POSETITE NAS

Back to homepage

Studijski programi

Osnovni strukovni studijski programi koncipirani su u formi 3 + 2 i prilagođeni savremenim evropskim iskustvima u obrazovanju ovih profila. U strukturi ovih kurseva predmeti su podeljeni na opšteobrazovne, stručne i aplikativne predmete, uključujući i izborne.

U prvoj godini preovlađuju opšteobrazovni predmeti koji daju polaznu osnovu budućim studentima ovih kurikuluma (dobija se 60 ESPB).

Druga godina sadrži stručne i delom izborno-aplikativne predmete, čime se polaznicima omogućuju saznanja iz uže stručnih oblasti strukovnih studijskih programa (dobija se još 60 ESPB).

U trećoj godini studija, stručno-aplikativnim, izbornim predmetima polaznicima je omogućeno da sami kreiraju svoju diplomu, tj. da dobijena znanja, veštine i stečena iskustva odmah mogu primeniti u praksi (dodatno još 60 ESPB).

Posle treće godine studija predviđena je odbrana diplomskog rada, kao i ukupno ostvaren nivo od 180 ESPB. To omogućuje strukovnim inženjerima upis master strukovnih studija u trajanju od dve godine (120 ESPB).

Kvalifikacije koje označavaju završetak Osnovnih strukovnih studija stiče student koji je:

 • Sposoban da sakuplja i razvrstava ideje i podatke u predviđenom, definisanom i standardnom formatu;
 • Naučio da precizno i pažljivo primenjuje principe, sredstva, metode i postupke u rešavanju određenog stručnog pitanja ili problema, uz sagledavanje i procenu svih relevantnih elemenata u problemu;
 • Ovladao metodama grupnog rada da bi bio osposobljen da radi efikasno sa drugim stručnjacima, kao član tima, i da izvršava obaveze prema drugima;
 • Naučio da koristi literaturne i druge informacione izvore;
 • Sposoban da nastavi usavršavanje, i
 • Naučio metode komuniciranja prilagođenih stručnoj disciplini i naučio da piše jasne i koncizne izveštaje o praktičnim postupcima.

VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

Struktura studijskog programa

Struktura i sadržaj studijskog programa za Voćarstvo i vinogradarstvo prilagođeni su realizaciji nastavnog procesa, koji se ogleda u neophodnim pripremama, planiranju i intezivim aktivnostima izvođenja studijskog programa. Trajanje Osnovnih strukovnih studija je III godine, tj. VI smestara.

Posle treće godine studija predviđena je odbrana diplomskog rada, kao i ukupno ostvaren nivo od 180 ESPB. To omogućuje strukovnim inženjerima upis na Master strukovne studije u trajanju od dve godine.

Nastavni predmeti su podeljeni na obavezne (24) i izborne (6), a na osnovu oblasti, predmeti su podeljeni na: opšteobrazovne (6), stučne (14) i stručno-aplikativnih (16).

Svrha studijskog programa

Svršeni studenti ovog profila mogu se zapošljavati: u preduzećima koji se bave voćarskom i vinogradarskom proizvodnjom,ekonomijomzemljišta, u voćno loznim rasadnicima, u poljoprivrednim kompanijama, poljoprivrednim stanicama, zavodima za poljoprivredu, udruženjima proizviđača, savetodavnim službama, javnim administracijama, ispekcijama, trgovinskim ustanovama, edukacijama, otvaranjem samostalnog sopstvenog biznisa i osnivanjem samostalnih rasadnika.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa su konkretni, ostvarivi s obzirom na raspoložive resurse, i bliže definišu obrazovnu i druge delatnosti Visoke poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju, uključujući i njenu sveukupnu stručnu delatnost u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji. Sve aktivnosti Škole, a posebno razvoj studijskih programa, u skladu su sa usvojenom misijom i ciljevima. Škola periodično preispituje svoju misiju i ciljeve, vrednujući njihovu svrsishodnost u procesu planiranja i raspodele raspoloživih resursa.

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem Osnovnih strukovnih studija studenti stiču primenljiva znanja u oblasti voćarstva i vinogradarstva, osposobljeni su za korišćenje literature i transfer znanja, kao i da nastave studije na Master strukovnim studijama. Pored toga, studenti stiču opšte i predmetno-specifične sposobnosti u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne delatnosti u voćarstvu i vinogradarstvu.

RATARSTVO I POVRTARSTVO

Struktura studijskog programa

Struktura i sadržaj Osnovnog strukovnog studijskog programa za Ratarstvo i povrtarstvo prilagođeni su realizaciji nastavnog procesa, koji se ogleda u neophodnim pripremama, planiranju i intezivim aktivnostima izvođenja studijskog programa.

Studije traju 3 godine, 6 semestara, i ima ukupno 32 predmeta, od čega su 26 obavezna, a student bira 6 od ukupno 12 ponuđenih izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. U osnovnom strukovnom studijskom programu svrstano je 6 opšteobrazovnih predmeta (15,96 %) sa ukupno 34 ESPB, 14 stručnih (38,97 %) sa ukupno 83 ESPB i 18 stručno-aplikativnih predmeta (45,07 %) sa ukupno 97 ESPB. Praktična nastava je predviđena i kao poseban multidisciplinaran predmet na drugoj i trećoj godini studija.

Od stranih jezika predviđeno je izučavanje engleskog. U toku šestog semestra studija predviđen je diplomski rad sa 6 ESPB, kao i ukupno ostvaren nivo od 180 ESPB. To omogućuje strukovnim inženjerima upis na Master strukovne studije u trajanju od dve godine.

Svrha studijskog programa

Stručnjaci ovog profila mogu se zapošljavati u preduzećima koja se bave: proizvodnjom žita, proizvodnjom biljaka za tehničku preradu, proizvodnjom zrnenih mahunarki, proizvodnjom lekovitog i aromatičnog bilja, proizvodnjom biljaka za stočnu ishranu, povrtarskom proizvodnjom, semenskom proizvodnjom, zatim u poljoprivrednim kompanijama i drugim institucijama, poljoprivrednim stanicama, zavodima, udruženjima proizvođača, savetodavnim službama, javnoj administraciji, inspekciji, trgovini semenskom robom ratarskih i povrtarskih biljaka, očuvanjem i zaštitom poljoprivrednog zemljišta, samostalnom privatnom preduzetništvu, nauci i tehnološkom razvoju.

Porodične farme i privatizovane poljoprivredne kompanije su preduzeća koja će zahtevati profesionalno kvalifikovane osobe za upravljanje i rukovođenje biološkim procesima i zaštitom životne sredine. Bez stručno osposobljenih lica nije moguće obezbediti zaštitu ruralnih oblasti i upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom prema principima održivosti. Da bi se upravljalo biljnom proizvodnjom na uspešan način farmeri moraju biti edukovani na odgovarajući način.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa su konkretni, ostvarivi s obzirom na raspoložive resurse, i bliže definišu obrazovnu i druge delatnosti Visoke poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju, uključujući i njenu sveukupnu stručnu delatnost u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji. Sve aktivnosti ustanove, a posebno razvoj studijskih programa, su u skladu sa usvojenom misijom i ciljevima. Škola periodično preispituje svoju misiju i ciljeve, vrednujući njihovu svrsishodnost u procesu planiranja i raspodele raspoloživih resursa.

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem osnovnih strukovnih studija studenti stiču primenljiva znanja u oblasti ratarske i povrtarske proizvodnje, osposobljeni su za korišćenje literature i transfer znanja, kao i da nastave studije na Master strukovnim studijama. Pored toga, studenti stiču opšte i predmetno-specifične sposobnosti u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne delatnosti u oblasti ratarske i povrtarske proizvodnje.

ZAŠTITA BILJA

Struktura studijskog programa

Struktura i sadržaj studijskog programa za Zaštitu bilja prilagođeni su realizaciji nastavnog procesa, koji se ogleda u neophodnim pripremama, planiranju i intezivim aktivnostima izvođenja studijskog programa. Trajanje osnovnih strukovnih studija je 3 godine, tj. VI semestara.

Posle treće godine studija predviđena je odbrana diplomskog rada, kao i ukupno ostvaren nivo od 180 ESPB. To omogućuje strukovnim inženjerima upis na master strukovne studije u trajanju od dve godine. Nastavni predmeti su podeljeni na obavezne (26) i izborne (6), a na osnovu oblasti, predmeti su podeljeni na: opšteobrazovne (6), stučne (14) i stručno-aplikativne (19).

Svrha studijskog programa

Svršeni studenti ovog profila mogu se zapošljavati u preduzećima koja se bave prometom pesticida, poljoprivrednim organizacijama, centrima za poljoprivredu, institutima biljne proizvodnje, republičkim i opštinskim inspekcijama za zaštitu bilja, karantinskim službama, rasadnicima, poljoprivrednim školama, opštinama kao refernti za zaštitu bilja, poljoprivrednim stanicama, zavodima za poljoprivredu, centrima za edukaciju poljoprivrednih proizvođača i u savetodavnim službama.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa su konkretni, ostvarivi s obzirom na raspoložive resurse, i bliže definišu obrazovnu i druge delatnosti Visoke poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju, uključujući i njenu sveukupnu stručnu delatnost u sve aktivnosti Škole, a posebno razvoj studijskih programa, u skladu su sa usvojenom misijom i ciljevima. Škola periodično preispituje svoju misiju i ciljeve, vrednujući njihovu svrsishodnost u procesu planiranja i raspodele raspoloživih resursa.

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem Osnovnih strukovnih studija studenti stiču primenljiva znanja u oblasti zaštite bilja studenti su osposobljeni za korišćenje literature i transfer znanja, kao i da nastave studije na Master strukovnim studijama. Pored toga, studenti stiču: opšte i predmetno-specifične sposobnosti koje se ogledau u poznavanju i praćenju biologije patogena, štetočina i korova, poznavanje optimalnih rokova i mera zaštite bilja u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne delatnosti u zaštiti bilja.

STOČARSTVO

Struktura studijskog programa

Osnovne strukovne studije programa za stočarstvo prilagođene su savremenim evropskim iskustvima u obrazovanju ovog profila. U strukturi ovog kursa moduli su podeljeni na opšteobrazovne, naučno-stručne i aplikativne predmete, uključujući i izborne.

U prvoj godini preovlađuju opšteobrazovni predmeti koji daju polaznu osnovu budućim studentima ovog kurikuluma(60 ESPB). Druga godina sadrži naučno-stručne i delom izborno-aplikativne predmete, čime se polaznicima omogućuju saznanja iz uže stručnih oblasti stočarske proizvodnje (60 ESPB). U poslednjoj (trećoj) godini studija, aplikativnim i izbornim predmetima, polaznicima je omogućeno da sami kreiraju svoju diplomu, tj. da dobijena znanja, veštine i stečena iskustva odmah mogu primeniti u praksi(60 ESPB). Posle treće godine studija predviđena je izrada i odbrana diplomskog rada, kao i ukupno ostvaren nivo od 180 ESPB. To omogućuje strukovnim inženjerima upis na Master strukovne studije u trajanju od dve godine.

Osnovni strukovni studijski program za stočarstvo ima ukupno 32, a od toga 2obaveznih i 6 izbornih jednosemestralnih predmeta, od ukupno 12 predloženih predmeta. U ovom programu svrstano je 6 opšteobrazovnih, 15 stručnih i 17 stručno-aplikativnih predmeta.

Svrha studijskog programa

Stručnjaci ovog profila mogu se zapošljavati u preduzećima koja se bave: stočarskom (goveda, ovce, koze, svinje, živina, konji); ribarskom i pčelarskom proizvodnjomlovnom privredom, proizvodnjom i preradom stočne hrane i kontrolom kvaliteta stočnih proizvoda; zatim u poljoprivrednim kompanijama i drugim institucijama, poljoprivrednim stanicama, zavodima za poljoprivredu, udruženjima proizvođača, savetodavnim službama, javnoj administraciji; inspekciji, trgovini stočnim proizvodima, edukaciji (srednje obrazovanje), očuvanju i zaštiti poljoprivrednog zemljišta od zagađenja stočarskog porekla, nauci i tehnološkom razvoju.

Porodične farme i privatizovane poljoprivredne kompanije su preduzeća koja će zahtevati profesionalno kvalifikovane osobe za upravljanje i rukovođenje biološkim procesima i zaštitu životne sredine. Bez obrazovanih stručnjaka na odgovarajući način nije moguće obezbediti zaštitu ruralnih oblasti i upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom prema principima održivosti. Da bi se upravljalo stočarskom proizvodnjom na uspešan način farmeri moraju biti edukovani na odgovarajući način. Ova edukacija se mora sastojati od odgovarajuće kombinacije teorijskog znanja i praktične delatnosti iz svih grana stočarske proizvodnje. Pored toga, Osnovni strukovni studijski program iz oblasti stočarstva obezbeđuje osnovna znanja iz ekonomije uspešnog upravljanja stočarskom proizvodnjom.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa su konkretni, ostvarivi s obzirom na raspoložive resurse, i bliže definišu obrazovnu i druge delatnosti Visoke poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju, uključujući i njenu sveukupnu stručnu delatnost u stočarskoj proizvodnji. Sve aktivnosti Škole, a posebno razvoj studijskih programa, u skladu su sa usvojenom misijom i ciljevima. Škola periodično preispituje svoju misiju i ciljeve, vrednujući njihovu svrsishodnost u procesu planiranja i raspodele raspoloživih resursa.

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem osnovnih strukovnih studija studenti stiču primenljiva znanja u oblasti stočarstva, osposobljeni su za korišćenje literature i transfer znanja, kao i da nastave studije na Master strukovnim studijama. Pored toga, studenti stiču opšte i predmetno-specifične sposobnosti u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne delatnosti u stočarstvu.

PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

Struktura studijskog programa

Struktura i sadržaj studijskog programa za Prehrambenu tehnologiju prilagođeni su realizaciji nastavnog procesa, koji se ogleda u neophodnim pripremama, planiranju i intezivim aktivnostima izvođenja studijskog programa. Trajanje Osnovnih strukovnih studija je III godine, tj., VI semestara. 

Posle treće godine studija predviđena je odbrana diplomskog rada, kao i ukupno ostvaren nivo od 180 ESPB. To omogućuje strukovnim inženjerima upis na Master strukovne studije u trajanju od dve godine. Nastavni predmeti su podeljeni na obavezne (28) i izborne (6), a na osnovu oblasti, predmeti su podeljeni na: opšteobrazovne (6), stučne (17) i stručno-aplikativne (20).

Svrha studijskog programa

Osnovna svrha studijskog programa PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA je formiranje obrazovnih kadrova u oblasti prehrambenog inženjerstva. Vrsta i režim studija su prilagođeni potrebama strateškog razvoja prehrambene industrije, kao vrlo značajne privredne grane. Takođe, svrha studijskog programa je školovanje stručnjaka za direktno uključivanje u različite grane i oblike prehrambene tehnologije (prerada voća i povrća, mleka, mesa, ribe, proizvodnja vina, piva i jakih alkoholnih pića, prerada žita i brašna, proizvodnja hleba, peciva i testenina, proizvodnja konditorskih proizvoda, proizvodnja gotove hrane i dr.).

Osnovni pravac svih aktivnosti u školi usmeren je ka sticanju funkcionalnih znanja i veština za uključivanje studenata u konkretne procese proizvodnje hrane. Prioriteti studijskog programa u budućnosti su obrazovanje kadrova koji će doprineti obezbeđenju (pokrivanju) svih aspekata proizvodnje zdrave hrane, poboljšanju kvaliteta, ekonomičnosti i bezbednosti prehrambenih proizvoda, staranju da se očuva životna sredina za buduće generacije, pospešivanju razvoja održive proizvodnje hrane i sveobuhvatnoj afirmaciji prehrambene industrije u razvoju našeg društva.

 Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa za prehrambenu tehnologiju su konkretni, ostvarivi s obzirom na raspoložive resurse, i bliže definišu obrazovnu i druge delatnosti Visoke poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju, uključujući i njenu sveukupnu stručnu delatnost u proizvodnji i preradi hrane. Sve aktivnosti ustanove, a posebno razvoj studijskih programa, su u skladu sa usvojenom misijom i ciljevima. Škola periodično preispituje svoju misiju i ciljeve, vrednujući njihovu svrsishodnost u procesu planiranja i raspodele raspoloživih resursa.

Kompetencije diplomiranih studenata

Završetkom osnovnih studija studenti stiču znanja i veštine neophodne za:

 • planiranje i organizovanje proizvodnje u prehrambenoj industriji,
 • upravljanje proizvodnim procesima,
 • projektovanje i izradu tehničko-tehnološke dokumentacije za realizaciju proizvodnje uz pravilan ekološki stav, u skladu sa principima održivog razvoja,
 • praćenje razvoja novih tehnologija i korišćenje dobijenih informacija za poboljšanje postojećih tehnoloških postupaka uvođenjem savremene opreme, faza ili operacija,
 • rešavanje konkretnih problema u prehrambenoj industriji na osnovu sopstvenih zapažanja, uz implementaciju savremenih naučnih metoda i postupaka,
 • dalji nastavak studiranja na strukovnim studijama drugog stepena koje će pružiti dopunska inženjerska i stručna znanja i sposobnosti u projektovanju i vođenju tehnoloških procesa i upravljanja kvalitetom i bezbednošću u proizvodnji hrane,
 • razvoj stručnih veština, komunikacionih sposobnosti i odgovornosti, samostalnog i timskog rada u multidisciplinarnom okruženju.

Predmetno-specifične sposobnosti se ogledaju u poznavanju:

 • osnovnih bioloških, reoloških, nutritivnih i tehnoloških karakteristika sirovina biljnog i animalnog porekla, poluproizvoda i gotovih proizvoda u
 • prehrambenoj industriji,
 • funkcionalnih svojstava hrane,
 • osnovnih mikrobioloških, hemijskih i analitičkih principa za procenjivanje kvalitativnih parametara sirovina i gotovih proizvoda,
 • tehnoloških operacija koje se primenjuju u preradi hrane,
 • pojedinačnih tehnologija prerade namirnica,
 • savremenih tehnologija i principa za upravljanje bezbednošću u proizvodnji hrane,
 • organizacije i marketinga u prehrambenoj industriji,
 • primeni ekoloških tehnologija uz permanentno praćenje i uvođenje novih računarsko-informacionih tehnologija.

STRUKOVNA VETERINA

Osnovni cilj studijskog programa osnovnih strukovnih studija – Strukovna veterina je da omogući studentima sticanje najnovijih naučnih i stručnih znanja i veština iz oblasti veterinarske medicine. Drugi značajan cilj je kontinuirani sveobuhvatni razvoj svih aspekata veterinarske struke zasnovan na savremenim principima i standardima. Studijski program pruža mogućnosti za sticanje vrlo raznovrsnih praktičnih znanja i veština iz svih grana i oblasti veterinarske medicine, kao što su anatomija, fiziologija, etologija, patologija, farmakologija, interne bolesti, parazitske bolesti, zarazne bolesti, hirurgija, zoohigijena i sudska veterinarska medicina.

Ovaj studijski program ima više ciljeva:

 • sticanje i razvoj kreativnih sposobnosti za planiranje, organizovanje i kontrolu obavljanja zadataka u oblasti veterinarske medicine. Studijski program Strukovna veterina je koncipiran na taj način da se brzo i lako stiču znanja i veštine za obavljanje poslova vezanih za osnovne potrebe, administrativne poslove, kao i osnovne i specifične veterinarsko medicinske poslove u zavisnosti od složenosti stanja bolesnih životinja;
 • sticanje znanja i veština koje promovišu zdravlje životinja i sprečavanje bolesti;
 • sticanje znanja i veština koji su od značaja za sprečavanje širenja zoonoza;
 • sticanje znanja i veština koji su od značaja za pomoć životinjama pri oporavku od bolesti;
 • sticanje znanja i veština koji su od značaja za pomoć pri ublažavanju bolova, patnji i pri uginjavanju životinja;
 • prihvanje osnovnih načela profesionalnog ponašanja (etički kodeks, poštovanje profesionalne tajne, poštovanje ugleda veterinarske medicine);
 • uticaj na obrazovanje da prenose praktična i teorijska znanja prema hijerarhiji poslovanja u veterinarskim službama;
 • uticaj na razvoj celokupnog društvajer se zapošljavanjem Strukovnih veterinarskih tehničara, poboljšava kadrovska struktura sistema zdravstvene zaštite životinja. Stečena znanja na ovom studijskom programu će bitno uticati na celokupni razvoj zdravlja životinja u Srbiji, što doprinosi celokupnom razvoju društva.
 • Savladavanjem studijskog programa student stiče opšte i predmetno-specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne delatnosti u oblasti veterinarske medicine.

Opšte sposobnosti su:

 • analiza, sinteza i predviđanje rešenja i posledica u oblasti veterinarske medicine;
 • ovladavanje metodama, postupcima i procesima istraživanja u oblasti veterinarske medicine;
 • razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa u oblasti veterinarske medicine;
 • primena znanja u praksi u oblasti veterinarske medicine;
 • razvoj komunikacionih sposobnosti, kao i saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem u oblasti veterinarske medicine;
 • korišćenje osnovnih komunikacionih tehnologija i računarskih programa (Word, Excel, Power Point) za potrebe izvršenja zadataka i ciljeva veterinarske medicine
 • samostalan kao i efikasan rad u timu;
 • ovladavanje osnovnim tehnikama planiranja, organizovanja i kontrole u veterinarskoj medicini;
 • primena stečenih teorijska znanja i praktičnih iskustava u profesionalnom radu;
 • razumevanje potrebe permanentnog obrazovanja (učenje i usavršavanje tokom čitave profesionalne karijere)
 • prihvatanje, uspostavljene, negovanje i unapređenje standarda profesionalne etike i odgovornosti.

Na studijskom programu Strukovna veterina student kroz razne oblike predavnja stiče sledeće predmetno-specifične kompetencije:

 • temeljno poznavanje i razumevanje različitih disciplina zaštite zdravlja i dobrobiti životinja u oblasti veterinarske medicine;
 • rešavanje konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka u oblasti veterinarske medicine;
 • povezivanje osnovnih znanja iz različitih oblasti veterinarske medicine i njihove primene;
 • praćenje i primena novina u oblasti veterinarske medicine;
 • razvoj veština i spretnosti u upotrebi znanja u odgovarajućem području veterinarske medicine; i
 • upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima odgovarajućeg područja veterinarske medicine.

MASTER STRUKOVNI STUDIJSKI PROGRAM BIOTEHNOLOGIJA

Osnovna svrha strukovnog master studijskog programa Biotehnologija jeste ostvarivanje obrazovnih, stručnih i istraživačkih ciljeva i zadataka iz oblasti biljne i stočarske proizvodnje, fitomedicine i prehrambene tehnologije. Vrsta i režim studija prilagođeni su potrebama strateškog razvoja poljoprivrede i prehrambene industrije, kao vrlo značajnih privrednih grana.

Program master strukovnog studijskog programa Biotehnologija pruža potrebna znanja i veštine neophodna za postizanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje, budući da su svršeni studenti odgovarajućim metodama nastave i učenja kvalifikovani za kreativni i inovativni rad u procesu primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade hrane. Bez stručno osposobljenih lica nije moguće obezbediti zaštitu ruralnih oblasti i upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom prema principima održivosti. Porodične firme i privatizovane kompanije su preduzeća koja će zahtevati profesionalno kvalifikovane osobe za upravljanje i rukovođenje proizvodno-tehnološkim procesima, te će svršeni strukovni master inženjeri biti okosnica i glavni stručni oslonac u oblasti prerade i kontrole hrane.

Osnovni cilj master strukovnih studija studijskog programa Biotehnologija jeste prenošenje i usvajanje najnovijih naučnih i stručnih znanja i veština iz oblasti biljne i stočarske proizvodnje, iz oblasti fitomedicine i prehrambene tehnologije. Ostali ciljevi su:

 • kontinuirani sveobuhvatni razvoj svih aspekata poljoprivredne struke, zaštite bilja, prehrambene struke zasnovan na modernim principima i standardima,
 • usmeravanje studija ka sticanju znanja i veština potrebnih za profitabilnu poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju, primarno iskorišćavanje obnovljivih prirodnih resursa uz zaštitu okoline, očuvanja resursa ruralnih područja i kulturnog nasleđa,
 • pružanje mogućnosti za sticanje raznovrsnih praktičnih znanja iz oblasti biljne i stočarske proizvodnje uz maksimalnu mogućnost proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane,
 • pružanje mogućnosti za sticanje raznovrsnih praktičnih znanja iz oblasti fitomedicine o uzročnicima biljnih bolesti, biljnim štetočinama i korovima, o sredstvima za zaštitu bilja, njihovoj primeni i uticaju na životnu sredinu,
 • pružanje mogućnosti za sticanje raznovrsnih praktičnih znanja i veština iz grana i oblasti prehrambene tehnologije, tj. prerade svih poljoprivrednih proizvoda koji se koriste kao neprerađene namirnice za ishranu i pre svega za preradu do gotovih prehrambenih proizvoda,
 • dalji razvoj koncepta obrazovanja studenata koji nudi kompletnog stručnjaka spremnog za sve izazove u biljnoj i stočarskoj proizvodnji novog vremena, uz istovremeno stvaranje uslova za sticanje usko specijalizovanog znanja, kakvo je potrebno za konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju i proizvodnju i preradu hrane,
 • modifikacija obrazovnog sistema u skladu sa Bolonjskim procesom, odnosno postepeno omogućavanje studentima uključivanje u evropski visokoškolski obrazovni prostor,
 • promovisanje evropske saradnje u osiguranju kvaliteta, sa naglaskom na razvoj kompatibilnih kriterijuma i metoda studiranja. To znači prihvatanje evropskih dimenzija u visokom obrazovanju, međuinstitucionalne saradnje i šeme mobilnosti, kao i integralnih programa studiranja i istraživanja u oblasti poljoprivrede i prehrambene tehnologije.

Upis na master strukovni studijski program Biotehnologija sprovodi se na osnovu Konkursa koji se objavljuje na sajtu i oglasnoj tabli škole, a sadrži: broj studenata, uslove za upis, merila za utvrđivanje redosleda kandidata, postupak sprovođenja konkursa, način i rokove podnošenja žalbi na utvrđeni redosled kandidata, visinu školarine koju plaćaju studenti koji se samostalno finansiraju i rok za upis primljenih kandidata. Broj studenata koji se upisuje na studijski program iznosi 32, odnosno 8 studenata po modulu. Kod ragiranja upisa studenata po modulima uzima se u obzir ostvarena prosečna ocena studiranja na osnovnim studijama.

Strani državljani mogu konkurisati za upis na master strukovne studije, pod uslovom da su izvršili nostrifikaciju školskih javnih isprava, da su zdravstveno osigurani i da poznaju srpski jezik. Uslovi, način i postupak provere znanja jezika, uređuju se Statutom i dugim aktima Odseka/Akademije.

Studentima sa posebnim potrebama biće omogućene studije na programu Biotehnologija, u skladu sa mogućnostima Odseka za poljoprivredno-prehrambene studije. Master strukovni studijski program Biotehnologija namenjen je kandidatima koji su završili: odgovarajuće osnovne strukovne studije (I stepen, 180 ESPB) ili odgovarajuće specijalističke strukovne studije (II stepen, 60 ESPB).

Pogledajte još