Back to homepage

Upis – Građevinsko-arhitektonski fakultet

U skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u I godinu osnovnih akademskih studija i integrisanih akademskih studija šk. 2016/2017. godine, objavljenog na sajtu Univerziteta u Nišu, kao i na osnovu odredaba Statuta Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu i odgovarajućih Odluka Nastavno-naučnog veća i Saveta fakulteta, Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu objavljuje bliže informacije o konkursu u prvom konkursnom roku, za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija i integrisanih akademskih studija:

BROJ STUDENATA ZA UPIS

Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu upisuje u I godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija 240 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i 120 samofinansirajućih studenata i to:

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
IAS Arhitektura
120
60
180
OAS Građevinarstvo
120
60
180
UKUPNO 240 120 360

 

U I godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija može se upisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS

  • VREME PRIJAVLjIVANjA: 22., 23. i 24. Juna 2016. god. od 10:00 do 13:00;
  • MESTO PRIJAVLjIVANjA: šalteri Službe za nastavu i studentska pitanja u holu Fakulteta.

Kandidati mogu da se prijave za oba studijska programa, po redosledu svog opredeljenja.

DOKUMENTA ZA UPIS

Prilikom prijavljivanja kandidati podnose sledeća DOKUMENTA:

  • prijavu za Konkurs popunjenu čitko štampanim slovima (može se nabaviti na Fakultetu, u knjižari na prizemlju),
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
  • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
  • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Kandidati prilikom prijave na Konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavu predaju fotokopije tih dokumenata.

Naknada troškova za sve kandidate koji polažu prijemni ispit iznosi 5.000,00 dinara. Uplata se vrši na žiro-račun Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu broj 840-1746666-70

🎓UPIS 2016/2017

ŠKOLARINA

  • Školarina za samofinansirajuće studente na smeru arhitektura iznosi 90.000 dinara.
  • Školarina za samofinansirajuće studente na smeru građevinarstvo iznosi 70.000 dinara.

Student može uplatiti školarinu u jednokratnom iznosu, prilikom upisa na fakultet ili u dve jednake rate, prilikom upisa na Fakultet i prilikom upisa II semestra.

Školarina za studente stranog državljanstva iznosi 1500 evra u dinarskoj protivvrednosti. Student, strani državljanin, plaća školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa na fakultet

Pogledajte još