POSETITE NAS

Uslovi upisa

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu rezultata na ispitu za proveru znanja i opšteg uspeha u srednjem obrazovanju. Rang-lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može da ostvari najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima, pomnožen sa dva za kandidate sa srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju, a za kandidate sa srednjom školom u trogodišnjem trajanju uspeh u trećem razredu srednje škole se množi sa dva. Po ovom osnovu, kandidat može da ostvari najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postigne na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova. Test za ispit za proveru znanja iz bilo kog predmeta sadrži 30 pitanja koja se vrednuju sa po 2 boda.

Odsek za poljoprivredno-prehrambene studije u Prokuplju utvrđuje JEDINSTVENU RANG-LISTU svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenih po svim kriterijumima utvrđenim ovim Konkursom, kako za kandidate koji se finansiraju iz budžeta, tako i za one koji plaćaju školarinu.

Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuje da li kandidat može da bude upisan u prvu godinu studija, kao i to da li će biti finansiran iz budžeta ili će plaćati školarinu.

Uslov za određivanje redosleda kandidata na jedinstvenoj rang-listi je polaganje prijemnog ispita.

Kandidat može da bude upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang-listi za studijski program do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen ovim Konkursom, a ima najmanje 51 bod.

Kandidat koji plaća školarinu može da bude upisan ukoliko se na jedinstvenoj rang-listi za studijski program nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu, koji je određen ovim Konkursom, a ima najmanje 30 bodova.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po Konkursu ne upiše u predviđenom roku, Škola će upisati umesto njega drugog kandidata, prema redosledu na konačnoj rang-listi, u roku predviđenom ovim Konkursom.

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja mogu da se školuju na Visokoj poljoprivrednoprehrambenoj školi strukovnih studija u Prokuplju, pod istim uslovima kao građani Republike Srbije.

ŠKOLARINA

Visina školarine za studente koji se sami finansiraju u školskoj 2020/21. godini iznosi 40.000,00 dinara, za sve studijske programe, a za studente sa stranim državljanstvom 900 dolara u dinarskoj protivvrednosti.

Školarinu je moguće platiti i u 6 mesečnih rata (I rata prilikom upisa – 10.000,00 dinara i 5 rata po 6.000,00 dinara).

DOKUMENTA ZA UPIS

Prilikom prijavljivanja na Konkurs, kandidati podnose:

 • Prijavu za upis koja se nalazi u ovom Informatoru a može se dobiti i u Odseku,
 • Originalna dokumenta na uvid
  • Svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
  • Diplomu o završenoj srednjoj školi,
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Kopije originalnih dokumenata,
 • Uplatnicu na ime Troškovi upisa za školsku 2020/21. godinu u iznosu od 2.500,00 dinara

Uplata se vrši na žiro račun Odseka: 840-2110666-96 sa pozivom na broj 97 9202.

Prilikom polaganja ispita za proveru znanja kandidati moraju sa sobom imati ličnu kartu ili pasoš.

Dokumenta potrebna za upis u I godinu studija:

 • Originalna dokumenta iz tačke 2,
 • 2 obrasca ŠV-20 za školsku 2020/21. god.,
 • Indeks,
 • 2 fotografije (veličina 35 mm × 45 mm),
 • Dokaz o uplati školarine za studente koji se sami finansiraju u iznosu od 40.000,00 dinara

Uplata se vrši na žiro račun Odseka: 840-2110666-96 sa pozivom na broj 97 9202.

Pogledajte još