Back to homepage

Prijemni ispit – Građevinsko-arhitektonski fakultet

POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Kandidati koji konkurišu za studijski program OAS GRAĐEVINARSTVO polažu prijemni ispit iz:

 • MATEMATIKE ili MEHANIKE po izboru kandidata.

Kandidati koji konkurišu za studijski program studijski program IAS ARHITEKTURA polažu prijemni ispi iz:

 • TESTA OPŠTE KULTURE I OBRAZOVANjA, SA ELEMENTIMA TESTA PROSTORNE INTELIGENCIJE

Kandidat ne polaže prijemni ispit iz MATEMATIKE ili MEHANIKE ako je kao učenik 3. ili 4. razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na državnom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete ili međunarodnom takmičenju; nagrada se vrednuje kandidatu kao 60 bodova na prijemnom ispitu.

TERMINI POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA

 • Matematika odnosno mehanika – 30. juni 2016. od 10:00 do 12:00
 • Test opšte kulture – 01. juli 2016. od 10:00 do 12:00

Raspored kandidata za polaganje prijemnog ispita biće objavljen na oglasnoj tabli u holu Fakulteta na dan polaganja ispita.

Kandidati su obavezni da na polaganje ispita sa sobom ponesu ličnu kartu ili pasoš.

KONSULTACIJE u vezi polaganja prijemnog ispita održaće se dana 29. juna 2016. godine, i to:

 • Opšta kultura: 13:00 do 14:00 (amfiteatar A),
 • Matematika: 14:00 do 15:00 (amfiteatar B),
 • Mehanika: 14:00 do 15:00 (sala 205, II sprat).

MATERIJALI ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA

MERILA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis biće utvrđen rang listom.

RANG LISTA se sačinjava na osnovu ukupnog broja bodova kandidata, koji se dobija kao zbir bodova iz opšteg uspeha u srednjoj školi – najmanje 16, a najviše 40 i broja bodova na prijemnom ispitu, najviše 60. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa 2 (dva).o.

Ukupan broj bodova koje kandidat može osvojiti je najviše 100.

Pravo na rangiranje radi upisa stiče kandidat koji je položio prijemni ispit, osvojivši najmanje 14 bodova od 60 mogućih za prijemni ispit.

Fakultet utvrđuje JEDINSTVENU RANG LISTU svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim Konkursom, bez obzira na način finansiranja.

Kandidat može biti upisan:

 • NA TERET BUDžETA ako se nalazi na JEDINSTVENOJ RANG LISTI do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen Konkursom za fakultet, a ima više od 50 bodova, ili
 • KAO SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENT ukoliko se na JEDINSTVENOJ RANG LISTI nalazi do broja odobrenog za upis samofinasirajućih studenata, koji je određen Konkursom za fakultet, a ima najmanje 30 bodova.

BROJ BODOVA KANDIDATA na prijemnom ispitu biće objavljen 04. jula 2016. g. 

Kandidati koji imaju primedbe na broj bodova, mogu da dostave molbu za uvid u radove sa prijemnog ispita, dana 05. jula 2016. god. od 10:00 do 11:00 sati. Molba se upućuje Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita, a predaje se na šalterima Službe za nastavu i studentska pitanja, uz nadoknadu od 500,00 dinara. Uplata nadoknade:

 • na žiro-račun Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu,
 • broj 840-1746666-70

Kandidatima koji su dostavili molbe, biće omogućen uvid u radove sa prijemnog ispita dana 05. jula 2016. godine u 12:00 sati.

JEDINSTVENA I KONAČNA RANG LISTA

Učesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na JEDINSTVENOJ RANG LISTI nije utvrđen na način predviđen Konkursom može podneti prigovor dekanu Fakulteta do 07. jula 2016. godine, do 12:00 sati. Dekan donosi rešenje po prigovoru 07. jula 2016. godine, do 14:00 sati.

Kandidat može izjaviti žalbu Savetu Fakulteta u roku od 24 sata od prijema rešenja Dekana. KONAČNU RANG LISTU svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim Konkursom, Fakultet utvrđuje i objavljuje nakon odlučivanja po svim prispelim prigovorima odnosno žalbama.

Sa objavljivanjem KONAČNE RANG LISTE objavljuju se i TERMINI UPISA KANDIDATA.

KONAČNA RANG LISTA je osnov za upis kandidata.

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u predviđenom roku, fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na KONAČNOJ RANG LISTI.

Rezultati iz prethodne godine:

Pogledajte još