Back to homepage

Studijski programi

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Struktura studijskog programa

Studijski program je usaglašen sa preporukama koje su date u dokumentu Computing Curricula 2005, Graduate Software Engineering 2009 (GSwE2009) i Information Technology 2008 izdatog od strane tri kompetentne organizacije: The Association for Computing Machinery (ACM), The Association for Information Systems (AIS), The Computer Society (IEEE-CS).

Stručni naziv zvanja koje student stiče završetkom ovog studijskog programa je strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Listom stručnih, akademskih i naučnih naziva.

Svrha studijskog programa je sticanje najvišeg nivoa znanja iz računarskih, komunikacionih i multimedijalnih tehnologija, spajajući savremena znanja iz navedenih oblasti sa potrebama u privredi. Studenti se osposobljavaju da mogu obavljati složene poslove u domenu: proizvodnje i održavanja računarske opreme, održavanja, projektovanja i razvoja računarskih programa, projektovanja, instaliranja i održavanja računarskih mreža i projektovanja, realizacije i održavanja informacionih sistema.

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj studijskog programa Računarstvo i informatika je da pripremi studente za uspešne i produktivne nosioce struke informacionih i računarskih tehnologija u industriji, javnim preduzećima, državnim organima, zdravstvu i obrazovnim institucijama, sposobne za zadovoljenje potrebe društva. Svrha procesa nastave i učenja u okviru predloženog plana je osposobljavanje studenata da održavaju, projektuju i razvijaju računarske programe primenom savremenih programskih jezika, projektuju, instaliraju i održavaju računarske mreže i projektuju, realizuju i održavaju informacione sisteme.

Cilj izvođenja programa studija na studijskom programu Računarstvo i informatika jeste osposobljavanje kadrova za profesionalno bavljenje poslovima vezanih za primenu računara u različitim oblastima profesionalnog angažovanja. To uključuje:

 • Projektovanje, instalaciju, administraciju i bezbednost računarskih mreža,
 • Projektovanje i implementaciju softvera i veštine primene komercijalnih softverskih paketa,
 • Primenu Internet i veb tehnologija,
 • Razvoj multimedijalnih resursa.

Studijski program proizvodi stručnjake koji poseduju odgovarajuću kombinaciju znanja i praktičnog iskustva, tako da mogu biti zaduženi za kreiranje i održavanje IT infrastrukture organizacije. Stručnjaci računarstva i informatike imaju odgovornost za izbor hardverskih i softverskih proizvoda prema potrebama organizacije, integrišu ove proizvode u skladu sa njenim potrebama i sa njenom infrastrukturom i instaliraju, prilagođavaju i održavaju aplikacije (tj. programske sisteme) koje upotrebljavaju zaposleni u organizaciji.

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa student stiče opšte i predmetno-specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne delatnosti.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • Analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica,
 • Ovladavanja metodima, postupcima i procesima istraživanja,
 • Razvoja kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa,
 • Povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihova primena u praksi,
 • Razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem,
 • Profesionalne etike.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • Analiziranje, modelovanje, projektovanje i implementiranje informacionih sistema u različitim poslovnim domenima;
 • Projektovanje i održavanje baze podataka;
 • Programiranje poslovnih aplikacija;
 • Implementiranje savremene računarske mreže;
 • Instaliranje sistemskog i aplikativnog softvera;
 • Efektivno upravljanje IT projektima;
 • Upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima odgovarajućeg područja;
 • Rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka.

Svršeni studenti studijskog programa Računarstvo i informatika osposobljeni su za sledeće poslove: sistem analitičar, programer, administrator baze podataka, administrator računarskih mreža, veb dizajner i aktivni učesnik razvoja modula elektronskog poslovanja.

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Struktura studijskog programa

Studijski program nosi naziv Finansije i računovodstvo. Ovaj program osnovnih strukovnih studija usaglašen je sa potrebama tržišta rada, čiji osnovni cilj podrazumeva sticanje primenljivih znanja iz oblasti finansija i računovodstva.

Studijski program Finansije i računovodstvo obrazuje stručni kadar koji će biti osposobljen za različite poslove iz domena finansija i računovodstva. Kao svoj krajnji ishod podrazumeva sticanje adekvatnih primenljivih znanja, veština i sposobnosti koje će studentima omogućiti samostalan rad u struci, kao i za dalje individualno stručno usavršavanje.

Studijski program Finansije i računovodstvo struktuiran je tako da se na prvoj godini studentima pružaju fundamentalna znanja iz oblasti opšte ekonomije, menadžmenta i osnova prava, dok se na drugoj i trećoj godini studija pristupa izučavanju predmeta koji omogućuju sticanje stručnih i stručno aplikativnih znanja i veština iz oblasti finansija i finansijskih institucija, bankarstva, osiguranja, upravljačkog računovodstva, kontrole i revizije, informacionih sistema.

Ciljevi studijskog programa

Studijski program Finansije i računovodstvo baziran na spoju teorijskih i stručno-aplikativnih znanja ima za cilj da studente pripremi i osposobi za samostalno obavljanje poslova iz domena finansija i računovodstva što će im omogućiti lakše, brže i uspešnije uključivanje u realno poslovno okruženje.

Osnovni ciljevi studijskog programa Finansije i računovodstvo odnose se na:

 • Obezbeđivanje studentima savremeni studijski program koji akcenat stavlja na sposobnost analiziranja, sintetizovanja i procenjivanja ključnih teorijskih koncepata i njihove praktične primene;
 • Mogućnost studenata da svoja interesovanja usmere kroz veći broj izbornih predmeta.

Ciljevi studijskog programa Finansije i računovodstvo usklađeni su sa osnovnim zadacima i ciljevima Visoke poslovne škole strukovnih studija Blace koja svoju delatnost zasniva na teorijskom i praktičnom usavršavanju studenata, pri čemu se posebna pažnja poklanja praktičnim aspektima i osposobljavanju studenata da se odmah po završetku studija uključe u rešavanje praktičnih problema.

Osnovni ciljevi studijskog programa Finansije i računovodstvo odnose se na:

 • Obezbeđivanje studentima savremeni studijski program koji akcenat stavlja na sposobnost analiziranja, sintetizovanja i procenjivanja ključnih teorijskih koncepata i njihove praktične primene;
 • Mogućnost studenata da svoja interesovanja usmere kroz veći broj izbornih predmeta.

Specifični ciljevi studijskog programa Finansije i računovodstvo:

 • Osposobljavanje studenata za samostalan rad na poslovima računovodstva;
 • Osposobljavanje studenata za profesionalno bavljenje poslovima vezanim za finansijsku analizu, finansijsko upravljanje i bavljenje korporativnim finansijama;
 • Osposobljavanje studenata za upravljanje hartijama od vrednosti i razumevanje vrednovanja finansijskih instrumenata;
 • Osposobljavanje studenata za obavljanje bankarskih poslova, poslova u osiguravajućim društvima i drugim finansijskim institucijama;
 • Osposobljavanje studenata za donošenje odluka na nivou finansijskog poslovanja.

Kompetencije diplomiranih studenata

Uspešnom realizacijom ciljeva studijskog programa Finansije i računovodstvo, a na osnovu usvojenih teorijskih i stručno – aplikativnih znanja, kod studenata se formiraju opšte i predmetno – specifične kompetencije koje će im omogućiti da adekvatno odgovore izazovima i zadacima turbulentnog poslovnog okruženja.

Opšte kompetencije koje studenti stiču savladavanjem ovog studijskog programa su:

 • Sposobnost analize i sinteze;
 • Sposobnost kritike i samokritike;
 • Sposobnost primene znanja u praksi;
 • Sposobnost ažurnosti;
 • Sposobnost za profesionalnu etiku.

Sticanje predmetno-specifičnih kompetencija će omogućiti strukovnom kadru da:

 • Čita finansijske izveštaje banaka i drugih institucija;
 • Rešava zadatke u vezi sa osiguranjem u praksi;
 • Vrši procenu i odobrava kredite;
 • Obračunava troškove s kalkulacijom cene koštanja učinaka;
 • Povezuje troškove i prihode po nosiocima;
 • Obračunava i vrši raspodelu rezultata poslovanja i pokriće gubitka;
 • Poznaje i razume funkcionisanje finansijskog sektora;
 • Upotrebljava informaciono-komunikacione tehnologije u svom radu.

Po završetku studijskog programa Finansije i računovodstvo očekuje se da će studenti biti sposobni da:

 • Prepoznaju mogućnosti finansijskog upravljanja;
 • Prepoznaju funkcionisanje bankarskog sistema u monetranoj politici zemlje;
 • Definišu značaj, organizaciju i ulogu računovodstvenog informacionog sistema u domenu donošenja upravljačkih odluka;
 • Izvrše pravnu kvalifikaciju, analiziraju i evaluiraju nova zakonska rešenja, prihvataju standrade profesionalne etike u cilju premanentnog profesionalnog usavršavanja;
 • Sastave finansijske izveštaje;
 • Upravljaju finansijskim instrumentima na finansijskom tržištu;
 • Primene regulative, procedure i tehnike bankarskog i osiguravajućeg poslovanja;
 • Primene Međunarodne računovodstvene standarde prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja.

POREZI I CARINA

Struktura studijskog programa

Studijski program Porezi i carina obrazuje stručni kadar koji će biti osposobljen za različite poslove iz domena poreza i carina. Kao svoj krajnji ishod podrazumeva sticanje adekvatnih primenljivih znanja, veština i sposobnosti koje će studentima omogućiti samostalan rad u struci, kao i za dalje individualno stručno usavršavanje.

Nakon završetka studijskog programa Porezi i carina, stiče se stručno zvanje – Strukovni ekonomista iz oblasti poreza i carina u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i listom stručnih, akademskih i naučnih naziva.

Studijski program Porezi i carina struktuiran je tako da se na prvoj godini studentima pruža fundamentalna znanja iz oblasti opšte ekonomije, menadžmenta i osnova prava, dok se na drugoj i trećoj godini studija pristupa izučavanju predmeta koji omogućuju sticanje stručnih i stručno aplikativnih znanja i veština iz oblasti carinskog sistema i politike, spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja, carinskog upravnog postupka, utvrđivanja i naplate javnih prihoda, poreskog sistema i politike itd. Studenti imaju priliku da se opredele za izborne predmete koji najviše odgovaraju njihovim afinitetima i sposobnostima, kao i potrebama budućeg posla. Izborom poreskih uprava ili carinskih ispostava u kojima će obavljati stručnu praksu, studenti su u mogućnosti da i sami utiču na deo svog obrazovnog programa. Studije se sprovode kroz formu teoretske nastave, praktičnih vežbi i stručne prakse.

Ciljevi studijskog programa

Obrazovanje stručnjaka koji će biti osposobljeni za obavljanje poslova iz carinskog sistema, carinskog upravnog postupka, spoljno-trgovinskog i deviznog poslovanja kao i obavljanje poslova utvrđivanja i naplate javnih prihoda, poreskog knjigovodstva i evidencije i poreskog sistema i politike. Program se bazira na savremenim dostignućima izučavanja materije iz oblasti javnih finansija.

Osnovni ciljevi studijskog programa Porezi i carina su:

 • Pružanje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za uspešno delovanje i rešavanje problema na polju javnih finansija, fiskalne ekonomije i carinskog poslovanja,
 • Mogućnost studenata da svoja interesovanja usmere kroz veći broj izbornih predmeta.
 • Specifični ciljevi studijskog programa Porezi i carina:
 • Osposobljavanje studenata za samostalan rad na poslovima poreskog i carinskog poslovanja;
 • Osposobljavanje kadrova za rešavanje problema i donošenje odluka u oblasti vezanoj za javne prihode i javne rashode,
 • Osposobljavanje studenata za poznavanje organizacione strukture poreske i Uprave carina,
 • Osposobljavanje studenata za rad u upravama prihoda i njihovim filijalama na poslovima kontrole obračuna i naplate poreza,
 • Osposobljavanje studenata za rad u carinskim upravama, za vršenje kontrole nad carinskom robom, sprovođenje carinskog postupka, obračun i kontrolu uvoznih dažbina, i
 • Osposobljavanje studenata za donošenje odluka na nivou poreskog i carinskog poslovanja koji zahtevaju strukovno obrazovanje.

Kompetencije diplomiranih studenata

Uspešnom realizacijom ciljeva studijskog programa Porezi i carina kod studenata se formiraju opšte i predmetno – specifične kompetencije koji će im omogućiti da adekvatno odgovore izazovima i zadacima turbulentnog poslovnog okruženja.

Opšte kompetencije koje studenti stiču savladavanjem ovog studijskog programa su:

 • Sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica,
 • Sposobnost ovladavanja metodama, postupcima i procesima istraživanja,
 • Sposobnost primene znanja u praksi,
 • Sposobnost ažurnosti i
 • Sposobnost za profesionalnu etiku.

Sticanje predmetno-specifičnih kompetencija će im omogućiti da ovladaju i obavljaju sledeće poslovne zadatke:

 • Sprovođenje zakonske regulative iz oblasti poreza i carina,
 • Upravljanje pratećom dokumentacijom i izvršenje kompletnih zadataka u oblasti carinskog i deviznog poslovanja,
 • Samostalno popunjavanje transportnih, komercijalnih i carinskih isprava, i
 • Obračunavanje poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda.

Po završetku studijskog programa studenti će biti sposobni da:

 • Razumeju funkcionisanje javnih finansija koje su neophodne za finansiranje javnih potreba,
 • Samostalno rade na poslovima utvrđivanja i naplate javnih prihoda,
 • Profesionalno se bave poslovima sprovođenja budžetske politike,
 • Obavljaju poslove redovne i prinudne naplate poreza, uvoznih i drugih dažbina,
 • Samostalno rade u carinarnicama, carinskim ispostavama, špedicijama, na graničnim prelazima, i
 • Samostalno vode statističke podatke o prometu, uvozu, izvozu.

POSLOVNA EKONOMIJA

Struktura studijskog programa

Studijski program osnovnih strukovnih studija Poslovna ekonomija je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom uz primenu evropskog sistema prenosa ESPB bodova.

Studijski program traje tri godine (šest semestara), ima ukupno 180 ESPB, pripada polju društveno-humanističkih nauka i daje stručni naziv – strukovni ekonomista u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i listom stručnih, akademskih i naučnih naziva. Cilj studijskog programa Poslovna ekonomija jeste obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za poslove iz domena domaćeg i međunarodnog poslovanja preduzeća.

Sadržaj studijskog programa, pravila studiranja, prava i obaveze studenata i druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa, štampaju se svake godine kao posebna publikacija koja je dostupna javnosti i u elektronskom obliku.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa Poslovna ekonomija su usmereni na sticanje osnovnih, teorijskih i praktičnih znanja i veština iz oblasti poslovne ekonomije i upravljanja.

Pohađanjem studijskog programa student stiče široku osnovu znanja i veština iz oblasti poslovne ekonomije koje treba da ga učine sposobnim za izvršavanje konkretnih profesionalnih zadataka u svim poslovnim funkcijama: finansijama i računovodstvu, marketingu, logistici, primeni informacionih sistema kao i razvoj komunikacionih sposobnosti i veština u cilju jačanja koordinacije na svim nivoima.

Posebna pažnja se poklanja praktičnim aspektima i osposobljavanju studenata da se odmah po završetku studija uključe u rešavanje praktičnih problema..

Kompetencije diplomiranih studenata

Studijski program Poslovna ekonomija omogućuje studentima sticanje specifičnih kompetencija za rešavanje problema u preduzeću, odlučivanju i upravljanju u preduzeću.

Opšte kompetencije koje studenti stiču završetkom studijskog programa odnose se na:

 • sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja,
 • sposobnost razvoja individualnog i timskog rada,
 • sposobnost jasnog komuniciranja i izlaganja ideja i rešenja,
 • poštovanje etičkog kodeksa,
 • sposobnost kritičkog i samokritičnog mišljenja,
 • intenzivno i kreativno korišćenje savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija.

TURIZAM

Struktura studijskog programa

Studijski program Turizam obrazuje strukovne ekonomiste koji će biti osposobljeni za različite poslove iz domena turističke privrede. Studijski program će kao krajnji ishod pružiti i omogućiti studentima sticanje adekvatnih primenljivih znanja, veština i sposobnosti i osposobiti ih za samostalan rad u struci neposredno po diplomiranju. U zavisnosti od ličnih aspiracija, studijski program Turizam omogućuje studentima dobru osnovu za nastavak studija drugog stepena.

Studijski program se sastoji od obaveznih i izbornih predmeta. Studentski program je struktuiran tako da na prvoj godini studentima pruži fundamentalna znanja iz oblasti opšte ekonomije, ekonomije primenjene u oblasti turizma i menadžmenta, dok se na drugoj i trećoj godini studija pristupa izučavanju predmeta koji omogućuju sticanje stručnih i stručno aplikativnih znanja i veština iz oblasti marketinga, turističke geografije, poslovanja turističkih agencija i organizatora putovanja, strateškog menadžmenta, menadžmenta ljudskih resursa, poslovnih finansija, menadžmenta turističkih destinacija, infomacionih sistema u turizmu, ekonomije saobraćaja, menadžmenta usluga itd. Nastavni programi ovih predmeta su fokusirani na pružanje konkretnih i primenljivih znanja i veština iz domena rada turističkih organizacija privatnog i javnog sektora, poslovnih operacija turističkih preduzeća, menadžmenta u turističkim destinacijama.

Ciljevi studijskog programa

Komparativne prednosti koje nudi Toplički okrug sa svojim specifičnostima izražene kroz kulturno – istorijska, banjska i planinska bogatstva i destinacije, zahtevaju ovakvu strukturu studijskog programa Turizam. Studijski program Turizam ima za cilj da formira kvalitetne kadrove koji će znati da samostalno imlementiraju stečena znanja i uvećaju turističku ponudu u turističkoj privredi Srbije.

Prevashodni cilj je znanje koje se nudi radi pružanja sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanja mladih stručnjaka za uspešno delovanje i rešavanje problema na polju turizma.

Kompetencije diplomiranih studenata

Studijski program osnovnih strukovnih studija Turizam usmeren je na razvijanju kompetencija iz oblasti turizma i ekonomije kao i samog upravljanja prirodnim resursima.

Savladavanjem studijskog programa Turizam student stiče sledeće kompetencije:

 • sposobnost analize, sinteze, predviđanje rešenja i posledica u oblasti turizma;
 • ovladavanje metodama, postupcima i procesima istraživanja u oblasti turizma;
 • razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa;
 • sposobnost primene stečenog znanja u praksi;
 • razvoj komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem turističkih poslovnih sistema;
 • profesionalna etika i opšti etički kodeks u turizmu.

Nakon završetka studijskog programa Turizam student je osposobljen za obavljanje širokog spektra poslovnih aktivnosti iz domena turizma i drugih komplementarnih delatnosti.

Dinamičnost studijskog programa Turizam omogućuje svršenim studentima sledeća zanimanja:

 • Koordinator razvoja integralnih turističkih proizvoda u organima i organizacijama javnog sektora;
 • Saradnik u resornom ministarstvu;
 • Organizator posebnih sajamskih priredbi;
 • Asistent profesionalnih organizatora sajmova;
 • Asistent profesionalnih organizatora kongresa, konferencija i izložbi;
 • Planer, analitičar i saradnik u preduzećima turističke privrede, asocijacijama i javnom sektoru;
 • Menadžer poslovnice turističke agencije;
 • Menadžer centralnog bukinga;
 • Menadžer turističke destinacije;
 • Marketing analitičar u turističkim preduzećima;
 • Nastavnik praktične nastave u srednjim stručnim školama.

Pogledajte još