Upis na studijske programe osnovnih strukovnih studija

Na osnovu akreditacije TEHNIKUM TAURUNUMA-VIŠSS dobijena je dozvola za rad od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za održavanje nastave na nivou osnovnih strukovnih studija (180 ESPB – bodova) na sledećim studijskim programima:

 • Drumski i gradski saobraćaj,
 • Zaštita od požara i spasavanje,
 • Bezbednost i zdravlje na radu,
 • Mašinsko inženjerstvo:
  • modul M1 – Proizvodno inženjerstvo,
  • modul M2 – Procesna tehnika i termotehnika.

za koje Škola raspisuje konkurs za prijem novih studenata i to za:
– 190 studenata o trošku budžeta i
– 80 studenata koji plaćaju školarinu.

Uslovi za upis

Upis u VIŠSS se sprovodi na osnovu Konkursa. Konkurs se raspisuje krajem maja tekuće školske godine, za narednu školsku godinu. Konkurs sadrži broj studenta koji se mogu upisati na svaki od studijskih programa. Broj studenata je ograničen brojem koji je dat u Dozvoli za rad. Pri konkurisanju, kandidat se opredeljuje za Studijski program. Detaljnije o studijskim programima dato je u odeljku Studije. Pravo konkurisanja imaju lica koja su završila gimnaziju ili drugu odgovarajuću srednju školu u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.

Pored broja kandidata koje će Škola upisati, konkurs sadrži i termine za podnošenje dokumenata i polaganje prijemnog ispita kako u prvom tako i u drugom upisnom roku.

Nakon objavljivanja konkursa, VIŠSS objavljuje dodatne informacije u vezi konkursa koje se prvenstveno odnose na vreme podnošenja dokumenata za prijem, održavanje prijemnog ispita, upisa kandidata, visine uplate za polaganje prijemnog ispita, iznosa školarine za studente koji plaćaju školovanje, i sl. Dodatne informacije se štampaju na formatu A4 i izdaju se za svaku godinu posebno i sastavni su deo Informatora za buduće studente.

Prijavljivanje na konkurs

Kandidati za upis na osnovne strukovne studije prijavljuju se preko studentske službe, pri čemu podnose na uvid originalna dokumenta, a uz popunjen obrazac Prijave na konkurs predaju fotokopije dokumenata i to:

 • Svedočanstva svih razreda srednje škole;
 • Diplomu o položenom završnom (maturskom) ispitu;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Dokaz o uplati za polaganje prijemnog ispita.

Polaganje prijemnog ispita

Svi prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz matematike. Prijemni ispit iz matematike se održava u prostorijama VIŠSS u danu kako je predviđeno konkursom. Raspored za polaganje prijemnog ispita po prostorijama objavljuje se dva dana pre polaganja prijemnog ispita.

Kandidati za polaganje prijemnog ispita treba sa sobom da ponesu ličnu kartu ili pasoš, da poseduju pribor za pisanje i da budu u predviđenoj prostoriji 30 minuta pre početka prijemnog ispita. Dežurni nastavnici na ispitu raspoređuju kandidate na mesta za rad i dele im zadatke i papir na kome će raditi zadatke.

Prijemni ispit traje dva sata i radi se bez korišćenja literature.

Uplatu za polaganje prijemnog ispita kandidati uplaćuju na tekući račun VIŠSS, broj: 840-1852666-36; poziv na broj 750.

Način izbora kandidata

Za upis na Studijski program utvrđuje se redosled – rang lista kandidata na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu iz matematike.

Redosled – rang lista za upis utvrđuje se primenom sledećih merila:

 • opšteg uspeha u srednjem obrazovanju (zbir prosečnih ocena iz sva četiri razreda množi se sa dva i tako dobijen broj je broj bodova po ovom merilu), kojim kandidat može da ostvari najmanje 16, a najviše 40 bodova i
 • rezultata postignutog na prijemnom ispitu iz matematike, koji se vrednuje najviše sa 60 bodova.

Zbir bodova po datim merilima je najviše 100 i određuje mesto kandidata na rang listi. Kandidati koji se nalaze na rang listi i imaju najmanje 51 bod, mogu se upisati na studije o trošku budžeta, pod uslovom da se nalaze u okviru broja za koji je raspisan konkurs za upis od strane osnivača VIŠSS. Kandidati koji se nalaze na rang listi i imaju najmanje 30 bodova, mogu se upisati na studije kao studenti koji se sami finansiraju, ako se nalaze u okviru broja za koji je raspisan konkurs za upis.

Upis primljenih kandidata

Upis primljenih kandidata obaviće se prema rasporedu koji se definiše pri objavljivanju rezultata konkursa.

Kandidati koji steknu pravo na upis u VIŠSS podnose:

 • Svedočanstva za sve razrede srednje škole i diplomu (overene kopije) i original na uvid;
 • Izvod iz matične knjige rođenih (overena kopija ili original);
 • Dva popunjena obrasca ŠV-20;
 • Indeks, sa popunjenim ličnim podacima;
 • Dve fotografije 3.5 h 4.5 cm;
 • Dokaz o uplati školarine za studente koji plaćaju školovanje.

Uplata se vrši na tekući račun VIŠSS broj: 840-1852666-36; poziv na broj 700.

Pri upisu, student podleže osiguranju lica za slučaj povrede.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs ne vraćaju se.

Priprema kandidata za polaganje prijemnog ispita iz matematike

Pogledajte još