postepeno intezivira i najviše je prisutna u onom delu programa koji obuhvata stručno-aplikativne discipline, povezujući naučno znanje iz prethodnih oblasti i stručne veštine i stručnu praksu. Isto tako, pred studente Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu stavljaju se isti zahtevi kao i pred studente u sličnim inostranim institucijama kada su u pitanju obim, kvalitet i dužina pisanja diplomskog rada.

STANDARD 7. UPIS STUDENATA

Ugovorom o saradnji u organizovanju i realizaciji Zajedničkog studijskog programa osnovnih akademskih studija Inženjerstvo zaštite na radu broj 01-674/1 od 13.02.2018. godine koji su zaključili Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka Novi Sad i Univerzitet u Kragujevcu Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu je predviđeno da se kompletne aktivnosti raspisivanja konkursa za upis studenata, upis studenata, organizovanje nastave predavanja i vežbi, vođenje evidencije i izdavanje diploma i dodataka diplomi obavlja na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu prema Zakonu o visokom obrazovanju i opštim aktima Univerziteta u Kragujevcu i Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu.

Zajednički studijski program osnovnih akademskih studija – Inženjerstvo zaštite na radu, mogu se upisati kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju pod uslovima i na način utvrđen Zakonu o visokom obrazovanju i opštim aktima Univerziteta u Kragujevcu i Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu. Pravilnikom o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Kragujevcu, Statutom fakulteta i Pravilnikom o upisu studenata na studijske programe Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu.

Odluku o raspisivanju konkursa za upis studenata na studijske programe koji se organizuju na Fakultetu donosi Senat Univerziteta u Kragujevcu najkasnije četiri meseci pre početka školske godine. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu na osnovu prostornih zahteva, broja nastavnika i saradnika, i tehničko tehnološkim mogućnostima upisuje u prvu godinu Zajedničkog studijskog programa Osnovnih akademskih studija 60 studenata.

Postupak javnog konkursa sprovodi Komisija za sprovođenje javnog konkursa koja je dužna da organizuje prijem dokumenata kandidata za upis u prvu godinu studija, prijemni ispit, izvrši bodovanje kandidata po merilima utvđenim konkursom i da sačini preliminarnu a zatim i konačnu rang listu u skladu sa konkursom i opštim aktima Univerziteta i Fakulteta i da ovu rang listu objavi na oglasnim tablama i na sajtu Fakulteta.

Kandidat koji konkuriše za upis na studije prvog stepena polaže prijemni ispit iz Matematike, pismeno, na srpskom jeziku, a prema programima srednjeg obrazovanja. Prijemni ispit sprovodi Komisija za prijemni ispit koju imenuje Dekan fakulteta, a Komisiju čine: prodekan za nastavu i nastavnici i saradnici birani za užu naučnu oblast Matematika. Fakultet sačinjava rang listu prijavljenih kandidata za upis na studije prvog stepena na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju, uspeha na maturi, rezultata ispita za proveru znanja, odnosno sklonosti i sposobnosti i po potrebi na osnovu uspeha na nacionalnim i internacionalnim takmičenjima, u skladu sa opštim aktom.

Stručno uputstvo o upisu kandidata, upisu po afirmativnim merama i drugim pitanjima od značaja za upis na Fakultet, donosi ministar.

Na svakoj godini studija postoji po jedan predstavnik iz redova nastavnika i saradnika i čine Komisiju za kontakt sa studentima kako bi se uočeni problemi brže i efikasnije rešili.

STANDARD 8. OCENJIVANJE I NAPREDOVANJE STUDENATA

Ugovorom o saradnji u organizovanju i realizaciji Zajedničkog studijskog programa osnovnih akademskih studija Inženjerstvo zaštite na radu koji su zaključili Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka Novi Sad i Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, kompletne aktivnosti ocenjivanje i napredovanje studenata obavljaju se prema Zakonu o visokom obrazovanju i opštim aktima Univerziteta u Kragujevcu i Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu.

Uspešnost studenata u savlađivanju pojedinih predmeta neprekidno se prati tokom nastave i izražava se poenima. Predispitne obaveze su definisane studijskim programom i čine deo procesa savladavanja znanja iz oblasti koju obuhvata program nastavnog predmeta.

Nastava se izvodi kroz predavanja i kroz interaktivan rad sa studentima, obavezno uključuje primere iz prakse, tako da podstiče studente na razmišljanje i kreativnost, samostalnost u radu i praktičnu primenu stečenih znanja. Nastavnik evidentira prisustvo studenata i njihovo interesovanje u kartonima za praćenje i evidenciju nastave, a što se iskazuje kroz poene predispitnih obaveza svakog studenta.

Predispitne obaveze su: redovno pohađanje časova predavanja i vežbi, aktivno učešće u svim oblicima nastave, seminarski rad, grafički rad, prezentacija, projektni zadatak, stručna praksa, mentorski rad, kolokvijumi i druge obaveze predviđene programom nastavnog predmeta. Predispitne obaveze učestvuju sa najmanje 30 a najviše 70 poena. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena. Rezultati postignuti u predispitnim aktivnostima upisuju se u indeks.

Provera znanja studenta se obavlja na ispitu iz svakog nastavnog predmeta. Ispit je obavezan i jedinstven i polaže se na način utvđen studijskim programom svakog predmeta: usmeno i/ili pismeno, odnosno praktično što se utvrđuje studijskim programom za svaki predmet. Tokom ispita može se proveravati i praktično znanje studenta. Sve ostale obaveze i aktivnosti u vezi predispitnih obaveza i ispita definisane su Pravilnikom o pravilima studiranja na studijama prvog stepena Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu.

Uspeh studenta na ispitu izražava se ocenom od 5 do 10, prema sledećoj skali: od 51 do 60 poena ocena 6 (šest), od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam), od 71 do 80 poena ocena 8 (osam), od 81 do 90 poena ocena 9 (devet), od 91 do 100 poena ocena 10 (deset). Ocena studenta je zasnovana na ukupnom broju poena koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita, a prema kvalitetu stečenih znanja i veština.

Praćenje uspeha studenata kao i poboljšanje kvaliteta studiranja definisano je Poslovnikom za obezbeđenje kvaliteta. Posebna analiza se odnosi na usklađenost metada ocenjivanja i nivo stečenog znanja i veština studenata u odnosu na ciljeve, sadržaj i obim studijskog programa. Nastavnici su odgovorni da se tokom ocenjivanja studenata pridržavaju najviših profesionalih kodeksa u univerzitetskom radu da su objektivni, etični i da imaju korektan odnos prema svakom studentu. Ovo znači da je nastavnik u obavezi da na zahtev studenta ili nekog drugog subjekta stavi na uvid rezultate testova, zadataka itd. na osnovu kojih je student ocenjen.

Rezultati uspeha studenata se analiziraju na Nastavno naučnom veću fakulteta i na osnovu te analize preduzimaju se mere neophodne za poboljšanje kvaliteta studija.

STANDARD 9. NASTAVNO OSOBLJE

Na realizaciji Zajedničkog studijskog programa osnovnih akademskih studija – Inženjerstvo zaštite na radu angažovano je 29 nastavnika i 16 saradnika. Od ukupnog broja nastavnika 9 je u zvanju redovnog profesora, 10 u zvanju vanrednog profesora, 9 docenata i jedan nastavnik stranog jezika. Broj nastavnika i saradnika u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom iznosi 96.13 i odgovara potrebama studijskog programa i standardima za akreditaciju.

Na Zajedničkom studijskom programu osnovnih akademskih studija Inženjerstvo zaštite na radu angažovano je 16 nastavnika i 11 saradnika sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada koji realizuju 41.62% nastave, a sa Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu angažovano je 12 nastavnika i 5 saradnika koji pokrivaju 54.51% nastave na ovom studijskom programu. Nastavu na zajedničkom studijskom programu izvodi i 1 nastavnik sa Prirodno matematičkog fakulteta iz Kragujevca. Nastavno osoblje poseduje potrebne naučne, umetničke i stručne kvalifikacije koje odgovaraju obrazovnom naučnom polju. Naučne i stručne kvalifikacije i zaduženja nastavnika mogu se videti u Knjizi nastavnika.

STANDARD 10. ORGANIZACIONA I MATERIJALNA SREDSTVA

Za izvođenje studijskog programa obezbeđeni su odgovarajući ljudski, prostorni, tehničko-tehnološki, bibliotečki resursi koji su primereni karakteru studijskog programa i predviđenim brojem studenata.

Fakultet poseduje ukupnu površinu od 5783.74m2, pri čemu objekat br.3 koristi po odluci Opštine Kraljevo, Istorijski arhiv Kraljevo. Fakultet koristi 4400.94& m2. Nastava se izvodi u učionicama, amfiteatrima, laboratorijama, računarskim učionicama. Učionički prostor sadrži 8 učionica ukupne površine 466,97 m2, dva amfiteatra ukupne površine 254,8 m2, dve računarske laboratorije ukupne površine 172,05 m2. Ukupan prostor za izvođenje nastave je 1890,52 m2. Biblioteka zauzima 169,69 m2 sa 8894 bibliotečkih jedinica. Biblioteka Fakulteta je umrežena u sistem COBISS .

Na fakultetu je realizovan informacioni sistem, kao deo jedinstvenog informacionog sistema univerziteta Srbije, čiju strukturu čini lokalna UTP mreža sa tri čvora i 108 priključaka.

Za izvođenje studijskih programa koristiće se odgovarajuće nastavno-naučne baze, sopstvene i u privredi Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada.

STANDARD 11. KONTROLA KVALITETA

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu sprovodi periodičnu proveru kvaliteta saglasno odredbama Strategije i postupaka za obezbeđenje kvaliteta i Poslovnika o kvalitetu.  U periodičnim samovrednovanjima obavezno su uključeni rezultata studentskih anketa. Samovrednovanje se sprovodi najmanje jednom godišnje.

Sa rezultatima sprovedenog samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta upoznaju se nastavnici, saradnici i studenti kroz sednice Nastavno naučnog veća, studenti kroz Studentski parlament i javnost pošto se Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta objavljuje na veb stranici Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu.

STANDARD 12. STUDIJE NA DALJINU

Nisu organizovane.