Back to homepage

Vodič za upis na fakultete 2016/2017

Sledeći korak u obrazovanju, nakon završene srednje škole, jeste upis na fakultete ili visoke škole. Ovaj period se sastoji od pripreme za prijemni ispit, predaje dokumenata na željenu visokoškolsku ustanovu, polaganje prijemnog ispita, a nakon rezultata prijemnog ispita i upis.

Kako bi se što bolje pripremili za ovaj važan korak u životu, budućim brucošima je na raspolaganju vodič za upis na fakultete i visoke škole u Srbiji koji se sastoji od svih potrebnih informacija vezanih za predupisni, ali i upisni period.

Savetnik za upis na fakultete i visoke škole

Odabir fakulteta, odnosno visoke škole, veoma je važan. Kako bi maturanti odabrali studijski program koji ispunjava njihove kriterijume – od interesovanja, preko sklonosti, ali i drugih značajnih odrednica za dalje školovanje, budućim brucošima je na raspolaganju savetnik za upis. Kako bi otklonili sve nedoumice prilikom odluke – gde nastaviti školovanje, savetnik za upis je tu da im pomogne i stručnim savetima ponudi najbolji odgovor na njihovo pitanje – šta upisati?

Testovi za prijemni ispit

Prijemni ispiti na fakultetima i visokim školama uglavnom se odvijaju kroz polaganje testova iz oblasti relevantnih za odabrani studijski program. Kako bi se što bolje pripremili, svim budućim brucošima na raspolaganju su online testovi za prijemni ispit na našem portalu. Osim testova iz određenih oblasti za polaganje prijemnih na fakultetima i visokim školama, na našem sajtu dostupni su i testovi opšte informisanosti koji se takođe mogu naći na prijemnim ispitima.

Prijemni ispit za upis na fakultete i visoke škole

Za upis na neku od visokoškolskih ustanova, potrebno je položiti prijemni ispit. Prijemni ispit se polaže na fakultetu, odnosno visokoj školi koju kandidat želi da upiše. Pre polaganja potrebno je prijaviti se i dostaviti potrebnu dokumentaciju do datuma predviđenog za prijavljivanje. Za prijavu za prijemni ispit potrebno je popuniti prijavu, doneti overenu fotokopiju ili originalna svedočanstva iz svih razreda srednje škole, kao i overenu fotokopiju ili original diplome koja svedoči o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu.

Polaganje prijemnih ispita se plaća, pa je uz prijavu potrebno doneti i dokaz o uplaćenom iznosu troškova polaganja prijemnog ispita. Iznos i broj žiro-računa je drugačiji na svim visokoškolskim institucijama. Prijemni ispiti na fakultetima i visokim školama Univerziteta u Srbiji počinju krajem juna meseca, dok se upis vrši u toku jula meseca.

Računanje bodova za upis

Za upis na fakultete i visoke škole moguće je sakupiti najviše 100 bodova, od kojih maksimalno 40 bodova nosi uspeh na kraju svih razreda u srednjih školi, dok prijemni ispit nosi 60 bodova. Kako bi izračunali bodove koje nosite iz srednje škole ( + bodovi koje ste dobili polaganjem prijemnog ispita), možete iskoristiti jednostavan način računanja, klikom OVDE.

Rezultati prijemnog ispita

Pre prijemnog ispita ne možete znati koliko vam je bodova potrebno za upis na željeni fakultet, odnosno visoku školu, ali možete saznati koliko su bodova imali upisani kandidati u prethodnoj školskoj godini, kako biste se okvirno informisali o konkurenciji i približnije sagledali svoju šansu za upis. Rezultati prijemnog ispita na fakultetima i visokim školama u Srbiji iz prethodne godine pokazuju koliko bodova je imao najbolji kandidat, odnosno kandidat sa najmanje bodova, kao i koja je granica bila između upisanih na budžet i na samofinansiranje.

Dokumenta za upis

Upis na fakultete i visoke škole vrši se nakon polaganja prijemnog ispita, objavljivanja preliminarne rang liste (na osnovu koje kandidati mogu da podnesu žalbe ukoliko smatraju da su oštećeni prilikom bodovanja) i posle perioda žalbe – objavljenih konačnih rang lista.

Ukoliko ste ispunili sve potrebne kriterijume, položili prijemni ispit i svojim bodovima obezbedili sebi mesto za studiranje na željenom fakultetu/visokoj školi, potrebno je podneti dokumetna za upis:

  • Originalna svedočanstva o uspehu na kraju svih razreda srednje škole
  • Original diplome koja svedoči da se položili završni, odnosno maturski ispit
  • Primerak izvoda iz matične knjige rođenih
  • Popunjena dva primerka ŠV-20 obrasca (koji se kupuje na fakultetu/visokoj školi)
  • Prazan indeks
  • Dve fotografije koje moraju biti formata 4,5 x 3,4 cm
  • Dokaz da ste uplatili školarinu – ukoliko ste upisali fakultet/visoku školu kao samofinansirajući student

Visokoškolske ustanove na teritoriji Republike Srbije

Svi koji žele da steknu visoko obrazovanje, nakon srednje škole mogu upisati fakultet, odnosno visoku školu, bez obzira da li će izbor pasti na neku od državnih visokoškolskih ustanova ili će u pitanju biti visokoškolska ustanova koja je u privatnom vlasništvu, ali akreditovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Stipendije za studente

Studenti tokom školovanja mogu da konkurišu za različite stipendije, koje dodeljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali i one koje dodeljuju institucije, udruženja ili kompanje privatnog karaktera. Državnu stipendiju mogu dobiti studenti najranije na drugoj godini studija koji ispunjavaju uslove definisane konkursom, dok se već tokom prve godine može konkurisati za studentske kredite koje dodeljuje banka u saradnji sa ministarstvom nadležnim za obrazovanje.

Svojim uspehom u toku školovanja, studenti mogu sebi obezbediti i stipendiju za izuzetno nadarene studente koje dodeljuje Ministarstvo prosvete.