POSETITE NAS!

pravni fakultet za privredu i pravosudje novi sad

Prijavi se!

online upis na pravni za privredu i pravosuđe
Back to homepage

Obrazovni profili

Osnovne akademske studije

Osnovne akademske studije traju četiri godine i po njihovom završetku stiče se ukupno 240 ESPB bodova i zvanje DIPLOMIRANI PRAVNIK.

Uslov za upis Osnovnih akademskih studija jeste prethodno završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i položen prijemni ispit. O uslovima polaganja prijemnog ispita detaljnije pogledajte OVDE.

Po završetku Osnovnih akademskih studija studenti postaju stručni i specijalizovani intelektualci kojima su na raspolaganju široke mogućnosti zapošljavanja, unapređenja kvaliteta života i kontinuiranog profesionalnog razvoja.

Na osnovnim akademskim studijama, s jedne strane, stiču se znanja potrebna za upis u sledeći obrazovni stepen, dok s druge strane, stečena znanja na osnovnim akademskim studijama omogućavaju obavljanje određenih stručnih poslova koji se traže na tržištu rada.

Na Pravnom fakultetu, univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu na osnovnim akademskim studijama realizuju se dva studijska programa:

U skladu sa Bolonjskom deklaracijom svi predmeti traju jedan semestar i za svaki predmet je utvrđen odgovarajući broj ESPB bodova, određen na osnovu obima rada koji student treba da uloži kako bi savladao predmet. Kroz izborne predmete studenti stiču uskostručna znanja upravo iz onih oblasti koje su im interesantne. Na taj način studentima se pruža mogućnost da se pripreme upravo za one poslove kroz koje bi želeli da razvijaju svoju karijeru.

Sticanje praktičnih znanja i veština koje su potrebne za uspešno zaposlenje, obezbeđeno je kroz stručnu praksu na Osnovnom i Višem sudu u Novom Sadu, kao i u brojnim privrednim organizacijama sa kojima Pravni fakultet za privredu i pravosuđe ma potpisan Sporazum o saradnji.

Profesori na Pravnom fakultetu su eminentni stručnjaci u svojim sa veoma bogatim iskustvom kako u nauci tako i u praksi.

Svim našim studentima na raspolaganju su i brojne druge aktivnosti kao što su sportsko-rekreativne aktivnosti, predavanja gostujućih predavača, javne tribine, usavršavanja u inostranstvu kao i na samom Fakultetu kroz specijalističke kurseve i raznih oblasti.

Master akademske studije

Master akademske studije traju godinu dana i po završetku ovih studija studenti stiču 60 ESPB i stručni naziv master pravnik.

Master akademske studije zasnovane su na iskustvima vodećih svetskih i domaćih univerziteta, kao i na dosadašnjem iskustvu Pravnog fakulteta, univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u organizovanju i izvođenju nastave na master akademskim studijama.

Ove studije teže razvoju kritičkog mišljenja i pružanju sadržajnijeg obrazovanja za profesiju master pravnika. Programi na master akademskim studijama omogućavaju specifičnu nadgradnju prethodno stečenih saznanja, jer obuhvataju predmete iz više različitih pravnih oblasti koji će svojim sadržajem upotpuniti usvojena znanja na osnovnim akademskim studijama. I ne samo da se stiču nova saznanja, već se izučavanjem predmeta master akademskih studija produbljuju postojeća.

Osnovna obeležja master akademskih studija:

 • predmeti su jednosemestralni;
 • za svaki predmet utvrđen јe odgovaraјući broј ESPB bodova, u zavisnosti od obima rada koјi student treba da uloži da bi savladao sadržaјe predmeta;
 • zastupljen јe dovoljan broј izbornih predmeta, koјi doprinosi kvalitetu studiјskog programa (dva izborna predmeta od ponuđena četiri);
 • uvedena јe stručna praksa u prvom semestru master akademskih studiјa koјa će doprineti uvidu u praktičnu primenu usvoјenih teoriјskih znanja i time pomoći svakom studentu da samostalno poveže teoriјu i praksu i osposobi se za kvalitetno delovanje u budućoј kariјeri koju će razvijati u različitim organima, organizaciјama, ustanovama, državnim i privatnim firmama i preduzećima;
 • obavezna јe izrada završnog rada u drugom semestru master akademskih studiјa i time se doprinosi produbljenom i u velikoј meri samostalnom razmatranju određene pravne problematike, što istovremeno predstavlja i adekvatnu nadgradnju usvoјenih znanja kroz prethodno školovanje.

Fakultet organizuje Master akademske studije na dva studijska programa:

Doktorske studije

Integrаcijom nаučno-stručno-istrаživаčkog rаdа i obrаzovne usluge, rukovodeći se potrebаmа okruženjа i korisnikа, Pravni fakultet, univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu kreirа visokokvаlitetne progrаme koji se odnose nа doktorske studije. Kroz kontinuirаni i profesionаlni rаzvoj i istrаživаnje stvаrа se dinаmična obrаzovna zаjednica kojа je usredsređenа nа stаlno poboljšаnje kvаlitetа procesа kontinuirаnog obrаzovаnjа.

Doktorske studije na Pravnom fakultetu u Novom Sadu traju tri godine, a po njihovom završetku, studenti stiču akademski naziv: doktor nauka – pravne nauke i 180 ESPB.

Osnovna obeležja doktorskih studija su:

 • Predmeti su jednosemestralni;
 • Za svaki predmet utvrđen je odgovarajući broj ESPB bodova, u zavisnosti od obima rada koji student treba da uloži da bi savladao sadržaje predmeta;
 • Studenti doktorskih studija u prvom i trećem semestru imaju studijsko – istraživački rad u funkciji izrade naučnog rada, a u petom i šestom semestru imaju studijsko – istraživački rad – teorijske osnove disertacije;
 • Tokom trajanja studija student je obavezan da uradi i objavi dva naučna rada (jedan na prvoj i jedan na drugoj godini studija);
 • Od ukupnog broja predmeta ima ukupno pet obaveznih i pet izbornih predmeta (3 od 6 ponuđenih na prvoj godini, 2 od 4 ponuđena na drugoj godini ) koje student sam bira; Studentima je data mogućnost da po sopstvenom nahođenju odaberu pojedine predmete, opredele se za naučne oblasti koje ih najviše zanimaju, te se stručno usavrše i specijalizuju;
 • Izrada i odbrana doktorske disertacije.

Fakultet organizuje Doktorske studije na dva studijska programa:

Realizacijom ovih studijskih programa omogućava se stvaranje stručnjaka krivičnopravne i privrednopravne naučne oblasti koji će primenom stečenih znanja i veština povećavati efektivnost i efikasnost rada državnih organa i njihovih specijalizovanih službi. Na taj način, svršenim studentima se daju vrhunska pravna znanja i stvaraju se intelektualci – lideri, naučnici i stručnjaci, sposobni za suočenje sa novim izazovima kako u javnom, tako i u privatnom sektoru.