Back to homepage

Upis i prijemni ispit

USLOVI UPISA NA PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA:

 • opšti uspeh u srednjem obrazovanju,
 • uspeh na maturi
 • rezultati na kvalifikacionom ispitu iz predmeta Biologija za smerove Strukovni sanitarno-ekološki inženjer, Strukovni fizioterapeut, Strukovna medicinska sestra i Strukovni medicinski radiolog
 • rezultati na kvalifikacionom ispitu iz predmeta Hemija za smer Strukovni farmaceut

Potrebna dokumentacija ZA POLAGANjE KVALIFIKACIONOG ISPITA:

 • Prijava (dobija se i popunjava u školi)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Overene fotokopije svedočanstva
 • Overena fotokopija diplome o završenoj srednjoj školi
 • Lekarsko uverenje

Potrebna dokumentacija ZA UPIS:

 • 2 fotografije za indeks (3.5 h 4.5 cm)
 • ŠV20 obrazac (dobija se i popunjava u školi)

PRELAZ SA DRUGE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

Student koji je započeo studije na drugoj visokoškolskoj ustanovi može se upisati u školu, ako za to ispunjava propisane uslove.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava (dobija se i popunjava u školi)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Overena fotokopija potvrde o upisu na visokoškolsku ustanovu
 • Overena fotokopija potvrde o položenim ispitima
 • Lekarsko uverenje

Potrebna dokumentacija ZA UPIS:

 • 2 fotografije za indeks (3.5 h 4.5 cm)
 • ŠB20 obrazac (dobija se i popunjava u školi)

USLOVI UPISA NA SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE

Završena visoka zdravstveno sanitarna škola strukovnih studija ili visoka škola adekvatnih studijskih programa

Potrebna dokumentacija:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Overena fotokopija diplome o završenoj visokoj školi
 • Lekarsko uverenje

Potrebna dokumentacija ZA UPIS:

 • 2 fotografije za indeks (3.5 h 4.5 cm)
 • ŠB20 obrazac (dobija se i popunjava u školi)

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019