Посетите нас!

akademija srpske pravoslavne crkve
Back to homepage

Упис

У прву годину студија на Високој школи СПЦ може да се упише лице које има:

 • Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању, односно лица која имају завршено средње образовање у трогодишњем трајању уз полагање Српског језика и Историје по гимназијском средњошколском плану и програму.
 • На прву годину академских студија без полагања пријемног испита после одлуке Комисије може се уписати лице које има стечено високо образовање на одговарајућим академским студијама првог степена, уз показивање мапе са радовима.
 • Лице које прелази са друге високошколске установе, уз обавезно показивање мапе са радовима (о признавању испита одлучује Комисија).

Класификациони испит полажу сви кандидати, без обзира на број пријављених кандидата. Класификациони испит обухвата програмске садржаје из цртања и сликања и православног катихизиса.

Звања након студија

По завршетку студија, студент стиче звање:

На студијском програму – Црквене уметности:

 • Дипломирани ликовни уметник (модули: иконопис, фрескопис, мозаик или вајање) -240 ЕСПБ
 • Мастер ликовни уметник (модули: иконопис, фрескопис, мозаик или вајање) – 60 ЕСПБ

На студијском програму – Обнова и чување (консервација и рестаурација)

 • Дипломирани конзерватор и рестауратор (модули: иконопис или фрескопис) – 240 ЕСПБ
 • Мастер конзерватор и рестауратор (иконопис или фрескопис) 60 ЕСПБ

Ова звања су предвиђена Правилником о листи стручних, академских и научних назива (Сл.гласник, бр. 100/2015), која звања су усклађена са релевантним међународним и националним класификацијама образовних профила.

КОНКУРС ЗА УПИС 2018/2019  |  КОНКУРС ЗА УПИС 2018/2019 – МАСТЕР СТУДИЈЕ

Компетенције студената

Компетенције студената по завршетку студија су такве да он/она може да ради следеће послове:

 • Дипломирани ликовни уметник у области изабране области црквених уметности (фрескопис, иконопис, мозаик, вајање – обликовање у материјалима)
 • Дипломирани конзерватор и рестауратор у области изабране консервације и рестаурације (конзерватор и рестауратор икона или фресака)

Савладавањем студијских програма дипломирани студент стиче следеће опште способности:

 • Да самостално анализира задатак који је постављен пред њега и да, у складу са расположивим могућностима (богословско-историјска) дефинише најбоља адекватна решења.
 • Да разматра процесе и резултате рада критички и самокритички.
 • Да примени сва стечена знања, како са основних, тако и са дипломских – студија у пракси.
 • Да компетентно комуницира са сарадницима.
 • Да стиче професионалну етику, неопходну за тимски рад.

Погледајте још