Back to homepage

Studijski programi

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA

 • Osnovne strukovne studije za obrazovanje vaspitača za rad predškolskoj ustanovi

VRSTA STUDIJSKOG PROGRAMA

 • Studije prvog stepena – Osnovne strukovne studije

STRUČNI NAZIV

 • Strukovni vaspitač

USLOVI UPISA NA STUDIJSKI PROGRAM

Upis na studijski program vrši se na osnovu Konkursa koji objavljuje Visoka škola za vaspitače strukovnih studija iz Gnjilana sa privremenim sedištem u Bujanovcu. U prvu godinu osnovnih strukovnih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Kandidati koji žele da se upišu podležu proveri govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti i polaganju prijemnog ispita iz predmeta Srpski jezik i književnost i Opšteg znanja i informisanosti. Prijemni ispit se polaže pismeno davanjem odgovora sadržanih u testu znanja. Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezulatat postignutih na prijemnom ispitu.

STRUKTURA STUDIJSKOG PROGRAMA

Studijski program je skup obaveznih izbornih studijskih područja, odnosno predmeta, sa okvirnim sadržajem, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje diplome o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu strukovni vaspitač. Studijski program na osnovnim strukovnim studijama za sticanje stručnog naziva strukovni vaspitač traje 3 (tri) godine, odnosno 6 (šest) semestara, i podrazumeva polaganje 42 ispita ( 36 obaveznih i 6 izbornih predmeta), zatim obavljanje stručne prakse i izradu završnog rada.

Opterećenje studenata u toku studija iznosi 180 ESPB.

Studijski program utvrđuje Nastavno-naučno veće škole, koje pribavlja i akt o akreditaciji studijskog programa, u skladu sa zakonom.

Studijski program je skup obaveznih i izbornih studijskih područja, odnosno predmeta, sa okvirnim sadržajem, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje diplome o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu strukovni vaspitač.

Studijski program sadrži akademsko-opšteobrazovne, stručne, odnosno umetničko – stručne i stručno aplikativne predmete.

Akademsko-opšteobrazovni predmeti su zastupljeni sa 14,10%, što je u skladu sa propisanim standardima. Stručni, odnosno umetničko – stručni predmeti su zastupljeni sa 41,03%. Stručno aplikativni predmeti zastupljeni su sa 44,87%, a u skladu sa standardima.

Izborni predmeti su zastupljeni u skladu sa standardima sa 18,89% u odnosu na bodovnu opterećenost studenta.

Pedagoška praksa u predškolskoj ustanovi je obavezna za studente, tako da opterećuje studenta časovno i bodovno, ali nema status predmeta. Odnos teorije i prakse je takav da se praksa kontinuirano povećava iz semestra u smestar, odnos opštih i stručnih predmeta je u skladu sa propisanom strukturom studijskog programa strukovnih studija.

Nastavni predmeti predviđeni studijskim planom i programom su jednosemestralni, tokom kojih se studenti permanentno evaluiraju u okviru predispitnih obaveza, čime se teži povećanju angožavanja studenata tokom studija.

Zbog podjednakog opterećenja studenata, svaki semestar ima 30 ESPB.

SVRHA STUDIJSKOG PROGRAMA

Svrha studijskog programa „Osnovne strukovne studije za obrazovanje vaspitača za rad u predškolskoj ustanovi“ na Visokoj školi za vaspitače strukovnih studija iz Gnjilana sa privremenim sedištem u Bujanovcu jeste obrazovanje visokoprofesionalnog vaspitačkog kadra.

Studijski program se odnosi na strukovne studije za obrazovanje vaspitača za rad u predškolskim ustanovama.

Cilj studijskog programa je obrazovanje studenata za sticanje stručnog naziva strukovni vaspitač a traje 3 godine, odnosno 6 semestara i podrazumeva polaganje ispita iz obaveznih i izbornih predmeta, obavljanje stručne prakse i izradu završnog rada.

Studije na ovoj visokoškolskoj ustanovi su osnovne strukovne studije koje obezbeđuju kandidatu stručno obrazovanje i osposobljavanje za rad u predškolskim ustanovama. Pored toga, kandidat je osposobljen za razumevanje odgovarajuće struke, rešavanje konkretnih problema naučnim metodama i postupcima, praćenje inovacija u struci i upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju odgovarajućim znanjima.

Potrebne kompentencije u oblasti neposrednog vaspitno – obrazovnog rada studenti stiču u nastavi Metodika razvoja govora, razvoja početnih matematičkih pojmova, muzičkog i likovnog vaspitanja, upoznavanja okoline i fizičkog vaspitanja.

Studirajući po ovom programu budući vaspitači stiču znanje i stručne veštine neophodne za valjano obavljanje vaspitačkog poziva.

Studijski program Visoke škole za vaspitače strukovnih studija u Gnjilanu – Bujanovcu je zasnovan na relevantnim naučnim saznanjima nauka koje se bave vaspitanjem i obrazovanjem dece predškolskog uzrasta i usklađen je sa principima Bolonjske deklaracije.

Program pruža mogućnost studentima i nastavnicima da kreativno prilaze osposobljavanju vaspitača za 21. vek.

Nastavni plan i program sadrži sve bitne elemente utvrđene Zakonom o standardima za akreditaciju.

CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA

Cilj studijskog programa je školovanje kompetentnog vaspitačkog kadra, stvaranje uslova za obrazovanje i stručno usavršavanje i posle završenog školovanja. Osnovni cilj studijskog programa je da budući vaspitači steknu neophodno opšte i stručno znanje kako bi deci pomogli u njihovom razvoju, odnosno da im pomognu da usvoje znanja, veštine i vrednosti neophodne za dalji rast i razvoj.

Program je osmišljen tako da studenti usvajaju savremena teorijska i praktična znanja za rad sa decom od tri do sedam godina.

Ciljevi studijskog programa su u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Škole, i to:

 • da se stvori savremeni kadar vaspitača koji će doprineti stvaralačkom razvoju dece u njihovim godinama kada se udaraju temelji zdrave i sigurne ličnosti kroz razvoj početnih matematičkih pojmova, likovnih, fizičkih, upoznavanja okoline, razvoja govora
 • da studenti steknu znanja iz različitih naučnih oblasti koja su neophodna za kvalitetan rad sa decom predškolskog uzrasta
 • osposobljavanje studenata za kreativnu primenu stečenih znanja koja će biti u funkciji pravilnog fizičkog, socijalnog, emocionalnog i kognitivnog razvoja dece predškolskog uzrasta
 • pedagoška praksa sa povećanim fondom časova praktičnog rada garant je boljoj pripremljenosti vaspitača za neposredan rad
 • osposobljavanje studenata za rešavanje konkretnih situacija u radu sa predškolskom decom primenom znanja iz multidisciplinarnih oblasti
 • pružanje mogućnosti studentima da izgrade veštine kojima će kod dece podsticati razumevanje, samopoštovanje i da ih usmeravaju da planiraju i predviđaju konsekvence svojih radnji, kao i da razvijaju toleranciju, veštinu slušanja, sposobnost sagledavanja problema i smisla u onome što rade i što se oko njih zbiva.

KOMPETENCIJE DIPLOMIRANIH STUDENATA

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica,
 • ovladavanja metodama, postupcima i procesima istraživanja,
 • razvoja kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa,
 • primena znanja u vaspitno-obrazovnom radu sa decom predškolskog uzrasta i korišćenje adekvatne stručne literature,
 • sposobnost za timski rad i mogućnost da prenese znanje na druge,
 • povezivanje osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihove primene u radu sa decom predškolskog uzrasta,
 • rešavanje konkretnih vaspitnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • poznavanje odgovarajuće struke
 • primena naučnih metoda i postupaka u rešavanju određenih problema
 • primena i povezivanje znanja iz različitih oblasti
 • primena i praćenje inovacija u struci
 • informaciono-komunikaciona osposobljenost

Poseban naglasak se stavlja na praktične pripreme studenata za izvođenje vaspitno- obrazovnog rada, ovo se odnosi na sve metodike.

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA

 • Osnovne strukovne studije za obrazovanje vaspitača u domovima

VRSTA STUDIJSKOG PROGRAMA

 • Studije prvog stepena – Osnovne strukovne studije

STRUČNI NAZIV

 • Strukovni vaspitač

Pogledajte još