Back to homepage

Mašinsko inženjerstvo

STANDARD 1. STRUKTURA STUDIJSKOG PROGRAMA

Studijski program osnovnih akademskih studija „Mašinsko inženjerstvo“ sadrži sve elemente utvrđene zakonom: 1) naziv i cilj studijskog programa; 2) vrsta studija i ishod procesa učenja; 3) stručni i akademski naziv; 4) uslovi za upis na studijski program; 5) lista obaveznih i izbornih studijskih područja, odnosno predmeta; 6) način izvođenja studija i potrebno vreme za izvođenje pojedinih oblika studija; 7) bodovna vrednost svakog predmeta iskazana u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (u daljem tekstu: ESPB bodovi); 8) bodovna vrednost diplomskog rada na osnovnim akademskim studijama koja je iskazana u ESPB bodovima, 9) preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta; 10) način izbora predmeta iz drugih studijskih programa; 11) uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija; 12) druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa. Sadržaj studijskog programa, pravila studiranja, prava i obaveze studenata i druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa, štampaju se svake godine kao posebna publikacija – Informator za studente, kao i njeno izdanje u elektronskom obliku koje je dostupno na sajtu fakulteta.

Studijski program traje četiri godine i ima ukupno 240 ESPB bodova. Pripada polju tehničko tehnoloških nauka i daje stručni naziv „diplomirani inženjer mašinstva“. Uslovi upisa na studijski program i drugi najbitniji elementi studijskog programa i režima studija propisani su Statutom i Pravilnikom o pravilima studiranja na studijama prvog stepena Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu. Studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i pri tome skupi najmanje 240 ESPB.

Uslovi upisa na studijski program i drugi elementi studijskog programa i režima studija propisani su Statutom i Pravilnikom o upisu studenata na studijske programe Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu. Studijski program sadrži obavezne zajedničke predmete svih modula i četiri izborna modula (M) i to : M1 – Projektovanje u mašinogradnji; m2 – Proizvodno mašinstvo; M3 – Automatsko upravljanje, robotika i fluidna tehnika; M4 – Energetika i zaštita životne sredine. Na svakom modulu postoje obavezni i izborni predmeti modula.

Studijski program ima od šest do osam izbornih polja zavisno od modula, a u svakom od njih student bira odgovarajući predmet iz grupe izbornih predmeta koji su predloženi za dato izborno polje.

Način izvođenja nastave odvija se kroz sledeće tipove: 1) aktivna nastava, 2) samostalni rad studenta, 3) kolokvijumi, 4) ispiti, 5) stručna praksa, 6) izrada diplomskog rada, itd.

Aktivna nastava se ostvaruje kroz predavanja, vežbe, stručnu praksu, konsultacije, mentorski rad. Predavanja, vežbe i konsultacije se održavaju svake nedelje u semestru prema rasporedu. Mentorski rad podrazumeva stalni kontakt studenata sa nastavnicima i saradnicima u cilju boljeg učenja u nastavnom procesu.

Stručna praksa je usmerena prema diplomskom radu. Katedra određuje nastavnika koji će voditi i kontrolisati realizaciju prakse. Vreme izvođenja prakse je najpoželjnije da bude preko leta, u jednoj celini za jednu sedmicu, ili tokom semestra u delovima kada student nema nastavu.

Diplomski rad student radi iz grupe obaveznih ili izbornih predmeta koje je tokom studija položio ili sluša. Predmet mora biti mašinske struke. Nastavnik u neposrednom kontaktu sa studentom ostvaruje mentorski rad u toku izrade završnog rada.

STANDARD 2. SVRHA STUDIJSKOG PROGRAMA

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata u oblasti mašinskog inženjerstva i sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne. Sticanjem znanja, razvijanjem veština i izgrađivanjem stavova iz oblasti mašinskog inženjerstva studenti se osposobljavaju za obavljanje profesionalnih inženjerskih zadataka i rešavanje problema u oblasti industrije. Takođe, omogućava se i nastavak obrazovanja u okvirima svetskog obrazovnog prostora u poljima tehničko-tehnoloških, interdisciplinarnih i multidisciplinarnih nauka.

Studijski program svojim aktivnostima doprinosi da student stekne dovoljan nivo znanja i da razume principe projektovanja, konstruisanja i proizvodnje projektovanih komponenti. Osim toga, student treba da ovlada baznim oblastima kroz obavezne predmete na studijskom programu poput primene matematičkih i fizičkih teorija, upotrebe kompjuterskih alata, kao i interpretiranje rezultata u obliku koji može da poboljša svakodnevni život. Takođe, treba da savlada osnovne principe mehanike krutog i deformabilnog tela, mehanike fluida, termodinamike, automatskog upravljanja, transportnih sistema, nauke o materijalima, mašinskih elemenata. Pored navedenog, svršeni student ovog studijskog programa, treba da stvori širu sliku odnosa u savremenoj industrijskoj proizvodnji kroz poznavanje društvenih zakonomernosti sveta rada, ekonomije, organizacije i menadzmenta. Približavanje potrebama globalnog društva omogućava i poznavanja jednog od stranih jezika.

Izborni predmeti su kompatibilni sa modulima koji su sastavni deo studijskog programa diplomskih akademskih studija na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu. Kroz izborne predmete student može da stekne znanja o istraživanju i razvoju metoda proračuna konstrukcionih rešenja i inženjerskih analiza transportnih sistema i čeličnih konstrukcija, metoda projektovanja, proračuna i ispitivanja železničkih vozila. Zatim, znanja u oblasti primenjenih i razvojnih istraživanja u oblasti automatskog upravljanja i fluidne tehnike, toplotne energije, grejanja hlađenja i klimatizacije, kao i povećanja energetske efikasnosti. Takođe i znanja iz oblasti informacionih i digitalnih tehnologija, alata i pribora, projektovanja proizvoda i procesa.

STANDARD 3. CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA

Cilj studijskog programa je da osposobi studente za samostalno rešavanje, kreativan pristup i preuzimanje aktivne uloge u rešavanju inženjerskih problema. Takođe, da kod studenata razvija sposobnost kritičnog mišljenja pri definisanju novih razvojnih zadataka u organizacijama u kojima rade, kao i razvijanje sposobnosti za timski rad. Student treba da ovlada teorijskim i praktičnim veštinama koje su potrebne za obavljanje profesionalne delatnosti.

Cilj studijskog programa je da se obrazuje stručnjak koji je stekao sposobnost temeljnog poznavanja i razumevanja osnovnih inženjerskih disciplina (matematike, mehanike, fizike), programiranja i savremenih informacionih tehnologija, automatskog upravljanja, transportnih sistema, mehanike fluida, termodinamike, kao i primenjenih inženjerskih disciplina. Cilj studijskog programa je da student razmišlja i praktikuje permanentno obrazovanje u akademskom ili profesionalnom smislu. Takođe, cilj studijskog programa je da kod studenta razvije sposobnost izlaganja informacija, ideja, problema i rešenja stručnoj i široj javnosti.

Diplomirani inženjer mašinstva treba da ima analitički i kreativan prilaz u rešavanju problema; da integriše informacije iz različitih izvora u cilju boljeg rešavanja teorijskih i praktičnih problema; da ima sposobnost upoređivanja teorijskih i eksperimentalnih rezultata i njihovu prezentaciju u završnom obliku.

STANDARD 4. KOMPETENCIJE DIPLOMIRANIH STUDENATA

Studijski program je tako specificiran da student njegovim savlađivanjem stiče opšte i predmetno-specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne i naučne delatnosti. Završetkom osnovnih akademskih studija student biva osposobljen da:

 1. Aktivno učestvuje u projektovanju, organizaciji i kontroli proizvodnje.
 2. Samostalno vrši eksperimente, analizira rezultate kao i da vrši njihovu stohastičku obradu, i da na osnovu toga formuliše i donosi adekvatne zaključke.
 3. Kombinuje stečena teorijska znanja i praktične veštine u cilju analize, sinteze i predviđanja rešenja konkretnih inženjerskih problema kao i njihovih posledica.
 4. Ovlada metodama, postupcima i procesima istraživanja u mašinskom inženjerstvu.
 5. Razvija kritično i samokritično mišljenje i da primenjuje stečena znanja u praksi.
 6. Da razvija komunikacione sposobnosti i da vlada veštinama prezentacije materije, da komunicira sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem.
 7. Razume odnose u širem kontekstu, u smislu ekonomskih, ekoloških i etičkih pitanja.
 8. Temeljno poznavanje i razumevanja disciplina iz oblasti mašinskog inženjerstva, što podrazumeva rešavanje konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka.
 9. Povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihove primene u inženjerskom projektovanju.
 10. Sposobnost permanentnog učenja, praćenja i primene novina u mašinskom inženjerstvu.
 11. Sposobnost upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u rešavanju inženjerskih problema zasnovanih na sistemu stečenih fundamentalnih znanja, odnosno izbora, primene i razvoja pogodnih metoda za analizu problema, njegovo modeliranje, simulaciju i optimizaciju.

ISHODI UČENJA

Očekivani ishodi učenja svršenih studenata studijskog programa su :

 • vladanje specifičnim znanjima i veštinama u oblasti mašinskog inženjerstva shodno propisima zemalja Evropske Unije , odnosno intencijama “Bolonjskog procesa” ;
 • temeljno poznavanje i razumevanje svih nastavno – naučnih disciplina;
 • sposobnost rešavanja konkretnih problema mašinske struke primenom stručnih postupaka i naučnih metoda;
 • sposobnost da pismeno i usmeno prezentuju rezultate svog rada;
 • osposobljenost za korišćenje informaciono – komunikacionih tehnologija;
 • vladanje metodama i alatima za analizu , sintezu , projektovanje , organizaciju i upravljanje proizvodnjom;
 • sposobnost timskog rada i etički posvećenosti ponašanju po principima inženjerske etike;
 • sposobnost praćenja novina i inovacija u struci;
 • težnja ka ekonomski racionalnom korišćenju proizvodnih i prirodnih resursa našeg društva shodno najboljim stručnim i etičkim ubeđenjima, uvažavajući principe održivog razvoja;
 • sagledavanje mašinsko – inženjerskih problema u kontekstu širih ekonomskih, organizacionih, društveno – etičkih, ekoloških odnosa.

STANDARD 5. KURIKULUM

Studijski program osnovnih akademskih studija Mašinsko inženjerstvo, realizuje se u trajanju od četiri godine, odnosno 8 semestara. Svaki semestar nosi po 30 ESPB bodova, što ukupno čini 240 ESPB.

Upis na studijski program je jedinstven. Studijski program ima četiri modula. Tokom trajanja studijskog programa studenti slušaju 27 obaveznih zajedničkih predmeta, 12 izbornih predmeta u 3 izborna polja. Ostali predmeti podeljeni su na u još tri do pet izbornih polja-zavisno od modula, odnosno 5 do osam obaveznih predmeta odgovarajućeg modula. Izbornost na studijskom programu je 22,50%. Stručna praksa i Diplomski rad predviđeni su u osmom semestru i nose 3, odnosno 12 ESPB.

Struktura studijskog programa osnovnih akademskih studija Mašinsko inženjerstvo sadrži:

 • 14,17 % akademsko opšteobrazovnih,
 • 20,00 % teorijsko metodoloških,
 • 35,00 % naučno stručnih i
 • 30,83 % stručno aplikativnih predmeta.

Knjiga predmeta koja je sastavni deo elaborata studijskog programa osnovnih akademskih studija sadrži: naziv predmeta, semestar u kojem se predmet sluša, preduslove za pohađanje predmeta, cilj, ishode učenja, sadržaj predmeta, preporučenu literaturu, metode realizacije nastave, broj časova aktivne nastave, samostalnog rada studenta, način ocenjivanja i način provere znanja.

STANDARD 6. KVALITET, SAVREMENOST I MEĐUNARODNA USAGLAŠENOST STUDIJSKOG PROGRAMA

Studijski program osnovnih akademskih studija na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo je uporediv sa odgovarajućim studijskim programima stranih visokoškolskih ustanova. Za poređenje studijskih programa iskorišćeni su studijski programi tri evropske visokoškolske ustanove:

1. Helsinški Univerzitet primenjenih nauka-Metropolia , Helsinki, Finska
2. Univerzitet Frederick, Kipar
3. Univerzitet u Madridu Carlos III, Madrid, Španija.

Internet stranice tih visokoškolskih ustanova su:

 1. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences (Finska, Helsinki) http://www.metropolia.fi
  Degree Programmes Mechanical Engineering (Helsinki) http://www.metropolia.fi/en/degree-programmes/industrial-engineering/mechanical-engineering/
 2. Frederick University Cyprus http://www.frederick.ac.cy
  BSc Mechanical Engineering http://www.frederick.ac.cy/DME/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=115/#profile
 3. Carlos III University of Madrid, Spain (Madrid, Španija)http://www.uc3m.es/portal/page/portal/home
  Study Program Bachelor in Mechanical Engineering http://www.uc3m.es/portal/page/portal/degree_programmes/mechanical/study_program

STANDARD 7. UPIS STUDENATA

Na odobren, odnosno akreditovan studijski program osnovnih akademskih studija, mogu se upisati kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju pod uslovima i na način utvrđen Zakonom, Pravilnikom o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Kragujevcu, Statutom fakulteta i Pravilnikom o upisu studenata na studijske programe Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu.

Odluku o raspisivanju konkursa za upis studenata na studijske programe koji se organizuju na Fakultetu donosi Senat Univerziteta u Kragujevcu najkasnije pet meseci pre početka školske godine, odnosno do 25. aprila za narednu školsku godinu. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu na osnovu prostornih zahteva, broja nastavnika i saradnika, i tehničko tehnološkim mogućnostima upisuje u prvu godinu Osnovnih akademskih studija 120 studenata .

Postupak javnog konkursa sprovodi univerzitetska komisija za sprovođenje javnog konkursa koju imenuje Rektor i Komisija za upis Fakulteta koju imenuje Rektor na predlog Veća Fakulteta. Komisija je dužna da organizuje prijem dokumenata kandidata za upis u prvu godinu studija, prijemni ispit, izvrši bodovanje kandidata po merilima utvrđenim konkursom i da sačini preliminarnu a zatim i konačnu rang listu u skladu sa konkursom i opštim aktima Univerziteta i Fakulteta i da ovu rang listu objavi na oglasnim tablama i na sajtu Fakulteta.

Kandidat koji konkuriše za upis na studije prvog stepena polaže prijemni ispit iz Matematike, pismeno, na srpskom jeziku, a prema programima srednjeg obrazovanja. Prijemni ispit sprovodi Komisija za prijemni ispit koju imenuje dekan Fakulteta, a Komisiju čine: prodekan za nastavu i nastavnici i saradnici birani za užu naučnu oblast Matematika. Prilikom upisa na prvi stepen studija kandidat može osvojiti najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutom na prijemnom ispitu. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16 a najviše 40 bodova. Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova. Kandidat se može upisati na prvi stepen studija u statusu studenta koji se finansira iz budzeta Republike ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budzeta i ako osvoji najmanje 51 bod, a u statusu samofinansirajućeg studenta ako osvoji najmanje 31 bod.

Ostalo vezano za upis bez polaganja prijemnog ispita, postupak prijavljivanja kandidata, utvrđivanje rang liste itd., definisano je Pravilnikom o upisu studenata na studijske programe Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu.

Na svakoj godini studija postoji po jedan predstavnik iz redova nastavnika i saradnika i čine Komisiju za kontakt sa studentima kako bi se uočeni problemi brže i efikasnije rešili.

STANDARD 8. OCENJIVANJE I NAPREDOVANJE STUDENATA

Uspešnost studenata u savlađivanju pojedinih predmeta neprekidno se prati tokom nastave i izražava se poenima. Predispitne obaveze su definisane studijskim programom i čine deo procesa savladavanja znanja iz oblasti koju obuhvata program nastavnog predmeta.

Nastava se izvodi kroz predavanja i kroz interaktivan rad sa studentima, obavezno uključuje primere iz prakse, tako da podstiče studente na razmišljanje i kreativnost, samostalnost u radu i praktičnu primenu stečenih znanja. Nastavnik evidentira prisustvo studenata i njihovo interesovanje u kartonima za praćenje i evidenciju nastave, a što se iskazuje kroz poene predispitnih obaveza svakog studenta.

Predispitne obaveze su: redovno pohađanje časova predavanja i vežbi, aktivno učešće u svim oblicima nastave, seminarski rad, grafički rad, prezentacija, projektni zadatak, stručna praksa, mentorski rad, kolokvijumi i druge obaveze predviđene programom nastavnog predmeta. Predispitne obaveze učestvuju sa najmanje 30 a najviše 70 poena.

Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena. Rezultati postignuti u predispitnim aktivnostima upisuju se u indeks.

Provera znanja studenta se obavlja na ispitu iz svakog nastavnog predmeta. Ispit je obavezan i jedinstven i polaže se na način utvrđen studijskim programom svakog predmeta: usmeno i/ili pismeno, odnosno praktično što se utvrđuje studijskim programom za svaki predmet. Tokom ispita može se proveravati i praktično znanje studenta. Sve ostale obaveze i aktivnosti u vezi predispitnih obaveza i ispita definisane su Pravilnikom o pravilima studiranja na studijama prvog stepena Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu i Pravilnikom o uslovima i načinu polaganja ispita i ocenjivanju na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevo.

Praćenje uspeha studenata kao i poboljšanje kvaliteta studiranja definisano je Poslovnikom za obezbeđenje kvaliteta. Posebna analiza se odnosi na usklađenost metoda ocenjivanja i nivo stečenog znanja i veština studenata u odnosu na ciljeve, sadržaj i obim studijskog programa. Nastavnici su odgovorni da se tokom ocenjivanja studenata pridržavaju najviših profesionalnih kodeksa u univerzitetskom radu da su objektivni, etični i da imaju korektan odnos prema svakom studentu. Ovo znači da je nastavnik u obavezi da na zahtev studenta ili nekog drugog subjekta stavi na uvid rezultate testova, zadataka itd., na osnovu kojih je student ocenjen.

Rezultati uspeha studenata se analiziraju na Nastavno naučnom veću fakulteta i na osnovu te analize preduzimaju se mere neophodne za poboljšanje kvaliteta studija.

STANDARD 9. NASTAVNO OSOBLJE

Na realizaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija Mašinsko inženjerstvo angažovano je 24 nastavnika i 17 saradnika. Od broja nastavnika 8 je u zvanju redovnog profesora, 9 u zvanju vanrednog profesora, 6 docenata i jedan nastavnika stranog jezika. Broj nastavnika i saradnika u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom odgovara potrebama studijskog programa i standardima za akreditaciju.

Nastavno osoblje poseduje potrebne naučne, umetničke i stručne kvalifikacije koje odgovaraju obrazovnom naučnom polju. Naučne i stručne kvalifikacije i zaduženja nastavnika mogu se videti u Knjizi nastavnika.

STANDARD 10. ORGANIZACIONA I MATERIJALNA SREDSTVA

Za izvođenje studijskog programa obezbeđeni su odgovarajući ljudski, prostorni, tehničko-tehnološki, bibliotečki resursi koji su primereni karakteru studijskog programa i predviđenim brojem studenata.

Fakultet poseduje ukupnu površinu od 5783.74 m2, pri čemu objekat br.3 koristi po odluci Opštine Kraljevo, Istorijski arhiv Kraljevo. Fakultet koristi 4400.94 m2. Nastava se izvodi u učionicama, amfiteatrima, laboratorijama, računarskim učionicama. Učionički prostor sadrži 7 učionica ukupne površine 401,19 m2, dva amfiteatra ukupne površine 254,8 m2, tri računarske laboratorije ukupne površine 172,05 m2. Ukupan prostor za izvođenje nastave je 1760,52 m2. Biblioteka zauzima 39,69 m2 sa 8894 bibliotečkih jedinica.

Na fakultetu je realizovan informacioni sistem, kao deo jedinstvenog informacionog sistema univerziteta Srbije, čiju strukturu čini lokalna UTP mreža sa tri čvora i 108 priključaka.

STANDARD 11. KONTROLA KVALITETA

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu sprovodi periodičnu proveru kvaliteta saglasno odredbama Strategije i postupaka za obezbeđenje kvaliteta i Poslovnika o kvalitetu. U periodičnim samovrednovanjima obavezno su uključeni rezultata studentskih anketa. Samovrednovanje se sprovodi najmanje jednom godišnje.

Sa rezultatima sprovedenog samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta upoznaju se nastavnici, saradnici i studenti kroz sednice Nastavno naučnog veća, studenti kroz Studentski parlament i javnost pošto se Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta objavljuje na veb stranici Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu.

STANDARD 12. STUDIJE NA DALJINU

Nisu organizovane.