Back to homepage

Razlozi za upis na Tehnikum Taurunum?

Razlozi za upis na Tehnikum Taurunum

 • Škola je osnovana 1959. godine po ugledu na tadašnje odgovarajuće škole u Zapadnoj Nemačkoj,
 • U Školi je do sada diplomiralo (viša i visoka škola) oko 9000 studenata,
 • Nastavu danas održava 50 nastavnika i saradnika u nastavi, od kojih su 25 sa naučnim stepenom doktor nauka stečenim na uglednim obrazovno – naučnim ustanovama,
 • Škola poseduje savremenu opremu za izvođenje praktične nastave i odgovarajući prostor,
 • U nastavnim programima je uspostavljen optimalan odnos između teorijske i praktične nastave,
 • Studijski programi su na nivou studijskih programa industrijski razvijenih zemalja u Evropi,
 • Škola je svojevremeno imala organizovane studije za studente iz Indonezije posebno i za studente iz Alžira posebno, na obostrano zadovoljstvo,
 • Kompetencije studenata nakon završetka studija su vrlo cenjene kod poslodavaca, kako u zemlji tako i u inostranstvu

Posebni razlozi za upis

 • Školovanje na Budžetu uz mogućnost smeštaja i ishrane u studentskim domovima,
 • Uključivanje studenata u realizaciju projekata iz domena saradnje sa preduzećima i ustanovama vrši se kroz:
 • Centar za istraživanje i razvoj
 • Centar za unapređenje bezbednosti saobraćaja
 • Centar za celoživotno učenje

Škola tradicionalno ima dobru saradnju sa preduzećima i ustanovama, što doprinosi usavršavanju kompetentnosti nastavnog kadra, a time i uspešnije prenošenje znanja studentima.

Centar za istraživanje i razvoj je konstituisan tako da objedinjuje sve laboratorije i radionice Škole u funkcionalnu celinu, a za potrebe realizacije saradnje sa privredom kao i obavljanja istraživačkih poslova samostalno ili u saradnji sa drugim istraživačkim ustanovama. Centar za istraživanje i razvoj je značajna podrška nastavnom procesu jer se u okviru njega organizuje i praktična nastava po programima pojedinih predmeta, a vrši se i uključivanje studenata u realizaciju projekata. Škola kao ustanova poseduje sledeće licence: Licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu – od 2008. godine i Licencu za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja (provere) opreme za rad – od 2015. godine.

Preko Centra za unapređenje bezbednosti saobraćaja realizuju se primenjena i razvojna istraživanja u oblasti bezbednosti saobraćaja. U okviru Centra za celoživotno učenje organizovano je više seminara, obuka, kurseva i brojna stručna osposobljavanja i usavršavanja kandidata o čemu je Škola izdavala odgovarajuća uverenja.

 • Kroz saradnju sa preduzećima i ustanovama Škola obezbeđuje studentima obavljanje stručne prakse.
 • Inženjerska zvanja koja dobijaju studenti nakon završetka studija su prepoznata u pravnoj regulativi Republike Srbije što omogućava polaganje stručnih ispita i dobijanje licenci nakon određenog radnog staža.
 • Na osnovu dobre saradnje Škole sa preduzećima i ustanovama, studenti se zapošljavaju u struci odmah nakon završetka studija.
 • Sticanje praktičnih znanja kroz vežbe u savremeno opremljenim laboratorijama i radionicama Škole.

Gde se zapošljavaju strukovni inženjeri koji su završili studije na TEHNIKUM TAURUNUMU – VIŠSS?

Zapošljavaju se u: javnim preduzećma, rafinerijama, hemijskoj industriji, farmaceutskoj industriji, prehrambenoj industriji, građevinarstvu, vojsci Srbije, namenskoj industriji, saobraćajnoj policiji, inspektoratima, vatrogasnim jedinicama, osiguravajućim kompanijama, bolnicama, školama, institutima, privrednim subjektima u svim drugim delatnostima širom Republike Srbije, u domaćem i inostranom vlasništvu i dr..