Back to homepage

Odsek za Saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite

Osnovne strukovne studije:

1. Drumski i gradski saobraćaj;

Strukovni inženjer saobraćaja osposoblјen je za poslove organizacije drumskog i gradskog saobraćaja, nadzor nad merama bezbednosti u saobraćaju, vršenje uviđaja saobraćajnih nezgoda, unaprećenje bezbednosti u saobraćaju, rukovođenje poslovima na putničkom i robnom terminalu, organizovanje i izvođenje poslova na postavlјanju i proveri horizontalne i vertikalne signalizacije na putevima i u gradu, optimiranje kapaciteta putničkih i robnih terminala kao i pretovarnog procesa, organizacija transporta robe, unapređenje saobraćaja na postojećim linijama JGP kao i razmatranje mogućnosti za uvođenje novih, organizacija parkirališta i uličnog parkiranja, poslove provere tehničke ispravnosti vozila. Student je, nakon završenih studija osposoblјen da rešava probleme u nestandardnim uslovima, da koristi opremu i instrumentarijum koji su karakteristični za saobraćaj i transport kao i da vodi složene projekte, snosi odgovornost, analizira i vrednuje koncepte rešenja i formira modele i principe iz teorije i prakse, čime se i sam usavršava u profesionalnom radu.

2. Zaštita od požara i spasavanja;

Kroz teorijsku i praktičnu nastavu studenti stiču stručna znanja o preventivnoj zaštiti od požara i eksplozija, opremi i uređajima i taktici gašenja požara, upravlјanju u zaštiti i spasavanju, svojstvima i dejstvima sredstava za gašenje, stabilnim sistemima za dojavu i gašenje, mehaničkim i drugim karakteristikama lične opreme za gašenje požara. Uz poznavanje zakonske regulative student postaje sposoban da rešava zadatke na nivou strukovnog inženjera u oblasti zaštite od požara i spasavanja. Strukovni inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara osposoblјen je za poslove planiranja i sprovođenja preventivnih mera za zaštitu od požara, ugradnje, održavanja i ispitivanje instalacija za dojavu, gašenje požara i odvođenje dima i toplote, upravlјanja rizicima u oblasti zaštite od požara, izrade normativnih akata, efikasne primene taktike gašenja požara, obuke lica za zaštitu od požara i spasavanje, organizovanje spasavanja lica u vanrednim situaciama

3. Bezbednost i zdravlje na radu;

Студент стиче оспособљеност за послове израде БЗР планова, аката о процени ризика, општих аката, упутстава и инструкција и вођења одговарајућих евиденција, учешћа у организацији и функционисања градилишта са аспекта безбедности и здравља на раду, подршке послодавцу у примени важећих прописа са циљем превенције повреда на раду и професионалних обољења, утврђивања распореда опреме у производним погонима и уређивања радних места за безбедан рад, утврђивања и контроле спровођења мера за безбедан и здрав рад у индустријским постројењима, при коришћењу машина и у процесима обраде, избора, контроле и испитивања средстава и опреме за личну заштиту на раду, утврђивања и контроле микроклиматских услова радне околине (температура, влажност и струјање ваздуха, отпрашивање, мерење вибрација и буке), израде програма обуке и оспособљавања запослених потребних за спровођење мера безбедности и здравља на раду, вршење инспекцијског надзора у области безбедности и здравља на раду и увиђаја повреда на раду, пројектовања објеката и инсталација са аспекта безбедности и здравља на раду

4. Mašinsko inženjerstvo- modul Proizvodno inženjerstvo i modul Procesna tehnika i termotehnika;

Modul Proizvodno inženjerstvo pruža znanja i veštine neophodne za 3D modeliranje i generisanje kompletne dokumentacije za izradu mašinskih delova, sklopova i mašina, obradu metala rezanjem i konstruisanje alata i pribora za rezanje, obradu materijala deformisanjem i projektovanje alata za oblikovanje lima, propisivanje tehnologija izrade mašinskih delova, sklopova i mašina, programiranje numerički upravlјanih (CNC) mašina, programiranje i korišćenje programabilnih logičkih kontrolera (PLC), programiranje i upravlјanje industrijskim robotima, brzi razvoj prototipova i aditivne tehnologije (3D štampa). Modul Procesna tehnika i termotehnika pruža znanja i sposobnosti koji su neophodni za projektovanje, izvođenje, ispitivanje, eksploataciju i održavanje instalacija grejanja, klimatizacije i hlađenja industrijskih, poslovnih i rezidencijalnih objekata, ostalih mašinskih postrojenja i instalacija (petrohemijska industrija, industrija građevinskih materijala, prehrambena industrija, farmaceutska industrija, drvno-prerađivačka industrija itd.), opreme pod pritiskom (cevovoda za transport tečnosti, gasova i čvrstih materijala, kotlova, razmenjivača toplote itd.), poslove u oblastima energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta postrojenja i objekata.