POSETITE NAS!

pravni fakultet za privredu i pravosudje novi sad

Prijavi se!

online upis na pravni za privredu i pravosuđe
Back to homepage

Upis i školarina

Pravo da upišu Pravni fakultet univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, u okviru upisne kvote, imaju sva lica sa završenom srednjom četvorogodišnjom školom, a koji su državljani Republike Srbije.

Strani državljani se može upisati pod istim uslovima kao i domaći državljanin. Kandidat – strani državljanin prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi priznatu stranu ispravu o završenoj srednjoj školi. Lica koja poseduju dokumenta Republike Srpske, konkurišu bez priznavanja strane isprave.

Upisna procedura obuhvata polaganje prijemnog ispita, u vidu testa opšte kulture, zatvorenog tipa. Test je standardizovan, polaže se pismenim putem i predstavlja selekcioni ispit, što znači da svi kandidati koji polože test dobijaju određeni broj bodova i samim tim mesto na rang-listi.

Prijemni ispit se sastoji od 30 odabranih pitanja od ukupno 200 pitanja. Svako pitanje nosi po dva boda, što znači da na prijemnom ispitu kandidat može da osvoji maksimalno 60 bodova.

Na sva pitanja u testu kandidat će imati ponuđeno više odgovora od kojih je samo jedan tačan i biraće ga zaokruživanjem odgovarajućeg slova ispred odgovora.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata na rang-listi:

 • na osnovu uspeha u srednjoj školi, kandidat ostvaruje najviše 40 bodova;
 • na osnovu testa iz opšte kulture, kandidat ostvaruje najviše 60 bodova;
 • kandidat mora ostvariti najmanje 50 bodova (od ukupnih 100 bodova) da bi stekao pravo na upis i rangiranje.

Dokumentacija potrebna za prijavljivanje na konkurs i polaganje prijemnog:

 • Prijavni list;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Svedočanstva za sva četiri završena razreda srednje škole;
 • Diploma o položenom maturskom (završnom) ispitu;
 • Lični dokument (za preuzimanje JMBG-a);
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (uplatnica).

Za prijavu na konkurs podnose se samo fotokopije navedene dokumentacije (koje se zadržavaju) uz originale koji se podnose samo na uvid.

Dokumentacija potrebna za upis na prvu godine osnovnih studija:

Potrebna dokumenta:

 • Originali svedočanstava završenih razreda srednje škole;
 • Original izvod iz matične knjige rođenih;
 • Studentska knjižica – indeks (student dobija u studntskoj službi);
 • Dva popunjena obrasca ŠV-20 (student dobija u studntskoj službi);
 • Dve fotografije 3,5 x 4,5 cm;
 • Dokaz o uplati školarine, odnosno prve rate školarine (uplatnica).

Za upis na prvu godinu osnovnih studija podnose se originali ili overene foto-kopije navedenih dokumenata.

Lica sa završenom višom školom i lica koja prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova, a koja ispunjavanju gore navedene uslove za upis, upisuju se u upisnom roku na onu godinu osnovnih akademskih studija za koju ispunjavaju uslove prema pravilima Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, bez polaganja prijemnog ispita.

Pored gore navedene dokumentacije potrebno je doneti i uverenje o položenim ispitima izdato od strane visokoškolske ustanove sa koje student dolazi, a na osnovu koje se utvrđuje eventualna razlika ispita, kao i godina studija na koju se student upisuje.

Školarina

Školarina osnovnih akademskih studija po godini iznosi 1.500€ u dinarskoj protivvrednosti za studente. Školarina se može uplatiti u celosti ili u 4 rate u toku trajanja školske godine. Za članove Diners Club-a omogućeno je plaćanje na 12 mesečnih rata.

U cenu školarine, uključeni su:

 • Udžbenici (za svaku školsku godinu);
 • Troškovi overa semestara;
 • Troškovi prijava ispita;
 • Izdavanja uverenja o statusu, kao i ostalih uverenja;
 • Vannastavne fizičko-rekreativne aktivnosti (košarka, fudbal, teretana).

Konkurs za upis na osnovne akademske studije:

Preuzmite konkurse za upis na osnovne akademske studije Pravnog fakulteta: