Back to homepage

Zašto fizička hemija?

ŠTA JE TO FIZIČKA HEMIJA?

Fizička hemija je prirodna nauka interdisciplinarnog karaktera, koja se na Univerzitetu u Beogradu predaje od 1903. godine. Nastala je tokom 19. veka kao izraz težnji hemičara da se mnoštvo činjenica o hemijskim jedinjenjima i hemijskim reakcijama sistematizuje, ali da se ustanove i zakonitosti koje ih povezuju. Za objašnjenje i interpretaciju pojava u hemiji iskorišćeni su zakoni fizike, ali su tokom vremena uspostavljeni i fizičkohemijski principi.

Na osnovu tih principa nastale su oblasti fizičke hemije: elektrohemija, spektrohemija, hemijska termodinamika i druge. Njihovom primenom postalo je moguće teorijski i eksperimentalno odrediti strukturu i svojstva supstancija različitog agregatnog stanja ali i razumeti i predvideti tok hemijskih i biohemijskih promena.

VREDI LI STUDIRATI FIZIČKU HEMIJU?

Sa diplomom FIZIČKE HEMIJE možete se zaposliti na svakome mestu na kome se koriste fizičkohemijski principi i eksperimentalne fizičkohemijske metode. To su pre svega instituti koji se bave istraživanjima kako u oblasti prirodnih nauka (Instut »Vinča«, Institut za Opštu i fizičku hemiju, Institut za fiziku, Institut za hemiju, metalurgiju i tehnologiju, Institut za ispitivanje materijala, instituti SANU) tako i tehničkih, medicinskih (Radiološki i onkološki institut«, Vojno-medicinska akademija, Zavod za zaštitu zdravlja itd) ili primenjenih (Hidrometeorološki zavod, Zavod za mere i standarde, Institut za kukuruz) nauka.

Moguće je zaposliti se u RAZVOJNIM i KONTROLNIM LABORATORIJAMA mnogih industrija (farmaceutska, hemijska, prehrambena, metalurška); u laboratorijama za kontrolu vode, zemljišta, vazduha, hrane. Diplomiranih fizikohemičara ima i u prosveti: na fakultetima na kojima se održava nastava iz fizičke hemije (Poljoprivredni, Tehnološko-metalurški, Farmaceutski i naravno Fakultet za fizičku hemiju), u školama gde se predaje fizička hemija ili srodni predmeti.

FIZIČKA HEMIJA – MOJ IZBOR?

Ako ste FIZIČKU HEMIJU upoznali u toku vašeg dosadašnjeg obrazovanja i zavoleli je, studije fizičke hemije vas očekuju. Ako ste ambiciozni, volite prirodne nauke i matematiku, ali još niste sigurni šta vas više privlači: matematika, fizika ili hemija, tada ste prava osoba za studije jedne interdisciplinarne nauke kao što je FIZIČKA HEMIJA. Ako podjednako dobro savladjujete matematiku, fiziku ili hemiju, a još uvek niste sigurni da li imate više sklonosti prema eksperimentalnim ili teorijskim naukama i tada će FIZIČKA HEMIJA biti vaš dobar izbor.

Ako sebe zamišljate kao naučnika ili istraživača u oblasti fundamentalnih ili primenjenih nauka, a želite profesionalno da komunicirate sa ljudima sa svih meridijana odaberite studije FIZIČKE HEMIJE, one će vam to omogućiti. Ako vas interesuju problemi ekologije i zaštite životne sredine i tada bi studije FIZIČKE HEMIJE mogle da budu vaš izbor.FIZIČKA HEMIJA može postati vaš dobar izbor čak i onda ako u srednjoj školi niste bili naročito dobar matematičar dok su vam lepote Fizike i Hemije nekako zamaglili vaši ili isuviše blagi ili isuviše strogi profesori. Sve se može naučiti a potom zavoleti.

Pogledajte još