Back to homepage

Odsek Beogradska politehnika

Osnovne strukovne studije:

1. Grafičko inženjerstvo – modul Grafička tehnologija i modul Digitalno grafičarstvo;

Studijski program Grafičko inženjerstvo ima dva modula: Grafička tehnologija (orijentisan ka klasičnim štamparskim tehnikama) i Digitalno grafičarstvo (usmeren ka digitalnim štamparskim postupcima). Student po završetku studija stiče potrebna znanja i veštine za uspešno obavlјanje tekućih inženjerskih poslova u pripremi, štampi i doradi kao specifičnim tehnološkim fazama i da celovito te faze integriše u efikasan proces dobijanja grafičkog proizvoda. Kompetencije stečene realizacijom studijskog programa omogućavaju studentu da se neposredno i adekvatno uklјuči u one segmente grafičke proizvodnje koji odgovaraju njegovim afinitetima. Zahvalјujući ovakvim postavkama, studijski program Grafičko inženjerstvo već dugi niz godina uspešno ispunjava svrhu svog postojanja, školujući kadrove koji se brzo zapošlјavaju i svojim teoretskim i praktičnim znanjima i veštinama, čine oslonac u funkcionisanju grafičke industrije kod nas.

2. Bezbednost i zdravlje na radu;

Svrha studijskog programa je da obrazuje inženjere bezbednosti i zdravlјa na radu za potrebe organizacija, koje u skladu sa savremenim tendencijama u razvijenim zemlјama uređuju ovu oblast u svom poslovanju. U Srbiji je trenutno aktivno preko desetine hilјada većih ili manjih preduzeća koja su po zakonu obavezna da imaju zaposleno lice za obavlјanje poslova bezbednosti i zdravlјa na radu. Da bi ovu obavezu mogli da ispune, evidentna je stalna potreba za zapošlјavanjem obrazovanih kadrova, među kojima su i inženjeri bezbednosti i zdravlјa na radu koje obrazuje Beogradska politehnika. Cilј studijskog programa je da se na pristupačan, dostupan i kvalitetan način obrazuju inženjeri koji mogu da odgovore potrebama savremene prakse u oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu. Ovi inženjeri, sa stečenim teorijskim i praktičnim znanjima i veštinama, mogu da se uklјuče u obavlјenje tekućih poslova bezbednosti i zdravlјa na radu kao specifičnim fazama i da celovito te faze integrišu u efikasan proces. Takođe, osposoblјeni su da prate i u proizvodni proces uvode savremene preventivne mere zaštite u cilјu smanjenja rizika od opasnosti i štetnosti u radnoj okolini.

3. Zaštita životne sredine;

Ovaj Studijski program je najcelovitiji program ove vrste u Srbiji. Završetkom ovog studijskog programa stiče se zvanje Strukovni inženjer zaštite životne sredine. Do ovog prestižnog zvanja inženjera, stiže se savladavanjem gradiva različitih opštih i stručnih predmeta prilagođenog nivou strukovnih studija. U nastavnom planu studijskog programa ne nalaze se matematika, hemija i fizika, a predmeti Odabrana poglavlјa fizike i Hemija životne sredine u službi su bolјeg razumevanja stručnih predmeta, a pre svega upoznavanja studenata sa izvorima, procesima i posledicama zagađivanja vazduha, voda i zemlјišta kao i upravlјanja otpadom, sve sa cilјem očuvanja i pobolјšanja kvaliteta životne sredine. Studijski program zaštita životne sredine godinama uspešno ispunjava svrhu svog postojanja, obrazujući stručnjake koji sa svojim teoretskim i praktičnim znanjima čine značajan oslonac u pragmatičnom domenu zaštite životne sredine kod nas. Treba naglasiti i činjenicu da, polazeći od evropskih standarda, Srbiji u ovom trenutku nedostaje hilјade stručnjaka koji prevashodno treba da se bave zaštitom i obezbeđivanjem kvalitetne životne sredine. Na Studijskom programu zaštita životne sredine školuje se upravo ovakvi stručnjaci.

4. Menadžment kvalitetom;

Studijski program pružanjem savremenih znanja i potrebnih veština, obezbeđuje svršenim studentima – strukovnim inženjerima menadžmenta kvalitetom sticanje društveno opravdanih i korisnih kompetencija primenlјivih u poslovanju savremene organizacije. Oni će biti osposoblјeni za stručno obavlјanje poslova upravlјanja kvalitetom proizvoda i usluga, što obuhvata projektovanje, uspostavlјanje, održavanje i pobolјšavanje sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa savremenim trendovima i međunarodnim standardima za menadžment kvalitetom.

5. Reciklažne tehnologije

Svrha studijskog programa je obrazovanje strukovnog inženjera tehnologije za reciklažu materijala u skladu sa prepoznatim potrebama društva. Realizacijom studijskog programa školuju se strukovni inženjeri za rad u oblasti reciklaže kao delu integrisanog sistema upravlјanja otpadom. Studijski program je usaglašen sa evropskim standardima, prati savremena i aktuelna naučna i stručna saznanja. Cilј studijskog programa je obrazovanje strukovnih inženjera, koji će imati potrebna znanja, sposobnosti i veštine za uspešno obavlјanje inženjerskih poslova u svim fazama industrije reciklaže i integrisanje tih faza u efikasan tehnološki proces. Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Reciklažne tehnologije, student će moći da: planira, sprovodi, kontroliše i unapređuje sve faze tehnološkog procesa reciklaže. Studentima se omogućava pristupačno i savremeno, kvalitetno visoko obrazovanje koje će ispuniti njihova očekivanja i potrebe poslodavaca. Studijski program je usmeren na permanentnu saradnju sa preduzećima za reciklažu materijala, kako bi se sagledali zahtevi i potrebe okruženja u cilјu osavremenjavanja sadržaja i primene odgovarajućih nastavnih metoda.

6. Grafički dizajn;

Svrha ovog studijskog programa je obrazovanje grafičkih dizajnera koji će zahvalјujući stečenim znanjima, veštinama i sposobnostima biti u stanju da praktično rešavaju probleme sa kojima se susreću u oblasti grafičkog dizajna, od ideje do realizacije bilo kog grafičkog proizvoda, a za potrebe sledećih kategorija korisnika: studija za dizajn, agencija za marketing, štamparija, grafičkih preduzeća, studija za pripremu za štampu, itd. Cilјevi realizacije studijskog programa su usmereni ka obrazovanju stručnjaka koji će se aktivno i profesionalno baviti grafičkim dizajnom, od idejnih rešenja, postupaka razrade, finalnih rešenja, prilagođavanja tehničko-tehnološkim zahtevima, pripreme za štampu, kontrole štampe do konačnog izgleda grafičkog proizvoda. 

7. Dizajn industrijskih proizvoda;

Svrha Studijskog programa je da obrazuje dizajnere za potrebe industrije. Stručni naziv koji student dobija po završetku školovanja je Strukovni dizajner – dizajn industrijskih proizvoda.  Svrha studijskog programa za dizajn industrijskih proizvoda je da se obrazuju industrijski kreatori sposobni da evoluiraju u globalnom prostoru industrijskog stvaralaštva, da prate razvoj spremni da u tom razvoju aktivno učestvuju. Studijski program za dizajn industrijskih proizvoda ima za cilј da izgradi dizajnera industrijskih proizvoda, sposobnog da kreira, otkriva i procenjuje strukturalne, funkcionalne, formalne i estetske odnose koji dovode do dizajna uspešnog industrijskog proizvoda.

8. Modni dizajn proizvoda od kože

Nakon završenih studija studenti će biti osposoblјeni za rad na poslovima dizajnera obuće, kožne konfekcije, galanterije i modnih detalјa. Moći će da projektuju kolekciju, izrade prototip novog proizvoda i redizajniraju postojeći proizvod iz navedenih oblasti mode. Kroz nastavni proces posebna pažnja je usmerena osposoblјavanju studenata za samostalnu izradu konstrukcije za obuću, konfekciju i galanteriju, čime se otvara mogućnost rada na pozicijama modelara. Cilјevi studijskog programa su usmereni sna pristupačno i kvalitetno usvajanje i povezivanje teorijskih i praktičnih znanja potrebnih za obrazovanje strukovnih dizajnera u oblasti modnog dizajna proizvoda od kože. Cilј realizacije studijskog programa je obrazovanje strukovnih dizajnera u oblasti modnog dizajna proizvoda od kože, koji mogu da odgovore potrebama tržišta i zahtevima savremene modne industrije. 

9. Koncept i karakter dizajn

Cilј studijskog programa je osposoblјavanje studenata za vizuelne komunikacije, primenom praktičnih, tehničkih i umetničkih znanja i veština. Postavlјeni cilј studijskog programa se ostvaruje tako što će biti obučeni da dizajniraju karaktere, rekvizite, prostore, pozadinske prizore i storibord za filmsku industriju, reklamne filmove i video igre, kao i da kreiraju vizuelni identitet video igre ili filma za naručioca.