Back to homepage

Odseku za Primenjene inženjerske nauke

Osnovne strukovne studije:

1. Elektrotehnika i računarstvo-modul Energetika i modul Računarstvo i informatika;

Modul Energetika omogućava da studenti steknu teorijska i praktična znanja koja će im omogućiti da uspešno rade na proizvodnji, prenosu i distribuciji električne energije. Pored toga, studenti će biti osposoblјeni za održavanje elektroenergetskih uređaja tokom eksploatacije, a isto tako i za projektovanje uređaja i postrojenja pomoću računara primenjujući savremene programe za projektovanje. Na modulu Računarstvo i informatika studenti proučavaju komponente savremenih računara, tako da mogu podjednako dobro da rade na sintezi, kao i na održavanju računarskih sistema. Izučavanjem programskih jezika i aplikativnog softvera studenti stiču potrebna znanja da učestvuju u kreiranju programskih paketa u tehničkim i informacionim sistemima.

2. Mašinstvo-modul Proizvodno mašinstvo i modul Projektovanje računarom;

Na modulu Proizvodno mašinstvo studenti će biti osposoblјeni za propisivanje režime rada mašina u proizvodnim uslovima, da konstruišu i održavaju alate i pribore za rad, da upoznaju mašine i njihove konstruktivne karakteristike za primenu u proizvodnim uslovima, da propisuju tehnološke postupke, da vrše kontrolu rada i kvaliteta izrade, da organizuju rad pojedinih delova i da sve to implementiraju u proizvodni proces. Na modulu Projektovanje računarom studenti će biti osposoblјeni da mogu da korišćenjem računara i računarskih programa bez problema prilaze postupcima projektovanja, izrade i čuvanja tehničke dokumentacije, da upoznaju mašine i njihove konstruktivne karakteristike za primenu u proizvodnim uslovima, da propisuju tehnološke postupke, da vrše kontrolu rada i kvaliteta izrade, da organizuju rad pojedinih delova i da sve to implementiraju u proizvodni proces.

3. Prehrambena tehnologija i nutricionizam-modul Prehrambena tehnologija i modul Nutricionizam;

Studijski program Prehrambena tehnologija i nutricionizam je koncipiran tako da studenti steknu praktična savremena tehnička i tehnološka znanja u pobolјšanju kvaliteta prehrambene proizvodnje kao i planiranju i organizaciji ishrane.

4. Zaštita bilja;

Studijski program Zaštita bilјa je koncipiran tako da studentima obezbedi praktična znanja i veštine, upoznavanje sa osnovnim principima održive polјoprivrede, proizvodnje zdravstveno bezbednih namirnica bilјnog porekla, kao i sa principima efikasne zaštite životne sredine, zdravlјa lјudi i životinja. Cilј studijskog programa je osposoblјavanje studenata za primenu mera zaštite bilјaka, koje omogućuju proizvodnju kvalitetnih i zdravstveno bezbednih bilјnih proizvoda. Stečeno znanje obezbeđuje kompetencije za rad u polјoprivrednim radnim oragnizacijama, kao što su agrokombinati, zadruge, farmerskim gazdinstvima, fabrikama pesticida, predstavništvima pesticida i polјoprivrednim apotekama, javnim ustanovama i preduzećima u oblasti komunalne higijene.

5. Zaštita životne sredine

Stručnjaci iz ove oblasti temelјno poznaju ekološku problematiku i sposobni su da na naučnoj i etičkoj osnovi, samostalno ili timski, sakuplјaju, klasifikuju i na standardan način izlažu, predlažu i realizuju optimalne metode i postupke rešenja osnovnih problema u oblasti zagađenja zemlјišta, vazduha i vode, čime doprinose zaštiti sveukupnog živog sveta, a posebno lјudi. Kadrovi ovog profila će biti osposoblјeni da rade sa uspehom kao inženjeri za zaštitu životne sredine u svim preduzećima koje imaju za delatnost rudarstvo, proizvodnju metala i nemetala, proizvodnju električne energije, proizvodnju papira, drvoprerađivačku industriju, hemijsku i petrohemijsku industriju, proizvodnju polјoprivrednih proizvoda, prehrambenu industriju. Osim toga mogu se zaposliti u agencijama za projektovanje i zaštitu životne sredine, u uredima za kontrolu kvaliteta životne sredine kao inspektori na opštinskom, regionalnom i republičkom nivou.